Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Pågående skuldsanering ska påverka dagsbotsbelopp

Straffrätt
Publicerad: 2022-09-09 10:27
Foto: TT

Domstolen ska ta hänsyn till den tilltalades pågående skuldsanering när dagsbotsbeloppet bestäms, det slår Högsta domstolen fast i ett färskt avgörande.
Samtidigt konstateras att det i normalfallet inte går att stanna vid det lägsta dagsbotsbeloppet på 50 kronor då gäldenärens två betalningsfria månader per år ska beaktas – och normalt leda till en högre dagsbot.

Kvinnan dömdes i såväl tingsrätten som hovrätten till villkorlig dom förenad med dagsböter för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning samt bedrägeri av normalgraden. 

Under tingsrättsförhandlingen uppgav kvinnan att hon tagit sms-lån och att hon senare fått löneutmätning, vilket lett till att hon mott dåligt och inte velat berätta detta för sambon. I maj förra året beviljades hon skuldsanering och hennes existensminimum uppgick till 5 900 kronor i månaden.

Enligt Varbergs tingsrätt saknades särskild anledning att tro att kvinnan skulle göra sig skldig till fortsatt brottslighet varför hon skulle få ”förmånen av en villkorlig dom i förening med ett måttligt bötesstraff”. Hon dömdes därför till villkorlig dom och 60 dagsböter om 200 kronor. 

HD valde att pröva dagsbotsfrågan

Kvinnan överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att dagsbotsbeloppet skulle sättas ned med hänsyn till hennes skuldsanering. Hon ville också slippa betala för sina försvararkostnader. försvararkostnader.

Hovrätten slog dock fast att tingsrätten ”redan jämkat dagsbotsbeloppet utifrån vad som är utrett om (kvinnans) inkomstförhållanden”. En jämkning som uppgick till knappt 100 kronor. Hovrätten konstaterade att möjligheten att jämka dagsbotsbeloppet ”ska tillämpas restriktivt” och ansåg inte att det framkommit skäl att låta skuldsaneringen leda till jämkning utöver det som tingsrätten gjort. Dagsbotsbeloppet fastställdes därför. Hon skulle också stå för sina försvararkostnader. 

I våras meddelade Högsta domstolen att man skulle pröva pröva frågan om dagsbotsbeloppet påverkas av att den tilltalade har en pågående skuldsanering.

HD klargör förutsättningarna

I ett färskt avgörande konstaterar HD att dagsbotsbeloppet ska bestämmas med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Enligt HD är grundtanken att beloppet ”ska bestämmas så att den tilltalade kan avstå från det utan att han eller hon lider nöd eller brister i sin försörjningsskyldighet”. Beloppet får dock inte bestämmas till ett lägre belopp än 50 kronor.

Vidare konstateras att utgångspunkten är att en gäldenär under skuldsanering ”inte kan avstå från några medel utöver minimibeloppet om 50 kronor per dag”. Samtidigt har en sådan gäldenär två betalningsfria månader per år, vilket gör att denne fått ”visst betalningsutrymme”. Eftersom gäldenären har gjort sig skyldig till brott, väger dock de skäl som motiverar betalningsfrihet under dessa månader inte lika tungt, konstaterar HD.

Enligt Högsta domstolen bör hänsyn till de betalningsfria månaderna tas genom att det sammanlagda belopp som gäldenären slipper betala under dessa två månader räknas om till ett belopp per dag under året. Det beloppet ska sedan tillsammans med minimibeloppet 50 kronor, avrundat nedåt till det närmaste tal som är jämnt delbart med tio, i normalfallet utgöra dagsbotsbeloppet.

Dagsbotsbeloppet sätts till 90 kronor

I det nu aktuella fallet leder en sådan uträkning till att kvinnans betalningsutrymme uppgår till 48 kronor per dag, vilket leder till ett dagsbotsbelopp om 90 kronor.

Eftersom det inte har framkommit något om kvinnans ekonomiska förhållanden i övrigt som bör påverka dagsbotens storlek eller några särskilda skäl för jämkning bestäms dagsbotens storlek till 90 kronor. Alltså en lägra summa jämfört med vad underinstanserna beslutat om.

Kvinnan slipper därför stå för sina försvararkostnader i Högsta domstolen.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HDskuldsanering

Dela sidan:
Skriv ut: