Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Trention förlorade mångmiljontvist – överklagar till hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2021-03-31 08:54
Mats Gabrielsson. Foto: Pressbild

Totalt 36 brygglångivare, däribland Mats Gabrielssons investmentbolag Trention, förlorade mångmiljonbelopp när ett fastighetsbolag gick i konkurs. Trention tillsammans med flera av långivarna förlorade sedan skadeståndsmål mot två styrelseledamöter. Nu överklagas domen till Svea hovrätt.

Jakten att få tillbaka de utlånade pengarna från en bryggfinansiering fortsätter. Finansmannen Mats Gabrielsson, via investmentbolaget Trention, är bara en av 36 brygglångivare som lånade ut totalt 26 miljoner kronor till Fastighetsbolaget Albert Hansson Finans och Fastighet. Med löften om en ränta på 15 procent per år hoppades brygglångivarna på en bra avkastning. Men bolaget gick i konkurs och sedan dess söker brygglångivarna någon som ska ställas till ansvar för de ”försvunna pengarna”.

Syftet med bryggfinansieringen var att fastighetsbolaget skulle upprätta bostadsrätter i Båstad. Dessa ställdes även som säkerheter.

Tidigare stämt Mangold Fondkommission

Tidigare har 22 av brygglångivarna stämt Mangold Fondkommission som hjälpte fastighetsbolaget att marknadsföra brygglånefinansieringen och få in långivare. Anledningen var att brygglångivarna menade att det i efterhand har framkommit att Mangolds marknadsföringsmaterial var vilseledande i väsentliga delar eftersom det bland annat saknades korrekt och fullständig information om säkerhetsstrukturen och övriga bostadsprojekt.  Mangold motsatte sig skadeståndsskyldighet och uppgav bland annat att brygglångivarna inte kunde precisera sin skada. Parterna ingick sedermera förlikning.

Därefter har alltså Trention tillsammans med 22 andra brygglångivare stämt styrelseledamöterna i fastighetsbolaget som tog emot lån om totalt 19,45 miljoner kronor. Trention var största långivaren med 10 miljoner kronor. Med på listan över brygglångivare finns bland annat ett annat fastighetsbolag och ett pastorat medan resterande brygglångivare är privatpersoner.

Brygglångivarna menar att styrelseledamöterna träffade företrädare för Mangold Fondkommission under hösten 2017, vilket resulterade i att fastighetsbolaget och Mangold den 14 november 2017 ingick ett avtal om att Mangold skulle hjälpa AHFF att få till stånd bryggfinaniseringen. 

Mangold upprättade det omtvistade presentationsmaterialet för presumtiva långivare avseende bryggfinansieringen. Mangold fick drygt 3 miljoner kronor i arvode för att genomföra uppdraget. 

Styrelseledamöterna försåg Mangold med informationen

Enligt brygglångivarna var det styrelseledamöterna som försåg Mangold med den information gällande fastighetsbolaget och dess koncern som Mangold efterfrågade för att ta fram presentationsmaterialet. Brygglångivarna har uppgett att dessa två styrelseledamöter ska hållas skadeståndsansvariga då de genom ansvarsförsäkran intygade att presentationsmaterialet var korrekt och fullständigt. De har även pekat på att detta kan röra sig om svindleri och bedrägeri då de känt till att uppgifterna i presentationsmaterialet inte stämde.

”Brygglångivarna hade inte lånat ut några pengar till AHFF om de hade fått korrekt och fullständig information om AHFF:s betalningsförmåga. Om korrekt och fullständig information hade redovisats är det vidare uteslutet att bryggfinansieringen överhuvudtaget hade ägt rum, bland annat eftersom Trentions deltagande var en förutsättning för att bryggfinansieringen skulle kunna genomföras. Eftersom AHFF inte kunde återbetala lånet led brygglångivarna en kreditförlust.”

Styrelseledamöterna har dock nekat till att informationen i presentationsmaterialet varit felaktig eller ofullständig.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten gick dock på styrelseledamöternas linje och hänvisade till en ansvarsfriskrivning som finns ovanför ansvarsförsäkran.

”Tingsrätten anser att det måste ha stått klart för brygglångivarna att syftet med presentationsmaterialet var att marknadsföra AHFF till potentiella långivare inför bryggfinansieringen och att det därmed inte var ett material som avsåg att ge en fullständig bild av AHFF:s ekonomiska situation. Detta kommer till tydligt uttryck i ansvarsfriskrivningen. Även om ansvarsfriskrivningen främst tar sikte på Mangolds eventuella ansvar för uppgifterna i presentationsmaterialet påverkar den bedömningen av vilken tillit som brygglångivarna har haft rätt att fästa till uppgifterna i sig. Enligt tingsrätten måste friskrivningen på detta sätt tillmätas viss betydelse, trots den ansvarsförsäkran som lämnas av styrelsen för AHFF strax efter på samma sida”.

Tingsrätten menar även att det framgår att materialet inte är avsett att vara heltäckande och att det är tydligt att det bara är ett urval som skett. 

Inga lagbestämmelser om styrelseansvar för information vid bryggfinansieringar

Domstolen pekar även på att det heller inte finns några lagbestämmelser som reglerar styrelseledamöters ansvar för information i samband med bryggfinansieringar, vilket det till exempel gör avseende sådana prospekt som tas fram i samband med att värdepapper utbjuds till försäljning.

Vidare hänvisar tingsrätten till utredningen som visar att att brygglångivarna fattat sitt beslut på grundval av presentationsmaterialet och att det för vissa har haft betydelse att det var Mangold som upprättade materialet. I flera fall har det framkommit att brygglångivarna fick del av presentationsmaterialet av sina egna ekonomiska rådgivare som de uppgett att de litade på. 

När det gäller brottspåståendena om svindleri och bedrägeri bedömer tingsrätten presentationsmaterialet kan anses ha varit vilseledande endast i ett av flera påstådda avseenden. Domstolen menar slutligen att den enda uppgiften sett i hela det sammanhang den förekommit inte har varit ägnad att påverka bedömandet av fastighetsbolaget. Domstolen anser därför inte att brygglångivarnas talan ska bifallas.

Överklagat till hovrätten

Sex stycken av brygglångivarna, däribland Trention, ger inte upp kampen och har nu överklagat domen till Svea hovrätt. Dessa sex stycken långivare har investerat totalt 12,8 miljoner kronor.

Brygglångivarna har dock begärt anstånd med att ange omständigheter som åberopas som stöd för att prövningstillstånd ska meddelas samt grunderna för överklagandet och i vilket anseende tingsrättens domskäl är oriktiga samt bevisuppgift fram till och med den 14 april 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: