Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

TA Associates lämnar bud på Elos Medtech om drygt 1,7 miljarder

Nyheter
Publicerad: 2021-06-11 07:48
Elos Medtech

TA Associates lämnar, genom EM Intressenter, ett kontanterbjudande om 215 kronor per aktie, motsvarande totalt 1 735 miljoner kronor, till aktieägarna i Elos Medtech.

TA Associates fond TA XIII offentliggör, genom EM Intressenter, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Elos Medtech att överlåta samtliga sina aktier till EM Intressenter för 215 kronor kontant per aktie. Erbjudandet omfattar både A- och B-aktierna i Bolaget. Aktierna av serie B i Elos Medtech är noterade på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga 8 068 000 utestående aktier av serie A och B i Elos Medtech, uppgår till cirka 1 735 miljoner kronor.

Premier

Priset för varje aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 8 procent i förhållande till stängningskursen för Elos Medtechs B-aktie på Nasdaq Stockholm om 200 kronor den 10 juni 2021, vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet. Budet motsvarar även en premie om 15 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Elos Medtechs B-aktie om 187 kronor under perioden från och med den 28 april 2021, vilket var dagen då Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021 offentliggjordes, till och med den 10 juni 2021, vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

Budet motsvarar dessutom en premie om 28 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Elos Medtechs B-aktie om 168 kronor under de senaste 90 dagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Svolder Aktiebolag och familjen Nilsson, med sammanlagt cirka 21,2 procent av aktierna och 37,5 procent av rösterna i Elos Medtech, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs.

Villkor

Erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att EM Intressenter blir ägare till aktier motsvarande mer än 80 procent av det totala antalet utestående aktier och mer än 50 procent av det totala antalet utestående röster i Elos Medtech. 

Lovisa Lander, Investeringsansvarig på TA Associates, kommenterar:

– Vi har följt utvecklingen för Elos Medtech över flera år, och är imponerade av vad Bolaget och dess ledning har åstadkommit. Det är dock vår uppfattning att det kommer att krävas betydande investeringar för att nå bolagets fulla potential på längre sikt, och vi tror att TA Associates kan tillföra expertis, nätverk och resurser för att hjälpa Bolaget med dess fortsatta tillväxtresa. Vår uppfattning är att Erbjudandet innebär en attraktiv värdering för alla aktieägare och reflekterar såväl Elos Medtechs utmaningar som möjligheter fullt ut. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med bolagets ledning och medarbetare för att stärka Elos Medtechs marknadsposition som en högkvalitativ utvecklings- och tillverkningspartner inom medicinteknik.

Av pressmeddelandet framgår det även att om EM Intressenter förvärvar aktier i bolaget utanför erbjudandet, till ett högre pris än priset i erbjudandet, inom en tolvmånadersperiod efter genomförandet av erbjudandet, har EM Intressenter åtagit sig att betala till Svolder och Nilsson mellanskillnaden mellan priset i erbjudandet och sådant högre förvärvspris. EM Intressenter uppger att bolaget kommer att tillse att samtliga övriga aktieägare i Elos Medtech som har sålt sina aktier i erbjudandet erhåller motsvarande kompensation som Svolder och Nilsson erhåller.

Tvångsinlösen och rådgivare

Det framgår även att om EM Intressenter, i samband med erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Elos Medtech, avser EM Intressenter att påkalla tvångsinlösen för att förvärva samtliga resterande aktier i Elos Medtech och verka för att aktierna i Elos Medtech avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till TA Associates och EM Intressenter i samband med Erbjudandet.

I ett separat pressmedelande från Elos Medtechs framgår det att styrelsen har utsett Carnegie Investment Bank till finansiell rådgivare och Vinge till juridisk rådgivare i samband med erbjudandet. Styrelsen har också engagerat Grant Thornton för att ge ett rättvist yttrande angående erbjudandet.

”Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera erbjudandet och offentliggöra sitt yttrande om erbjudandet senast två veckor före godkännandeperiodens slut”, framgår det.

– Som vi meddelade den 1 juni har vi har under en tid haft en dialog angående ett eventuellt bud på Elos Medtech. Styrelsen kommer nu att noggrant utvärdera erbjudandet och återkomma med sin rekommendation till aktieägarna, säger Yvonne Mårtensson, styrelseordförande i Elos Medtech.


Dela sidan:
Skriv ut: