Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatsamfundet kritiskt till kontantkortsregistrering

Straffrätt
Publicerad: 2020-10-13 13:46
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Foto: Eric Tagesson

Registreringskrav på kontantkort kan försvåra för kriminella och underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna.
Men förslaget kan inte förväntas få den effekt som anges i promemorian – och det uppfyller inte de krav som kan ställas i proportionalitets- och integritetshänseende.
Det anser Advokatsamfundet som nu yttrat sig om utredarens förslag i kontantkortsfrågan.

Utredaren Sigurd Heuman anser att de brottsbekämpande myndigheterna har ”ett påtagligt behov” av att få uppgifter om vem som har kontantkort samt att en skyldighet att registrera sådana uppgifter skulle främja brottsbekämpningen.

Enligt utredningens förslag ska registrerings­skyldigheten omfatta sådana kontant­kort som ger tillgång till telefoni­tjänster eller internet­anslutnings­tjänster och som kan användas för samtal, sms eller surf.

Den som har ett kontaktkort ska därför tvingas lämna uppgifter om namn, adress, personnummer eller motsvarande samt nummer för tjänsten. Regist­rerings­plikten före­slås i utredningen omfatta såväl nya kontant­kort som sådana som redan har tagits i bruk.

Enligt Heuman väger fördelarna som registreringsskyldigheten skulle innebära för brottsbekämpningen tyngre än de negativa effekter som regist­rerings­skyldigheten skulle kunna ha för vissa enskilda.

Osannolikt att kriminella skulle fortsätta använda kontantkort

Advokatsamfundet, som nu yttrat sig om förslaget, anser dock att förslaget kan ifrågasättas utifrån integritets- och proportionalitetsaspekter.

Samfundet instämmer i att en registrering av kontantkort ”i och för sig skulle kunna innebära ett försvårande för de kriminella och underlätta arbetet för de brottsbekämpande myndigheterna”.

Däremot anser samfundet det ”osannolikt” att kriminella skulle fortsätta att kommunicera med kontaktkort vid ett krav på registrering och att förslaget därför ”i realiteten inte kan förväntas få den effekt som anges i promemorian”.

Vidare skriver Advokatsamfundet att användningen av oregistrerade kontantkort minskat och argumenterar för att användningen lär bli närmast obefintlig bland kriminella om det införs ett registreringskrav. Detta samtidigt som man listar ett antal sätt för kriminella att kringgå registreringskravet genom att exempelvis använda målvakter.

Uppfyller inte kraven som kan ställas på ett sådant förslag

Samfundet är också noga med att understryka riskerna med ”utökade möjligheter att övervaka medborgare får mer långtgående effekter än enbart i de konkreta fall där åtgärderna används”.

Enbart insikten om att det finns en möjlighet att övervaka och spåra den enskilda individen riskerar, enligt Advokatsamfundet, att få ”ytterst menlig inverkan på utövandet av en mängd demokratiska fri- och rättigheter”.

Vid en bedömning anser samfundet inte att promemorian uppfyller de krav på proportionalitet, effektivitet och behov som kan ställas på ett sådant lagförslag som nu har lagts fram.


Dela sidan:
Skriv ut: