Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Storägare i LifeAssays missade flaggning – får betala 1,3 miljoner

Nyheter
Publicerad: 2021-09-28 09:12
Finansinspektionen, FI Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

En storägare i LifeAssays har inte anmält att hans innehav av aktier och röster i LifeAssays överstigit en flaggningsgräns och sedan gått ned under en flaggningsgräns. Han tvingas nu betala sanktionsavgift om 1,3 miljoner kronor.

Finansinspektionen beslutar att en aktiehandlare ska betala sanktionsavgift med 1,3 miljoner kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i LifeAssays överstigit en flaggningsgräns den 25 juni 2019 och gått ned under en flaggningsgräns den 27 september 2019.

Av sanktionsföreläggandet framgår det att aktiehandlaren ändrade den 25 juni 2019 och den 27 september 2019 sitt innehav så att det kom att överstiga respektive understiga 10 procent av samtliga aktier och röster i LifeAssays. Enligt FI kom det dock aldrig in några anmälningar avseende dessa innehavsförändringar till Finansinspektionen.

Aktiehandlarens försvar

Aktiehandlaren har i yttranden anfört att han har sedan han förvärvade drygt 10 procent av aktierna i LifeAssays haft besittningsrätt till och rösträtt för dem. Aktierna flyttades från hans kapitalförsäkring i slutet av juni 2019 för att föras in på hans ISK-konto. När detta inte fungerade blev de liggande på hans depå. Först i slutet av september 2019 flyttades aktierna tillbaka till kapitalförsäkringen. Även om aktierna har bytt konto så har de inte bytt huvudman. 

Han har uppgett att han är försäkrings- och förmånstagare till kapitalförsäkringen och har inte ansett sig skyldig till att göra en flaggning eftersom han fortsatt att vara innehavare av aktierna och kontrollera dem. Att han varit en av LifeAssays största aktieägare har även kommunicerats med marknaden via LifeAssays. 

En del skrivs av

FI skriver i sanktionsföreläggandet att det i samband med utredningen av ärendet har dframkommit att transaktionen som genomfördes den 31 januari 2020 har skett inom ramen för en kapitalförsäkring och att det var försäkringsbolaget som var anmälningsskyldigt för innehavsförändringen som skett till följd av denna. Ärendet skrivs därför av i den delen. 

Aktiehandlaren har invänt att innehavsförändringarna med transaktionsdatum den 25 juni 2019 samt den 27 september 2019 har avsett överföringar av aktier som har gjorts från respektive till hans kapitalförsäkring. 

Mannen har invänt att en kapitalförsäkring är en sparform där placeringarna läggs i en försäkring som ägs av ett försäkringsbolag. Det är alltså försäkringsbolaget som är legal ägare av tillgångarna i kapitalförsäkringen, uppger aktieägaren och menar att aktierna därmed inte utgjort en del av hans anmälningspliktiga innehav.

FI:s bedömning

Finansinspektionen anser dock att aktiehandlaren har varit skyldig att anmäla när hans anmälningspliktiga innehav den 25 juni 2019 och den 27 september 2019 översteg respektive understeg 10 procent av samtliga aktier och röster i LifeAssays. 

Anmälningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 28 juni 2019 respektive den 2 oktober 2019. Eftersom några anmälningar inte getts in föreligger grund för att påföra aktiehandlaren en sanktionsavgift. 

Enligt Finansinspektionens bedömning är en utebliven flaggningsanmälan ur transparenshänseende allvarligare än en försenad anmälan eftersom det då finns en överhängande risk för att marknaden helt går miste om relevant information. 

”Mot denna bakgrund anser Finansinspektionen att sanktionsavgiften för respektive överträdelse som omfattas av detta beslut bör bestämmas till ett belopp som ligger en bit över den undre gränsen i det intervall schablonmodellen anger för anmälningar som är över 40 handelsdagar sena. Finansinspektionen finner därmed att sanktionsavgiften kan beräknas till 1 300 000 (650 000 + 650 000) kronor”, skriver FI.

Ingen förmildrande omständighet

FI hänvisar till att aktiehandlaren har uppgett att han inte anser att aktierna har bytt huvudman i samband med innehavsförändringarna men myndigheten anser att detta inte utgör en sådan förmildrande omständighet som påverkar storleken på sanktionsavgiften. 

”Det har inte framkommit några omständigheter i ärendet som medför att överträdelserna ska anses som ringa eller ursäktliga. Inte heller i övrigt föreligger det några särskilda skäl för eftergift av sanktionsavgiften. Avgiften fastställs därmed till 1 300 000 kronor”. 


Dela sidan:
Skriv ut: