Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Slipper skatta för olaglig försäljning av narkotiska läkemedel

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 10:34
Foto: Janerik Henriksson / TT

Det saknas förutsättningar att påföra en 34-årig man mervärdesskatt och skattetillägg för hans delaktighet i olaglig försäljning av narkotiska läkemedel på en hemsida.
Det slår kammarrätten fast och bifaller 34-åringens överklagande av förvaltningsrättens beslut.

Skatteverket beslutade att skönsmässigt efterbeskatta den 34-årige mannen för
inkomst av näringsverksamhet för beskattningsåret 2015 och påföra honom
mervärdesskatt för samma redovisningsperiod. Han påfördes också skattetillägg i båda delar.

Bakgrunden var att det under 2015 inkommit 1 737 inbetalningar till 34-åringens konto hänförliga till köp av läkemedel som gjorts på hemsidan benxobutiken.net. Verksamheten hade dock inte varit registrerad och inte heller haft något tillstånd för försäljning av läkemedel – trots att en stor del av sortimentet varit narkotikaklassat.

I textfältet för inbetalningarna fanns olika märkesnamn,
varuspecifikationer eller en kod som erhålls vid beställningen. I samband
med en beställning anges att betalning ska ske till ett bankkonto tillhörande
34-åringens namn och under 2015 gjordes utbetalningar från hans bankkonto med totalt 1 781 254 kronor.

Förvaltningsrätten gav Skatteverket rätt

Mannen hänvisade, i sitt överklagande av Skatteverkets beslut, till en dom från 2018 där han dömts för penningtvättsbrott för att ha upplåtit ett bankkonto till huvudmän kopplade till en annan liknande hemsida. Han hänvisade till att det framgår av domen att han lånat ut sin bankdosa och bankkort redan under sommaren 2015 samt att insättningarna till hans konto för inköp via Benzobutiken
skett under sista kvartalet 2015, det vill säga efter att han överlämnat
bankdosan och bankkortet. Detta visade, enligt 34-åringen, på att han inte bedrivit någon näringsverksamhet under 2015.

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket gjort det ”mycket sannolikt” att 34-åringen bedrivit näringsverksamhet under 2015 och att det förelåg förutsättningar för skönsmässig efterbeskattning.

Olaglig försäljning inte bokföringspliktig

34-åringen överklagade domen till kammarrätten, som nu gör en annan bedömning. Enligt kammarrätten är försäljning av narkotiska läkemedel utan tillstånd ”en verksamhet som helt och hållet bygger på brott och därmed inte kan bedrivas lagenligt”.
Kammarrätten konstaterar också att det objektivt sett, ur ett skatterättsligt perspektiv, saknas ett vinstsyfte vid olaglig försäljning av narkotiska läkemedel och att sådan försäljning därför inte heller kan anses vara bokföringspliktig.

Därför slår kammarrätten fast att den illegala försäljningen via den aktuella hemsidan inte utgör näringsverksamhet. 34-åringen kan därför, oavsett sin roll i verksamheten, inte påföras inkomst av näringsverksamhet och inte heller skattetillägg beräknad på sådan försäljning. Utredningen ger, enligt kammarrätten, ”inte heller stöd för påförd beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet på annan grund”.

Sammanfattningsvis slår kammarrätten fast att det saknas förutsättningar att påföra 34-åringen mervärdesskatt och skattetillägg och hans överklagande bifalls därför i sin helhet.


Dela sidan:
Skriv ut: