Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Stoppa kommunernas rätt att lägga över ansvaret för halkbekämpning på villaägarna”

Debatt
Publicerad: 2019-02-14 11:29

DEBATT – av Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund

 

Sveriges kommuner har i dagsläget laglig rätt att överföra mycket av ansvaret för skötseln av gångbanor på småhusägare. Det rör sig om att på gångbanorna snöröja, halkbekämpa, plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar.

När det gäller snöröjning, låter runt 60 procent av Sveriges kommuner småhusägarna skotta deras gångbanor.

Bakgrunden till möjligheten att ålägga småhusägare underhållsansvar för gångbanor finns i 1868 års ordningsstadga som i sin tur byggde på vad som gällde i många städer sedan tidigare. Nu har vi snöplogar men på den tiden gällde det att få så många som möjligt att hugga i med snöskyffeln.

Villaägarnas Riksförbund har under tiden december – januari låtit undersöka vem småhusägare anser ska snöröja, plocka bort skräp m.m. på gångbanor.

I enkäten anser 84 procent av småhusägarna att kommunen ska ansvara för snöröjningen. När det gäller att plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar, anser beroende på fråga mellan 64 och 71 procent av småhusägarna att kommunen ska ta hand om detta.

Hela 77 procent av dem som bor vid kommunala gator och har infarter som kan plogas igen, anser att kommunen ska ta ansvaret för att se till att dessa inte plogas igen.

I och med att inte alla – till följd av åldersskäl, sjukdom, semester m.m. – röjer undan snön och utför halkbekämpning på gångbanorna, varierar kvalitén kraftigt på dagens snöröjning och halkbekämpning.

Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en av de främsta orsakerna till fotgängarolyckor dålig snöröjning och halkbekämpning. Av rapporten framgår att hela 74 procent av fallolyckorna bland fotgängare beror på snö och is.

Det är således den klart dominerande orsaken till fallolyckor bland fotgängare. Likaså konstaterar Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i en rapport från år 2015 följande:

”Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereducering och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor.”

Många kan inte till följd av ålder, sjukdom, funktionshinder, semester eller att de befinner sig på arbetet, snöröja gångbanan, men det tar inte lagen hänsyn till. Den enskilde husägaren kan till och med bli skadeståndsskyldig om det sker en halkolycka trots att kommunen äger marken.

Reglerna för gångbanor är föråldrade, ger sämre underhåll, innebär ett märkligt skadeståndsansvar för annans egendom, leder till fler halkolyckor samt ogillas av småhusägarna.

Villaägarnas Riksförbund anser dessutom att reglerna för gångbanor borde vara enhetliga i hela landet.

Förbundet föreslår därför att lagstiftningen ändras så att kommunerna inte längre ska ha möjlighet, att överföra ansvaret för skötseln av sina gångbanor på småhusägare.

Likaså att det tydliggörs i lagen att kommunerna ska ta ansvaret för att se till att infarterna till småhusfastigheter inte plogas igen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här 

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: