Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Stora ekonomiska värden men ingen rättspraxis”

Nyheter
Publicerad: 2020-02-06 10:07
Foto: Tomas Oneborg/TT

De senaste åren har det skett en ökning av juridiska tvister när det gäller bostadsrätter som köps innan husen ens är byggda.
Trots att lagen har funnits i snart 30 år så saknas en tydlig praxis på området.
Det framkom när två experter höll ett heldagsseminarium om så kallade förhandsavtal vid BG Institute.

– Vi noterade en markant ökning av frågorna kring förhandsavtal för ett par år sedan, i samband med att marknaden sviktade och många stora byggprojekt samtidigt drogs med kraftiga förseningar, förklarade advokaterna Michelle Hesselbrandt och Tomas Underskog vid Advokatfirman Åberg & Co.

Michelle Hesselbrandt och Tomas Underskog är specialiserade på fastighetsrätt och konstaterar att de senaste årens osäkerhet på bostadsmarknaden har lett till att bestämmelsernas innebörd och betydelse har ställts på sin spets när allt fler köpare har börjat ifrågasätta bundenheten av ingångna förhandsavtal.

Advokat Michelle Hesselbrandt

Dessutom efterlyser de en tydlig praxis på området.

– Det finns flera obesvarade frågor – bland annat hur olika begrepp som förekommer i lagen ska tolkas. Än så länge har vi bara tillgång till underrättsavgöranden, så någon praxis på området finns ännu inte.

– De olika uppfattningarna kring avtalsbundenheten och vid vilken tidpunkt som upplåtelse kan ske har gett upphov till ett betydande antal tvister mellan förhandstecknare och bostadsrättsföreningar.

Vilka luckor finns som bör täppas igen?

– Det finns flera, men en av de centrala frågorna som vi ser är huruvida en bostadsrätt verkligen kan bli föremål för upplåtelse långt innan byggnaden är färdigställd, vilket bostadsrättsföreningarna ofta hävdar.

– Tvisterna rör stora ekonomiska värden, dels för förhandstecknare som riskerar att drabbas av stora skadeståndsanspråk, dels för bostadsrättsföreningarna vars fortlevnad är beroende av att ingångna förhandsavtal hålls och resulterar i upplåtelser.

Reglerna om förhandsavtal har funnits i bostadsrättslagen sedan 1991. Varför har problemen och tvisterna för bostadsrätter ökat de senaste åren?

– Förhandsavtal ingås ju typiskt sett en relativt lång tid innan byggprojekten är färdigställda. Under tiden mellan förhandavtalets ingående och upplåtelseavtalets tecknande kan förstås omständigheter inträffa som gör att förhandstecknaren inte vill eller kan fullfölja avtalet, trots att avtalet är bindande.

Advokat Tomas Underskog

– I en uppåtgående marknad skapar enstaka avhopp normalt sett inga problem för föreningen. När marknaden är god kan den som tecknat sig för en bostadsrätt också lätt sälja den vidare.

Vilka är de vanligaste fällorna som köparna kan gå i?

– För en förhandstecknare, alltså en blivande bostadsrättshavare, bör en av de viktigaste frågorna vara vid vilken tidpunkt man kan få tillträde till sin bostadsrätt.

– En del förhandsavtal är utformade så att datumet för tillträdet är obestämt eller kan skjutas på framtiden, vilket skapar en stor osäkerhet för förhandstecknaren, särskilt om man avtalat om att huvuddelen av betalningen för bostadsrätten ska erläggas vid upplåtelsen och inte vid tillträdet.

Vilka är de vanligaste fällorna som bostadsrättsföreningarna kan gå i?

– För bostadsrättsföreningarna tycks alltför snäva tidsplaner för projekten utgöra ett stort problem, eftersom det typiskt sett leder till att de tider som man avtalat om för upplåtelse och tillträde i förhållande till förhandstecknarna inte kan hållas.

Seminariet ”Bostadsrätt – förhandsavtal och upplåtelse” hölls vid BG Institute.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se