Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Son med hemvist i Ukraina ska lämnas över till pappa i Polen

Nyheter
Publicerad: 2022-07-20 09:29
Svenska och Ukrainska flaggan. Foto Adam Ihse / TT

Hovrätten slår fast att ett barn, som olovligen kvarhölls i Sverige av en mamma, numera kan flyttas över till sin pappa eftersom det framgår av utredningen att pappan flyttat från Ukraina till Polen med avsikten att vara bosatt där permanent.
Det saknas därmed anledning att ta ställning till om förhållandena i Ukraina utgör en vägransgrund för att överlämna sonen.

En 37-årig man och en 32-årig kvinna ingick äktenskap 2011 och födde en son den 1 november 2013. Parterna separerade 2019 och pappan ansökte om äktenskapsskillnad med yrkande om att sonen skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. Mamman medgav samtliga yrkanden och domstolen i Ukraina meddelade dom i enlighet med pappans yrkanden. Parterna hade fortsatt gemensam vårdnad om sonen. Mamman erhöll därefter uppehållsrätt i Sverige.

Pappan yrkade vid Stockholms tingsrätt att domstolen skulle förordna att sonen skulle överflyttas till honom i Ukraina där barnet hade sin hemvist. Att verkställighet skulle ske genom polismyndighetens försorg alternativt genom vitesföreläggande om 50 000 kronor. Slutligen att mamman skulle utge ersättning för hans rättegångskostnader. 

Pappan: Olovligt kvarhållande

Som grund anförde han att sonen, som var ukrainsk medborgare och med hemvist där, olovligen kvarhölls av mamman i Sverige. Det olovliga kvarhållandet stred mot den rätt pappan hade att ta vård om barnet enligt ukrainsk rätt och han skulle ha utövat om inte det olovliga kvarhållandet ägde rum. Det saknades hinder mot överflyttning. 

Mamman bestred pappans yrkanden om överflyttning av sonen, verkställighet och ersättning för rättegångskostnader. För egen del yrkade hon ersättning för sina rättegångskostnader. 

Mamman förde fram att det saknades rättslig grund för överflyttning av sonen till Ukraina eftersom parterna kom överens om att sonen skulle ha sin hemvist och boende hos henne i Sverige. I vart fall hade pappan samtyckt till att sonen skulle bli kvar i Sverige. Under alla förhållanden hade sonen förvärvad hemvist i Sverige vid tidpunkten för det påstådda olovliga kvarhållandet.

Kriget bröt ut

Vidare anförde hon att det förelåg hinder mot överflyttning av sonen till Ukraina på grund av att det fanns en allvarlig risk för att överflyttningen skadade sonens kroppsliga eller själsliga hälsa eller i övrigt försatte barnet i en situation som inte var godtagbar. 

Efter att Ryssland invaderade Ukraina natten mot den 24 februari 2022 begärde mamman att rätten, på grundval av det som hänt, skulle meddela beslut i ärendet medan pappan begärde att handläggningen skulle skjutas upp på obestämd tid.

Ärendet gäller överflyttning av barn enligt Haagkonventionen vilken genomförts i svensk rätt genom 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden med mera och om överflyttning av barn. Såväl Sverige som Ukraina har anslutit sig till konventionen. 

Lämnade in Haag-ansökan

Enligt 11 § verkställighetslagen ska barn som olovligen kvarhålls här i landet överflyttas till den från vilken barnet undanhålls och i lagrummets andra stycke definieras vad som avses med ett olovligt kvarhållande, nämligen om kvarhållandet strider mot den rätt att ta vård om barnet som dess vårdnadshavare har i den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före kvarhållandet och denna rätt också utövades vid den tidpunkt då barnet kvarhölls eller skulle ha utövats vid denna tidpunkt. 

Enligt 12 § samma lag får överflyttning vägras om det finns en allvarlig risk för att överflyttningen skadar barnets kroppsliga eller själsliga hälsa eller i övrigt försätter barnet i en situation som inte är godtagbar. 

Av utredningen framgick att pappan genast agerade efter att han fick besked om att sonen inte skulle återförenas med honom i Ukraina dels genom att han upprättade en polisanmälan, dels genom att lämna in en Haag-ansökan till den ukrainska centralmyndigheten för Haag-ärenden. Att pappan förhörde sig om vilken skola och vilken undervisning sonen skulle komma att ha samt erbjöd att stötta ekonomiskt var inte något som visade att han lämnade samtycke till kvarhållandet. Sammantaget var det visat att sonen hade hemvist i Ukraina vid tidpunkten när kvarhållandet i månadsskiftet juli/augusti 2021 inleddes. 

Överflyttning vägrades

Av den skriftliga bevisningen framgick att parterna hade gemensam vårdnad och att kvarhållandet därmed stred mot pappans rätt att ta vård om sonen. Det var således fråga om ett olovligt kvarhållande i den mening som avses i 11 § verkställighetslagen. 

Av rapportering i media framgick att Ukraina var en krigszon i den mening som avsågs i verkställighetslagens förarbeten och det fanns därför grund att vägra överflyttning av sonen till pappan. Hans yrkande lämnades därmed utan bifall. Slutligen var han skyldig att ersätta mamman för hennes rättegångskostnader med 54 425 kronor. 

Tänker bosätta sig i Polen

Pappan överklagade till Svea hovrätt och yrkade att sonen skulle överflyttas till honom. Han anförde att han, av privata skäl, hade bytt bostadsort och var numera bosatt i den polska staden Wroclaw. Det var hans avsikt att leva i Polen tills vidare, det vill säga permanent. Han hade en bra bostad och sonen hade beviljats en skolplats till höstterminen 2022. 

Hovrätten instämmer i alla delar i tingsrättens bedömning att mamman har gjort sig skyldig till ett olovligt kvarhållande av sonen. Det finns därmed en presumtion för att han ska flyttas över till pappan, om det inte finns sådana hinder mot överflyttning som framgår av 12 § verkställighetslagen. 

Hovrätten finner inte skäl att ifrågasätta pappans uppgifter om flytten till Polen eller hans avsikter att framöver vara bosatt där. Eftersom han numera flyttat till Polen saknar hovrätten anledning att ta ställning till om förhållandena i Ukraina utgör en vägransgrund för att överlämna sonen till honom. 

Sonen ska lämnas över

Vid en samlad bedömning av familjesituationen och övriga förhållanden kring sonen och hans föräldrar anser hovrätten att det inte finns någon allvarlig risk för att en överflyttning till pappan skadar sonens kroppsliga eller själsliga hälsa eller försätter honom i en situation som inte är godtagbar. Vidare är en överflyttning förenlig med de grundläggande principerna här i landet som beskrivits ovan. Sammantaget ger utredningen inte stöd för att det finns något som hindrar en överflyttning. Pappans ansökan ska därför bifallas. 

Slutligen ska pappan, vid denna utgång, befrias från skyldigheten att ersätta mammans rättegångskostnader vid tingsrätten. Mamman förpliktas i stället att ersätta pappans rättshjälps- och rättegångskostnader vid tingsrätten och rättshjälpskostnader i hovrätten. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
överlämning
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: