Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Staten får betala för olaglig kalsongbesiktning av 16-åring

Nyheter
Publicerad: 2022-06-10 11:11
Foto Hasse Holmberg / TT

Polisen genomförde en kroppsbesiktning av en då 16-årig pojke och sökte igenom hans kalsonger med ficklampa – trots att man fattat beslut om en kroppsvisitering.
Nu måste staten ersätta pojken sedan Justitiekanslern konstaterat att Polisens agerande stått i strid med hans rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

Dagens Juridik har tidigare rapporterat om händelsen i samband med Justitieombudsmannens beslut att rikta kritik mot Polismyndigheten för agerandet i det aktuella ärendet, men även för den bristande dokumentationen i ärendet.
I beslutet konstaterade JO att det rörde sig om en kroppsbesiktning – inte en kroppsvisitation – när en polis sökte igenom en 16-årings kalsonger med hjälp av en ficklampa i ett nedsläckt trapphus.

Polismyndigheten har i ett remissvar till JO uppgett att de två unga männen observerades av tre patrullerande poliser som tyckte att de ”skyndsamt tog sig in i ett trapphus i samband med att poliserna uppmärksammade dem”. De unga männen upplevdes av poliserna som ”nervösa” och i det aktuella trapphuset hittades en cannabiskvarn med rester av cannabis i. Då uppstod en misstanke om narkotikainnehav och beslut om kroppsvisitation fattades. 

Visitationen påbörjades utomhus, men när 16-åringens kalsonger skulle undersökas föreslog en av poliserna att detta skulle göras inom trapphuset bakom en undersökningsvägg, vilket 16-åringen godtog. För att kunna se i mörkret använde sig polisen av en ficklampa för att ”snabbt” lysa i 16-åringens kalsonger – men ingen narkotika hittades. I remissvaret har Polismyndigheten uppget att det var ett ”gränsfall om åtgärden var att betrakta som en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning” och det kan inte heller uteslutas att den aktuella polismannen ”kunnat iaktta en begränsad men intim del av (16-åringens) kropp”.

JK har prövat frågan

Polismyndigheten anförde i sitt yttrande till JO att utredningen av händelsen inte gav anledning att ifrågasätta den skäliga misstanken eller att fara i dröjsmål förelegat. JO gjorde dock aldrig någon prövning av den skäliga misstanken eller polismannens behörighet att fatta det aktuella beslutet.

Sedan 16-åringen vänt sig till Justitiekanslern och begärt skadestånd av staten för kränkning med anledning av att han, enligt egen utsago, under två års tid systematiskt trakasserats av den polisman som genomförde undersökningen i trapphuset har JK nu prövat frågan om kravet på skälig misstanke var uppfyllt.

Stred mot Europakonventionen

I sitt beslut konstaterar Justitiekanslern att pojken, varken vid händelsen som JO granskat, eller vid något annat tillfälle kan anses ha utsatts för något integritetskränkande brott från Polisens sida. Således har han inte rätt till ersättning för kränkning enligt skadeståndslagen. JK anser också att kravet på skälig misstanke får anses ha varit uppfyllt under det tillfälle när han kroppsbesiktigades.

Vidare konstaterar JK att Polisen haft laglig möjlighet att fatta beslut om en sådan undersökning som ägde rum, en kroppsbesiktning, då fara i dröjsmål förelåg eftersom Polisen snabbt behövde säkra ett eventuellt beslag. Något sådant beslut fattades dock aldrig, utan polisen genomförde istället åtgärden efter ett beslut om kroppsvisitation – och det tvångsmedlet hade inte lagligen kunnat verkställas på det sätt som skedde. Mot bakgrund av detta har laglighetskravet i Europakonventionens åttonde artikel inte varit uppfyllt och en konventionsöverträdelse har skett.

Pojkens rätt till privatliv har därför åsidosatts under kroppsbesiktningen i trapphuset, en överträdelse som enligt JK ”varit av integritetskänsligt slag” och riktat sig mot en 16-åring. Därför är ekonomisk kompensation påkallad och pojken tillerkänns nu 10 000 kronor i ersättning.


Dela sidan:
Skriv ut: