Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Telias TV-utbud ändrades – man som köpt sportpaket vinner i ARN

Nyheter
Publicerad: 2023-05-09 10:59
Foto: Joe Giddens/TT

Konsumenten tecknade ett abonnemang hos en Telia för ”All sport” från C More och Viaplay.
En tid senare tappade slutade dock Telia att sända Viaplays innehåll – däribland Premier League.
Nu får konsumenten rätt av Allmänna Reklamationsnämnden – och Telia rekommenderas att ersätta honom.

Mannen tecknade i 2022 ett abonnemang hos Telia på tv-paketet ”All sport” från C More och Viaplay” för 599 kr i månaden med tolv månaders bindningstid.

Men i slutet av september fick mannen information från Telia om att de var i förhandlingar med Viaplay och att det fanns en risk att företaget inte längre skulle få sända Viaplays innehåll. Han meddelade därför företaget i september att han ville avsluta avtalet.

La till andra kanaler

Den 1 oktober slutade företaget att leverera Viaplay och lade i stället till andra kanaler i paketet men de kunde inte jämföras med Premier League som han kunde titta på genom Viaplay. Det var just därför han tecknade abonnemanget och han ville därför häva avtalet. Kostnaden för Viaplay utgjorde mer än hälften av abonnemangets pris och därmed en väsentlig förlust för honom.

Telia motsatte sig kravet. I sitt svar till nämnden uppgav de följande att det i företagets allmänna villkor för tjänster till konsumenter anges att de tv-kanaler, kanalinnehåll och innehåll i interaktiva tjänster som ingår i tjänsten kan komma att ändras över tid. De menar att de informerade mannen om ändringen den 30 september 2022, i enlighet med 9 kap. 19 § konsumentköplagen.

Sänkte avgiften

Telia lade i stället till andra kanaler och sänkte också månadsavgiften med 100 kr. Genom detta har de ersatt mannens förlust. Tjänsten hade, menade Telia, inte försämrats i mer än obetydlig utsträckning. Förlusten av Viaplays utbud uppgår till uppskattningsvis knappt 30 procent av det totala utbudet.

Nu har Allmänna reklamationsnämnden granskat ärendet. De konstaterar att de rättsliga utgångspunkterna finns i konsumentköplagen om konsumentskydd vid avtal där en näringsidkare tillhandahåller en konsument digitala tjänster. Lagen reglerar när en sådan tjänst ska anses vara felaktig och anger vilka påföljder konsumenten kan göra gällande.

Tjänsten ska, skriver ARN, stämma överens med vad som följer av avtalet. Dessutom krävs bland annat att tjänsten motsvarar vad som är normalt för tjänster av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta. Om tjänsten avviker från dessa krav är den felaktig. Om tjänsten ska tillhandahållas kontinuerligt under en period svarar näringsidkaren för fel på tjänsten som uppstår eller visar sig under den avtalade perioden.

Vid fel på den digitala tjänsten har konsumenten rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller att häva avtalet. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd. Konsumenten har rätt att häva avtalet bland annat om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. Tillhandahåller näringsidkaren tjänsten mot betalning får konsumenten dock inte häva avtalet om näringsidkaren visar att felet är ringa.

Ska betala tillbaka

För det fall att avtalet hävs ska näringsidkaren betala tillbaka det som konsumenten har betalat. Om den digitala tjänsten, som i detta fall, tillhandahålls kontinuerligt under en period ska näringsidkaren betala tillbaka dels den andel av betalningen som svarar mot den tid under avtalsperioden under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte var i felfritt skick, dels det som har betalats i förskott för tid efter det att avtalet har hävts.

ARN konstaterar att det står klart att företaget under tiden den 1 oktober 2022 till den 12 december 2022 inte tillhandahöll kunden de sportsändningar som ingick i Viaplays utbud. Frågan är därför om företaget därmed har tillhandahållit en digital tjänst som var felaktig.

Av utredningen i ärendet framgår att den streamingtjänst som kunden beställde hette ”All Sport från Telia, C More och Viaplay”. Detta framgår också av den orderbekräftelse som han fick. Orderbekräftelsen innehåller därutöver inte någon precisering av det som företaget skulle tillhandahålla. Den hänvisar till företagets allmänna villkor för tjänster till konsumenter, men där framgår i fråga om tjänstens beskaffenhet att parterna förutsätts specificera denna i ett avtal.

Tjänsten namn, ”All Sport från Telia, C More och Viaplay”, är en bestämning av det som företaget hade åtagit sig att leverera enligt parternas avtal. Det innebär alltså att företaget skulle visa den sport som ingick i Viaplays utbud. I företagets allmänna villkor anges att de tv-kanaler, kanalinnehåll och innehåll i interaktiva tjänster som ingår i tjänsten kan komma att ändras över tid då de tillgängliggörs och kontrolleras av respektive ansvarigt programbolag. Det framgår i avtalet att om företaget ändrat villkor eller i övrigt ändrat tjänsten och ändringen är till nackdel för kunden, får kunden under vissa förutsättningar säga upp avtalet.

Inte tillräckligt tydligt

Nämnden konstaterar att villkorets uppbyggnad och ordalydelse tar sikte på förändringar av innehållet i en interaktiv tjänst som omfattas av avtalet. Enligt nämndens bedömning framgår det däremot inte med tillräcklig tydlighet att tjänsten kan ändras på så sätt att innehåll som tillgängliggörs av ett annat programbolag helt skulle kunna bortfalla. Avtalet innebär alltså inte att företaget har rätt att ändra tjänsten på det sätt som har skett. Det är klarlagt att företaget under tiden den 1 oktober till den 12 december 2022 underlät att visa den sport som ingick i Viaplays utbud. Under den perioden var tjänsten därför felaktig.

Av utredningen i ärendet framgår att avhjälpande av felet inte kom i fråga vid den tidpunkt då kunden framställde sitt krav. Felet kan inte betraktas som ringa. Kunden har därför haft rätt att häva avtalet. Det innebär att han ska få tillbaka det som han har betalat för tiden under vilken tjänsten vara felaktig och det som han kan ha betalat i förskott för tiden efter det att han hävde avtalet.

Företaget rekommenderas nu att till kunden betala tillbaka dels det som han har betalat för tiden den 1 oktober 2022 – den 12 december 2022, dels det som han har betalat för tiden därefter, samt befria honom från eventuella betalningskrav för tiden därefter.


Dela sidan:
Skriv ut: