Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stronghold slipper skattetillägg helt efter långsam handläggning

Nyheter
Publicerad: 2022-05-13 08:24
LAGBOK 2016

I målen har förvaltningsrätten gjort samma bedömning som Skatteverket i fråga om skattskyldigheten för resultatet i ett kommanditbolag. Förvaltningsrätten har däremot bedömt att den totala handläggningstiden varit oskäligt lång och att skattetillägget därför ska sättas ned till 0 kronor.

Huvudfrågan i målen handlade om vem som skulle ansvara för skatten för resultatet i ett kommanditbolag. Ett antal svenska och utländska bolag samt ett antal fysiska personer har varit delägare i kommanditbolaget Niam IV Investments. Samtliga har en koppling till Stronghold Group. Delägarna har i början av december 2016 överlåtit samtliga andelar i kommanditbolaget för 98 miljoner euro.

Skattskyldiga för resultatet

Resultatet i kommanditbolaget har för beskattningsår 2016 uppgått till 1 miljard kronor. Enligt bokföringen har inkomsterna i kommanditbolaget avsett så kallat Promote som har betalats ut från fonden om 100 miljoner euro.

Förvaltningsrätten har i denna fråga gjort samma bedömning som Skatteverket. Klagandena har således varit skattskyldiga för resultatet i kommanditbolaget.

”Förvaltningsrätten har kommit fram till att resultatet i kommanditbolaget för beskattningsår 2016 har varit skattepliktigt och att klaganden har varit skattskyldigt för sin andel av det. Klaganden har inte tagit upp sin andel av resultatet i kommanditbolaget för beskattningsår 2016 till beskattning i sin inkomstdeklaration. Härigenom har klaganden lämnat en i och för sig oriktig uppgift till ledning för beskattningen”, skriver förvaltningsrätten.

Vidare skriver förvaltningsrätten att ”klaganden har i sin inkomstdeklaration lämnat upplysningar om överlåtelsen av kommanditbolaget och bland annat förklarat att köparna har åtagit sig att svara för skatten på årets resultat. Den omständigheten att köpeskillingen motsvarat cirka 94 procent av resultatet i kommanditbolaget har också angetts. Däremot har klaganden inte upplyst om att verksamheten i det överlåtna kommanditbolaget upphört”.

Skattetillägg

Vad gäller frågan om skattetillägg har förvaltningsrätten däremot ändrat Skatteverkets beslut. Förvaltningsrätten har kommit fram till att handläggningen i målen oskäligt fördröjts och att dröjsmålet inte kan lastas klagandena. Förvaltningsrätten har därför beslutat att befria klagandena helt från skattetillägget, som alltså har satts ned till 0 kronor.

– Den sammanlagda handläggningstiden hos Skatteverket och förvaltningsrätten har i detta fall blivit oskäligt lång, cirka 3,5 år. Det är framför allt handläggningen vid förvaltningsrätten som dragit ut på tiden. Det finns perioder av passivitet från domstolens sida i den handläggningen. Domstolen gjorde också en, visade det sig efter beslut från kammarrätten, felaktig bedömning av en jävsfråga. Detta ledde till att domstolen fick börja om med handläggningen. Förvaltningsrätten har därför bedömt att klagandena ska befrias helt från skattetillägget, säger Mattias Almqvist, chefsrådman.


Dela sidan:
Skriv ut: