Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Sverige måste vässa reglerna om skiljeförfarande och effektivisera klanderprocessen i domstol”

Debatt
Publicerad: 2014-02-06 11:12
Justitieminister Beatrice Ask

DEBATT – av justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Effektiva tvistlösningsmekanismer är en förutsättning för att människor och företag ska kunna ta tillvara sina rättigheter och ytterst är sådana mekanismer därför en garanti för att demokratiska principer ska få genomslag i praktiken.  Att varje människa, varje företagare, eller varje bolag har effektiva verktyg för att hävda sina rättigheter är också av central betydelse såväl för det lokala näringslivet som för internationella investeringar och utrikeshandel.

Effektiva tvistlösningsmekanismer innebär också att företagare och enskilda kan välja en tvistlösningsmekanism som passar deras förutsättningar.

Inom det svenska näringslivet finns en stark tradition av att lösa affärstvister genom skiljeförfarande i stället för genom domstolsprocesser. I fråga om internationella affärstvister, och i synnerhet internationella investeringstvister, har Sverige dessutom kommit att bli ett av de länder i världen dit flest parter väljer att förlägga sina tvister.

Det är positivt för ett handelsberoende land som Sverige och bringar både kompetens och intäkter som är värdefulla för samhället.

För att säkerställa tillgången till effektiva tvistlösningsmekanismer även i framtiden och slå vakt om vår konkurrenskraft är det viktigt att lagar och regler följer utvecklingen och är anpassade efter näringslivets behov. Regeringen kommer därför i dagarna att besluta om ett uppdrag till en utredning för att se över lagen om skiljeförfarande.

Utredningen kommer bland annat att undersöka hur skiljeförfarandelagen kan anpassas till förfaranden med fler än två parter, så kallade flerpartsförfaranden.

I uppdraget kommer också att ingå att se om det går att öka förutsägbarheten för parterna genom tydligare regler om hur skiljemännen ska fastställa den materiella rätt som ska tillämpas på tvisten och om platsen för skiljeförfarandet.

För att skiljeförfarande ska fortsätta vara ett attraktivt som tvistlösningsmodell är det dessutom viktigt att klanderprocessen i domstol är effektiv och att klanderprocessen är praktiskt lättillgänglig, inte bara för svenska parter, utan även för utländska parter som inte kan svenska. En viktig del av utredningens uppdrag kommer därför att vara att titta på de regler som styr klanderprocessen i domstol.

En viktig aspekt i sammanhanget är att se om det går att korta tiden och förenkla processen tills dess att slutligt avgörande kan ske. Utredningen ska därför överväga om klanderfristen, som idag är tre månader, bör förkortas.

Man ska också överväga förändringar i det processuella regelverket som med bibehållen rättssäkerhet säkerställer att klanderprocessen i domstol är effektiv och snabbt leder till ett slutligt avgörande. Det skulle till exempel kunna handla om snävare klandergrunder, en högre grad av skriftlig handläggning under processen i hovrätt och att krav på prövningstillstånd införs vid överklagande till Högsta domstolen.

Många skiljeförfaranden med utländska parter som äger rum i Sverige sker på engelska och skiljedomen skrivs då också ofta på engelska. Trots det måste man vid en eventuell klanderprocess i svensk domstol ändå idag använda svenska som rättegångsspråk. I uppdraget till utredningen kommer att ingå att undersöka möjligheten att när det är lämpligt tillåta engelska som rättegångsspråk vid en klanderprocess avseende skiljedom.

Den svenska skiljeförfarandelagen uppfattas i allt väsentligt som en modern och välfungerande lag, vilket bidrar till vårt goda rykte som plats för tvistlösningar. Samtidigt ökar den internationella konkurrensen och eftersom lagen nu är mer än tio år gammal är det angeläget att vi, parallellt med att vi slår vakt om det som fungerar väl, undersöker om det går att vässa reglerna ytterligare.

 

 

Foto: TT

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: