Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Strid bland borgenärerna – Ambia Tradings rekonstruktion avbryts

Nyheter
Publicerad: 2020-11-13 08:51
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Meningsskiljaktigheter har uppstått mellan borgenärerna där flera vill att Ambia Tradings rekonstruktion ska avbrytas medan de andra uppger att förhandlingar pågår och att en ackordsuppgörelse är nära.
Domstolen beslutar dock att avbryta rekonstruktionen.

Ambia Trading, ägare av bland annat Digital Inn och Teknikmagasinet, försattes i företagsrekonstruktion den 21 september 2020. Avokaten Hans Liljeblad, från Hellströms advokatbyrå, utsågs till rekonstruktör.  Ett borgenärssammanträde hölls den 6 oktober 2020 och den 13 oktober 2020 beslutade tingsrätten att rekonstruktionen skulle fortsätta.  Men nu har ett annat läge uppstått där borgenärerna är oense om rekonstruktionen ska fortsätta. Kalmar tingsrätt väljer att lyssna på bland annat Skatteverket, Aros Kapital och Mats Gabrielssons Trention och avbryter rekonstruktionen.

Letar finansiärer

I den preliminära rekonstruktionsplanen har rekonstruktören uppgett att det pågår arbete hos såväl bolagets ledning som ägarna för att hitta nya investerare och finansiärer. Den fortsatta verksamheten i bolaget kommer att finansieras med egengenererade medel och målet är i dagsläget att minimera utgifter och kostnader för säkerställandet av finansieringen fram till dess bolagets dotterbolag uppnår en ökad leveranskapacitet tillsammans med de övriga åtgärder som krävs för en lyckad rekonstruktion. 

En av borgenärerna, Aros Kapital, begärde dock redan den 29 oktober 2020 att rekonstruktionen ska upphöra och anförde att syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått. Vidare anfördes att det trots intensiva förhandlingar alltjämt råder stora meningsskiljaktigheter mellan borgenärerna och att en ackordsuppgörelse framstår som osannolik. 

Trention och Skatteverket

Skatteverket och Trention har anslutit sig till Aros begäran om att rekonstruktionen ska upphöra. Skatteverket har hänvisat till att rekonstruktionen i dotterbolaget Introcom har upphört. Trention har anfört att intensiva diskussioner förts mellan de största borgenärerna, där man inte kunnat enas och att de bedömer en uppgörelse som osannolik. 

Rekonstruktören samt borgenärerna Kvalitena, Maderna Corporate Services, Nordfin Capital Group samt Svea Ekonomi har dock motsatt sig att rekonstruktionen ska upphöra. 

80 procent av huvudborgenärerna eniga

Rekonstruktören har anfört att gruppen av huvudborgenärer, som representerar cirka 80 procent av den totala fordringsmassan har sedan tingsrättens rekonstruktionsbeslut fört omfattande förhandlingar i syfte att nå ett förslag som skulle kunna presenteras till rekonstruktören, att förhandlingarna gått bra samt att flertalet av de fordringsägare som ingår i den så kallade borgenärsgruppen i princip är eniga om ett förslag. 

Nordfin Capital Group har för sin del uppgett att de har svårt att förstå Aros agerande och att de menat att syftet med rekonstruktionen får anses kunna uppnås. 

Kvalitena, Maderna Corporate Services och Svea Ekonomi har anfört att huvuddelen av fordringsägarna som ingår i den så kallat borgenärsgruppen i princip är eniga om ett förslag samt att de inte håller med om påståendena att det skulle finnas stora meningsskiljaktigheter och att en ackordsuppgörelse framstår som osannolik. 

Borgenärerna ska förvärva ett dotterbolag

Ambia har å sin sida uppgett att det förslag som diskuterats i borgenärsgruppen är att dessa, via ett nytt gemensamt bolag, ska förvärva vissa av de dotterbolag som idag ägs av Ambia. Avsikten är att en sådan överlåtelse skulle ske till marknadsvärde, varför två oberoende värderingar framtagits på respektive dotterbolag. 

Ambia uppger vidare att likviden för en sådan överlåtelse skulle enligt nuvarande bedömning vara tillräcklig för att reglera bolagets skuld till samtliga borgenärer, efter att ett 50-procentligt ackord har genomförts. Bolagets intryck är att dialogen i borgenärsgruppen har varit och är positiv och mycket lösningsorienterad, men att olika önskemål i och för sig uppkommit. 

”Bolaget anser att det är synnerligen olyckligt att i förtid framkalla ett sådant resultat som ett upphörande skulle innebära när en uppgörelse med borgenärerna förefaller vara väl inom räckhåll”.

Vidare har Ambia Trading i ett yttrande uppgett att en i förtid avbruten företagsrekonstruktion ökar risken för bolaget och dess dotterbolag inte kan vidta de åtgärder som behövs för att fortsätta sin drift i respektive verksamheter. Sammanlagt riskerar cirka 500 anställda i företagsgruppen att förlora sina arbeten.

”Bolaget anser att det är synnerligen olyckligt att i förtid framkalla ett sådant resultat när en uppgörelse med borgenärerna förefaller vara väl inom räckhåll”.

De oprioriterade leverantörsskulder i rekonstruktionen har ökat väsentligt och numera uppgår till cirka 12,8 miljoner kronor. Rekonstruktören uppger att cirka 85 procent av det totala antalet borgenärer kan tänka sig ett ackord om 50 procent.

Rekonstruktionen ska omedelbart upphöra

Tingsrätten beslutar att företagsrekonstruktionen i Ambia Trading Group omedelbart ska upphöra.

Tingsrätten hänvisar till att ”Flera fordringsägare, nämligen Aros, Skatteverket och Trention AB, har begärt att rekonstruktionen ska upphöra” och att 

Rekonstruktören inte har ”lämnat några närmare upplysningar om hur en finansiering av en ackordsuppgörelse ska gå till och om vilken omsättning som finns i Ambience (namnändrat från Ambia trading reds. anm.) samt hur verksamheten ska förändras så att den åter kan bli lönsam”. 

Tingsrätten pekar även på att rekonstruktören och Ambia trading ”i svepande ordalag” uppgett att dotterbolag ska säljas för att lösa problemen. En inledd företagsrekonstruktion i ett av dotterbolagen, Introcom, har dock upphört. Vidare har tingsrätten fastställt ett ackord avseende ett annat dotterbolag, Vimmerby E-handel varvid angivits från rekonstruktören att moderbolaget Ambia Trading Group var villigt att tillskjuta kapital för att det bolaget skulle kunna genomföra en lyckad rekonstruktion. 

”Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått varför rekonstruktionen ska upphöra”, skriver Kalmar tingsrätt. 


Dela sidan:
Skriv ut: