Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SwedSec återkallar licensen för affärsområdeschef

Nyheter
Publicerad: 2021-11-25 09:04

En affärsområdeschefen har brutit mot flera viktiga regler gällande bland annat penningtvätt, intressekonflikter och jäv. Det skriver Swedsec i ett beslut där disciplinnämnden väljer att återkalla hans licens.

Affärsområdeschefen anmäldes till Swedsec av företaget han var anställd hos då han brutit mot flera viktiga regler gällande bland annat penningtvätt, intressekonflikter och jäv.

Ärendet har gått till SwedSecs disciplinnämnd.

Tveksamhet till kundrelationerna

Här har företaget berättat att företaget inledde kontroller av ett antal kunder som var kundansvarsmärkta på det kontor där licenshavaren arbetade. Detta skedde efter att flera transaktioner fastnat i företagets system. I samband med kontrollerna identifierades ett antal avvikelser från företagets känn-din-kund-process. 

Affärsområdeschefen har tillåtit en medarbetare, som han var ansvarig för, att fördjupa två företagskundrelationer trots att han kände till att det fanns brister i kundkännedomen om ett antal stora transaktioner som utförts av kunderna i fråga och trots att företagets complianceavdelning uttryckt stor tveksamhet till kundrelationerna och ifrågasatt om de inte borde avslutas. 

Kunderna i fråga har uttryckt intresse för två nya företagskrediter och affärsområdeschefen har då i det ena fallet, tillsammans med medarbetaren, presenterat en av krediterna för en av företagets affärskommittéer utan att upplysa om bristerna i kundkännedomen. Propån presenterades emellertid aldrig för kreditkommittén då den ifrågasattes av regionchefen som fått kännedom om oklarheterna gällande transaktionerna. 

I det andra fallet har affärsområdeschefen och medarbetaren haft en dialog med företrädare för regionens kreditkommitté om ytterligare ett kreditengagemang för den kunden utan att informera om bristerna i fråga om kundkännedom. Företrädaren uttryckte dock av andra skäl stor tveksamhet till krediten och ärendet stannade vid det. 

Privata uppdrag i tre bolag som är kunder

Affärsområdeschefen har vid upprepade tillfällen swishat pengar till och tagit emot pengar från fyra företrädare för en företagskund som är kundansvarsmärkt på kontoret där han arbetar. 

Vidare har affärsområdeschefens uppdrag utanför tjänsten i tre olika företag. Enligt honom har dessa tre uppdrag blivit godkända i enlighet med företagets regler, men någon dokumentation kring detta kan inte återfinnas varken hos honom själv eller hos företagets HR-avdelning. Två av företagen i fråga är dessutom kundansvarsmärkta på det kontor där han arbetar. 

Han har vidare bett sin medarbetare att lägga upp tjänster på ett företag som han äger. För bolaget finns ingen verklig huvudman registrerad. Han har också använt företagets system för att tillsammans med en av sina medarbetare boka ett kundmöte för ett bolag han själv äger och för att öppna konto till sina föräldrar. I samband med detta har han även tagit bort avgifter för vissa tjänster och kort. 

Utfört slagningar på sig själv och närstående

Under perioden januari 2020 till mars 2021 har han använt företagets system för att utföra 200 slagningar på sig själv, sju slagningar på närstående samt 59 slagningar på av honom själv ägda bolag. 

Företagets bedömning är att licenshavaren genom sitt agerande brutit mot flera externa och interna regler. 

Enligt Swedsec har affärsområdeschefen beretts tillfälle att yttra sig över företagets uppgifter men har inte hört av sig. 

Disciplinnämndens bedömning

Disciplinnämnden gör bedömningen att det inte finns grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. 

”Av dessa framgår att licenshavaren brutit mot flera såväl externa som interna regler som rör penningtvätt, intressekonflikter och jäv. Han har också genomfört ett stort antal otillåtna slagningar. Det rör sig om grundläggande och centrala regler som är av stor vikt för att företaget ska kunna behålla allmänhetens förtroende. Licenshavaren har genom sitt agerande utsatt företaget för inte oväsentliga risker. Han har därigenom allvarligt överträtt sina skyldigheter i tjänsten. Hans agerande är särskilt allvarligt eftersom han innehaft en chefsposition i företaget”, skriver disciplinnämnden.

Eftersom det rör sig om flera överträdelser där affärsområdeschefen gjort sig skyldig till uppenbara brott mot företagets regler anses han inte lämplig att inneha licens. 

Disciplinnämndens bedömning är alltså att affärsområdeschefens licens bör återkallas. 


Dela sidan:
Skriv ut: