Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Jag ifrågasätter inte barnkonventionens ställning – men den bör inte bli svensk lag”

Debatt
Publicerad: 2016-10-20 10:12
JO Stefan Holgersson. Foto: Justitieombudsmannens hemsida

DEBATT – av justitieombudsmannen Stefan Holgersson

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg riktade igår kritik mot justitieombudsmannen Stefan Holgerssons remissvar om huruvida barnkonventionen ska bli svensk lag (Dagens Juridik 2016-10-19). I den här artikeln klarlägger Stefan Holgersson sina ståndpunkter.

 

Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.

Jag har den 4 oktober 2016 yttrat mig över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19).

I mitt remissvar avstyrker jag förslaget om att inkorporera barnkonventionen som direkt gällande lag. Lagstiftaren bör enligt min bedömning i stället överväga att göra ändringar och förtydliganden i den lagstiftning som behandlar frågor som rör barns rättigheter.

Det huvudsakliga skälet mot att göra barnkonventionen till lag är att den i vissa delar är mycket allmänt hållen samt att dess begrepp och principer är föremål för så olika tolkningar att den sammantaget inte kan anses uppfylla de krav som bör ställas på bra lagstiftning. Jag ifrågasätter därför om förslaget som det ser ut kommer att i avsedd omfattning stärka barnens ställning.

I remissvaret tar jag också upp risken för att barnkonventionen som direkt tillämplig lag kan komma i konflikt med andra lagar.

I frågan om vilken tolkningsmetod som ska användas vid lagkonflikter anförs i remissvaret att det kan finnas olika uppfattningar om huruvida barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

Jag vill nu klarlägga att detta inte är ett ifrågasättande av barnkonventionens ställning som en konvention om mänskliga rättigheter utan endast ett påpekande om att konventionen i vissa delar är så otydlig och föreskriver åligganden av så allmän karaktär att det kan vara svårt att hävda att den vid lagkollisioner generellt ska ha företräde framför andra lagar.

 

Läs också: ”JO:s brist på kunskap är bekymmersam” – BO kräver rättelse av JO om barnkonventionen

 

 Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se