Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Swedbanks vd: Vi har inte haft tillräckligt bra ordning och reda

Nyheter
Publicerad: 2020-07-17 08:10
Jens Henriksson, vd Swedbank Foto: Tove Eriksson /TT

Swedbanks vd Jens Henriksson konstaterar att banken inte haft tillräckligt bra ordning och reda. Under året ser Swedbank över koncernens Governance. 
”Vi behöver stärka styrning och kontroll på koncernnivå och samtidigt ge dotterbolagen rätt förutsättningar att uppfylla de legala och regulatoriska krav som ställs på dem”, skriver han i vd-ordet i delårsrapporten.

Swedbank presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2020 och första halvåret 2020.

Swedbanks nettoresultat under kvartalet blev 4,8 miljarder kronor, jämfört med -1,7 miljarder kronor föregående kvartal. Detta främst till följd av att nettoresultat finansiella poster ökade och kostnader samt kreditförluster minskade. Första kvartalets kostnader var belastade med Finansinspektionens sanktionsavgift, men även övriga kostnader minskade. 

”Vi såg under första halvåret början till slutet på Swedbanks penningtvättskris. De estniska och svenska finansinspektionerna presenterade sina utredningar den 19 mars, och internationella advokatbyrån Clifford Chance lade fram sin rapport den 23 mars. Amerikanska och estniska myndigheter fortsätter dock att utreda oss”, skriver vd- och koncernchef Jens Henriksson. 

Åtgärdsprogram

Vidare skriver han att banken nu vet vilka brister banken har och har haft. 

”Vi vet också vad vårt mål är – internationell branschledande standard i arbetet mot penningtvätt. Och vi vet hur vi ska ta oss dit. Som ett led i det arbetet genomför vi ett åtgärdsprogram som vid kvartalsskiftet omfattade 245 punkter. 

En av de frågor jag brottats med sedan jag tillträdde är om det finns problem med bankens kultur. Det internationellt renommerade konsultföretaget Oliver Wyman anlitades för att undersöka saken. Swedbank har i grunden en bra kultur och starka värderingar. Bankens tvåhundraåriga rötter är en styrka, men det finns problemområden som vi måste arbeta med”, skriver han vidare i vd-ordet. 

Ser över koncernens Governance

Jen Henriksson konstaterar även att ”Vi har vi inte haft tillräckligt bra ordning och reda”. Under året ser Swedbank över koncernens Governance. Banken behöver stärka styrning och kontroll på koncernnivå och samtidigt ge dotterbolagen rätt förutsättningar att uppfylla de legala och regulatoriska krav som ställs på dem, uppger han i vd-ordet. Banken ser också över arbete med hur man hanterar risker. Målet är att under året ha en uppdaterad policy för koncernens samtliga riskslag. 

”Det finns också en osäkerhet om vår önskade position och hur vi skall kunna nå den. Därför startade jag precis före midsommar ett arbete inom banken med att konkretisera vår strategiska inriktning. Det här arbetet involverar samtliga 15 000 anställda i banken. När vi tydliggör vägen framåt blir det enklare att sätta långsiktiga mål och därmed kunna belöna goda och uthålliga prestationer”, skriver Jens Henriksson.

Kort efter rapporten presenterades under fredagsmorgonen kom meddelandet att Swedbanks chef för Investor Relations Gregori Karamouzis har utsetts till ny chef för Group Treasury. Samtidigt har Annie Ho utsetts till ny IR-chef.

Intäkterna under Q2

Av rapporten framgår det att intäkterna i banken ökade till 12 076 miljoner kronor jämfört med 10 232 miljoner kronor första kvartalet. Orsaken var främst ett positivt nettoresultat finansiella poster, men även ett högre räntenetto och högre övriga intäkter bidrog positivt. Provisionsnettot påverkade intäkterna negativt. Valutakursförändringar minskade intäkterna med 13 miljoner kronor.

Räntenettot ökade med 3 procent till 6 886 miljoner kronor jämfört med 6 686 miljoner kronor kvartalet innan. I huvudsak till följd av högre ut- och inlåningsvolymer samt lägre upplåningskostnader. 

Resolutionsavgiften ökade med 73 miljoner kronor till följd av att Riksgälden och finansinspektionerna i de baltiska länderna meddelade den slutgiltiga avgiftsnivån för innevarande år, vilket innebär att andra kvartalet också belastas med en retroaktiv justering avseende första kvartalet. 

Provisionsnettot minskade med 9 procent och uppgick till 2 925 miljoner kronor jämfört med 3 223 miljoner kronor kvartalet innan, främst till följd av lägre intäkter från kort samt från kapitalförvaltning. Även lägre intäkter från corporate finance påverkade negativt. Intäkterna från kort har i första hand påverkats av lägre transaktionsvolymer i samband med covid-19. 

Nettoresultat och kostnader under Q2

Nettoresultat finansiella poster ökade till 1 398 miljoner kronor jämfört med -322 miljoner kronor första kvartalet. 

Kostnaderna minskade till 4 843 miljoner kronor jämfört med 9 370 miljoner kronor första kvartalet. Förutom att kostnaden för Finansinspektionens sanktionsavgift på 4 000 miljoner kronor belastade första kvartalet så minskade övriga kostnader tillsammans med personalkostnader med 10 procent. Konsultkostnader för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar minskade med 533 miljoner kronor och uppgick till 43 miljoner kronor under kvartalet. Resekostnader minskade med 46 miljoner kronor till följd av covid- 19, men motverkades av högre konsultkostnader. Valutakursförändringar minskade kostnaderna med 13 miljoner kronor.

”Våra kostnader var lägre än i förra kvartalet, främst beroende på lägre utredningskostnader än förväntat. Pandemin har, enligt vår bedömning, orsakat förseningar i pågående myndighetsutredningar kopplade till penningtvätt. Kostnaderna för att utveckla och driva banken utvecklades däremot enligt plan. Vi ser inget skäl att justera kostnadsguidning på 21,5 miljarder kronor för 2020 som vi gav i april”, skriver Jens Henriksson. 

Kreditförluster under Q2

Kreditförlusterna minskade till 1 235 miljoner kronor jämfört med 2 151 kvartalet innan och avsåg till övervägande del reserveringar inom Stora företag & Institutioner. Reserveringar har gjorts till följd av försämrade makroekonomiska utsikter. 

Under första halvåret 2020 minskade Swedbanks resultat till 3 158 miljoner kronor jämfört med 10 606 miljoner kronor samma period i fjol. Detta till följd av högre kostnader inklusive Finansinspektionens sanktionsavgift, högre kreditförluster och ett lägre nettoresultat finansiella poster. 

Kostnader under första halvåret

Kostnaderna ökade till 14 213 miljoner kronor jämfört med 9 271 miljoner kronor samma period i fjol, främst till följd av kostnaden för Finansinspektionens sanktionsavgift på 4 000 miljoner kronor. Justerat för sanktionsavgiften ökade kostnaderna med 10 procent och har främst påverkats av högre konsult- och personalkostnader. 

Konsultkostnader för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar ökade med 353 miljoner kronor och andra konsultkostnader ökade med 253 miljoner kronor. Personalkostnader ökade med 197 miljoner kronor till följd av årliga löneökningar och fler antal anställda. Valutakursförändringar ökade kostnaderna med 14 miljoner kronor.

Kraftigt ökade kreditförluster under första halvåret

Kreditförlusterna ökade till 3 386 miljoner kronor jämfört med 327 miljoner kronor samma period i fjol och avsåg till övervägande del reserveringar inom Stora företag & Institutioner. Reserveringar har gjorts till följd av försämrade makroekonomiska utsikter. 

”Vi gjorde reserveringar för eventuella kreditförluster på cirka 1,2 miljarder kronor, främst som en följd av försämrade makroekonomiska utsikter. Det är framförallt återhämtningen som väntas dra ut på tiden. 

Hur situationen utvecklar sig i höst är mycket svårt att förutse. Men vi står väl rustade att hantera den osäkra situationen”, skriver Jens Henriksson. 

Skattekostnaden under första halvåret uppgick till 1 552 miljoner kronor jämfört med 2 562 miljoner kronor samma period i fjol och har påverkats av att Finansinspektionens sanktionsavgift inte är skattemässigt avdragsgill samt av en skatteintäkt på 168 miljoner kronor hänförlig till tidigare år. Justerat för sanktionsavgiften och skatteintäkten uppgick den effektiva skattesatsen till 19,8 procent, mot 19,4 procent under första halvåret 2019. Koncernens effektiva skattesats bedöms på medellång sikt uppgå till 19-21 procent. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.