Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skatteverket får skarp JO-kritik för långa handläggningstider

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 08:35
Foto Christine Olsson / TT

JO är kritisk till Skatteverkets långa handläggningar i flera ärenden där enskilda anmält att andra personer är felaktigt folkbokförda i deras bostad.

Skatteverket har vid hanteringen av underrättelser från enskilda, om att andra personer är felaktigt folkbokförda i deras bostad, dröjt i upp till 15 månader innan beslut om ändring i folkbokföringen har fattats. 

ChefsJO är kritisk till de långa handläggningstiderna och konstaterar att de inte uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning. ChefsJO framhåller också att handläggningstiderna innebär att Skatteverket inte fullt ut klarar den uppgift som getts myndigheten i dess instruktion och att myndigheten därför förtjänar kritik för dröjsmålen. 

Okända personer folkbokförda på fel adress

Beslutet grundar sig på en rad ärenden där enskilda underrättat Skatteverket om att en eller flera personer är folkbokförda på underrättarnas bostäder – och där handläggningen antingen inte påbörjats eller att den tagit lång tid.

Enligt en enskild som underrättat Skatteverket om en felaktigt folkbokförd person på hans adress anmälde han den 4 januari 2018 till Skatteverket att en för honom okänd person hade folkbokfört sig på hans adress. Vid kontakt med myndigheten den 16 oktober 2018 fick han veta att handläggningen av ärendet ännu inte hade påbörjats. Han har inte hört av myndigheten sedan dess. 

Får omkring 70 000 underrättelser

Skatteverket har i JO-utredningen uppgett att folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket årligen får omkring 70 000 underrättelser från medborgare och myndigheter med information om personer som kan vara felaktigt folkbokförda. Cirka 20 000 av dessa utgörs av underrättelser från privatpersoner.

”Underrättelserna innebär inte i sig en skyldighet för Skatteverket att vidta en viss åtgärd utan är information om att något kan vara fel i folkbokföringsregistret”, har Skatteverket uppgett. 

Vidare uppger Skatteverket att en stor del av underrättelserna avser fel som kan bero på fördröjning i anmälningar, okunskap eller andra typer av oavsiktliga fel. 

”Även om en majoritet av uppgifterna anger ett fel i folkbokföringen bedömer Skatteverket att det ur ett proportionalitetsperspektiv inte är motiverat att eftersträva att samtliga dessa ska åtgärdas genom utredning”, uppger Skatteverket.

Förvaltningsrättligt ärende

Enligt Skatteverket skapas ett ärende av administrativ karaktär när en underrättelse om felaktig folkbokföring kommer in till myndigheten. Om Skatteverket därefter på eget initiativ startar en utredning om bosättning för den person som uppges ha en felaktig folkbokföringsadress så inleds enligt myndigheten ett förvaltningsrättsligt ärende. 

ChefsJO konstaterar att även administrativa ärenden i princip faller inom förvaltningslagens tillämpningsområde och att föreskriften om snabb handläggning därför blir tillämplig när en underrättelse kommer in till Skatteverket, det vill säga redan innan myndigheten beslutat att inleda en utredning om felaktig folkbokföring.

JO skriver i sitt beslut ”att ha andra personer felaktigt folkbokförda i sin bostad kan på olika sätt påverka den enskilde negativt. Den som har lämnat underrättelsen får dock som utgångpunkt inte ställning som part i ärendet”. 

Uppgiftslämnare bör underrättas

ChefsJO anser att de uppgiftslämnare som berörs av den felaktiga folkbokföringen ändå normalt bör underrättas om Skatteverkets beslut att inleda utredning och avsluta ärenden, om de har begärt det. Skatteverket behöver därför informera berörda uppgiftslämnare om att de kan begära att bli underrättade om sådana beslut. 

I JO-beslutet framgår det att Skatteverket har sett över sina rutiner för handläggningen av underrättelser och att åtgärder har senare skett. Bland annat har man börjat skicka ut påminnelser via digitala brevlådor.

Privatpersoner har även sedan våren 2020, via Mina sidor på skatteverket.se, kan se vilka som är folkbokförda på den egna adressen och rapportera in eventuella felaktigheter.

Särskild utredare

JO noterar att en särskild utredare fått i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som bland annat förbättrar förutsättningarna för att fastställandet av en persons bosättning är korrekt. Uppdraget beräknas vara slutfört den 1 juli 2021. 

Enligt JO har även Skatteverket meddelat att vissa av de planerade åtgärderna kan komma att kräva lagändringar. I Skatteverkets yttrande den 4 februari 2021 framhålls särskilt att myndigheten har förhoppningar om att utredningen kommer att lämna förslag som innebär en möjlighet att ”plocka bort” personer från adresser där de inte bor redan innan det är utrett var de i stället ska vara folkbokförda eller om de ska avregistreras från folkbokföringen. JO finner skäl att översända en kopia av beslutet till utredaren och till Finansdepartementet.


Dela sidan:
Skriv ut: