Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare advokat överklagar fängelsedom i 24Money-härvan

Nyheter
Publicerad: 2020-05-05 09:01

Samtliga fem dömda i 24Money-målet överklagar tingsrättens dom.
Även åklagaren är missnöjd med domen och kräver strängare fängelsestraff.

Domen mot de fem åtalade i 24Money-härvan meddelades för drygt en månad sedan. Fyra åtalade dömdes för grov ekonomisk brottslighet. Nu överklagar samtliga parter domen som meddelades av Uppsala tingsrätt.

En 45-årig man som dömdes för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter överklagar och hävdar, via sin advokat Martin Bjurenlind, att han är oskyldig till samtliga påstådda gärningar. Han pekar även på att han i dag har mycket låga inkomster och huvudförhandlingen i tingsrätten har medfört kostsamma resor. ”Under sådana förhållande ska hans ersättningsskyldighet för försvararkostnader jämnas till 0kr”.

Ta del av förhörsupptagningar

En 60-årig man, som dömdes till nio månaders fängelse och tre års näringsförbud för grovt bokföringsbrott, yrkar att hovrätten ska ändra tingsrättens dom helt och hållet eller i andra hand utdöma mildare påföljd samt under alla förhållanden ogilla yrkandet om näringsförbud.

Mannen pekar, via sin advokat Conny Cedermark, på att de ekonomiska och redovisningsmässiga ansvaret låg på bolagets ekonomifunktion och inte på honom.  Han har varken varit uppsåtlig eller straffrättslig oaktsam i förhållande till bokföringen av aktieägartillskott eller den i målet aktuella apportemission som ägde rum under 2017.

I överklagandeskriften önskar de även ta del av en kopia av tingsrättens förhörsupptagningar.

Tidigare advokat

I målet dömdes även en tidigare advokat till ett års fängelse och tre års näringsförbud för fyra punkter av grovt bokföringsbrott dels i 24Spar och Payments mellan åren 2015-2017 men även i Fipaso. I överklagandeskriften skriver mannens advokat Anders Malmsten att han yrkar att hovrätten helt ogillar åtalspunkterna som rör bolagen 24Spar och Payments samt undanröjer beslutet om näringsförbud.

”Under alla förhållanden yrkas att vad som bedömts vara grova brott rubriceras som av normalgrad samt, oavsett detta, också strafflindring”.

Försvaret skriver att de överklagande gärningar som den tidigare advokaten har dömts för inte är brottsliga och att han inte haft ansvar för de påstådda bokföringsfelen.

Yrkar på icke frihetsberövande påföljd

Den yngsta av de dömda männen, en 33-årig man, dömdes till fängelse i nio månader och näringsförbud i tre år för grovt bokföringsbrott i 24Money Payments. Han försvaras av advokat Mats Ljungquist som skriver att hovrätten ”måtte ogilla åtalet” mot hans klient avseende grovt bokföringsbrott den 16 mars 2017 till och med 30 juni 2017. I andra hand, i händelse av fällande dom, yrkar försvaret på en icke frihetsberövande påföljd samt upphäva beslutet om näringsförbud samt befria honom från skyldighet att betala kostanden för försvaret till staten.

Försvaret menar att mannen var tjänstledig under den aktuella tiden för att studera program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala Universitet och har därmed inte deltagit i bolagets operativa eller administrativa verksamhet.

Rätt dator har inte undersökts

Han har dock kallats in mot slutet av 2016 för att bland annat delta i beslutet om apportemission i 24Money Payments. Beslutet var enhälligt bland styrelseledamöterna. Protokollet upprättades först i januari 2017. Anledningen till att ett flertal styrelseprotokoll upprättades med samma datum var att det fanns alternativa förslag som diskuterades, vilka diskussioner den yngre mannen inte deltog i.

Mannens försvarare uppger att åklagaren har åberopat forensisk undersökning av flera datorer men dock inte av den dator som ägdes av finanschefen som upprättat styrelseprotokollen. Försvaret hänvisar till att tingsrätten har hänvisat till styrelseprotokoll och nämnt en datering som inte kan vara korrekt då det finns dokument som upprättades tidigare som kan styrka att apportemissionen diskuterades tidigare.

Försvaret pekar även på att emissionsdokumentationen har kontrollerats av bolagets revisor som ansett att apportemissionen följde såväl Aktiebolagslagens regler som varit till nytta för företaget.

Strängaste straffet i målet

Mannen som dömdes till det strängaste fängelsestraffet var en man i 55-årsåldern. Han dömdes till ett och ett halvt års fängelse samt näringsförbud i tre år för grovt bokföringsbrott vid två tillfällen och bokföringsbrott vid ett tillfälle.

Den 55-årige mannen överklagar domen med hjälp av advokat Rolf Klintfors och yrkar att hovrätten ska ändra tingsrättens dom och ogilla åtalet i sin helhet. I andra hand yrkar han att hovrätten ska döma honom för bokföringsbrott av normalgraden och döma honom till en icke-frihetsberövande påföljd samt häva näringsförbudet samt befria honom från skyldigheten att ersätta staten för försvararkostnaden. Försvaret begär om anstånd att utveckla överklagan.

EBM yrkar på strängare fängelsestraff

EBM överklagar samtliga domar och yrkar att hovrätten ska fastställa påföljden till längre fängelsestraff och längre näringsförbud.

Domstolen friade männen från misstankar såsom grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenärer, fler grova bokföringsbrott och grovt bedrägeri.

24Money Spar yrkar även att hovrätten ska bifalla skadeståndstalan.

Åklagaren uppger vidare att en uppdaterad bevisuppgift med justering av de tillägg som gjordes under förhandlingen i tingsrätten kommer att inges senare. Åklagaren flaggar även för att ny bevisning kan åberopas i hovrätten.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.