Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Skattesvindleri – så dränerar en exklusiv minoritet statskassorna på astronomiska belopp”

Debatt
Publicerad: 2018-11-01 11:14

DEBATT – av Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden WITS

 

På den internationella skattefronten har på senare tid rapporterats flera nyheter. Dels gäller det så kallade ”golden passports”, dels kryphål i det regelverk som OECD och EU genomdrivit angående automatiskt informationslämnande i skatteärenden, dels slutligen de sensationella avslöjandena om så kallade cum ex-upplägg varigenom – med benäget bistånd av en massa storbanker – statskassorna runt om i världen dränerats på skatteintäkter i mångmiljardklassen. SEB finns med bland misstänkta banker.

Golden passports
Med ”golden passports” avses många länders – särskilt diskreta skatteparadisjurisdiktioners – mot skyhög betalning tillhandahållande av medborgarskap och skattehemvist till utlänningar.

Dessa tjänster utnyttjas huvudsakligen av ryska oligarker, shejker från mellanöstern och stormrika kineser.

Verksamheten generar miljardinkomster för de aktuella länderna. Särskilt allvarligt anser OECD, som är den institution som nyligen framlagt en rapport i frågan, är att bland de länder som är upptagna på dess ’svarta lista’, befinner sig EU-medlemsstaterna Cypern och Malta.

För personer som på detta sätt förvärvar medborgarskap i dessa länder är det ju sedan fritt fram i hela Unionen. Samtidigt ”slarvar” många banker med att kolla varifrån alla dessa deras kunders pengar kommer ifrån. 

Utbyte av skatteinformation
Vad gäller frågan om de överenskommelser om skatteinformationsrapportering som OECD enligt sin så kallade Common Reporting Standard arbetat fram med ett hundratal stater uppges att den är behäftad med flera kryphål.

USA deltar exempelvis inte fullt ut i överenskommelsen vilket medför att skatteskygga individer kan gömma sina tillgångar bakom bolag i Amerika.

Ett ytterligare problem enligt EU-parlamentets Green Party, som slagit larm om bristerna i regelverket, är att just personer som köpt ovannämnda ”golden passports/visas” blir osynliga för skattemyndigheterna samt att flera länders nätverk med rapporteringsskyldiga stater inte är heltäckande.

I ett scenario beskrivs således hur en person som bor i Italien och köpt medborgarskap i Cypern, som endast har avtal med ett begränsat antal stater, kan gömma sina pengar i stater som inte omfattas av överenskommelsen utan att bli upptäckt.

Skattesvindleri genom cum ex-upplägg
Ett cum ex-upplägg innebär kortfattat att en bank övertar aktier från den egentliga aktieägaren strax innan utdelning sker och lämnar tillbaka aktierna till denne utan utdelning. Aktieägaren begär sedan återbetalning av skatt enligt förekommande credit of tax-regler i relevanta avtal om (ja, du läser rätt) undanröjande av dubbel beskattning! 

Aktieägaren får med andra ord en återbetalning av skatt som denne aldrig har betalat.

Den specifika affär i vilken SE-bankens filial i Tyskland misstänks ha deltagit har lett till att den tyska statskassan åderlåtits på cirka 1 000 miljoner kronor varav banken, för sitt deltagande i upplägget, tillgodogjort sig 70 miljoner.

Enligt vissa uppgifter, för att ta ett närliggande exempel, ska den danska statskassan under ett antal år ha dränerats på det chockerande beloppet 18 000 miljoner kronor genom cum ex-upplägg.

Detta belopp förbleknar likväl mot de, enligt vårt skatteverks beräkningar, cirka 1 000 miljoner kronor i skatt som utlandsflyttande svenska aktieägare alltsedan 1984 varje år undandrar statskassan.

Sammanlagt således, för alla de år under vilka detta pågått, ett skattebortfall i storleksordningen 35 000 miljoner kronor. Och detta, till yttermera visso, medan alla våra lagstiftare hela tiden suttit på sina händer.

När jag häromdagen besökte (nya) Nationalmuseum så slogs jag också av tanken hur alla de cirka 1 200 miljoner kronor som lagts ned på restaurationen hade kunnat finansieras av några tusen pensionerade aktieägare som stuckit till Portugal.

Ett förslag från Skatteverket tidigare i år, som genom en så kallad exitskatt skulle sätta stopp för denna skatteflykt, fick finansminister Magdalena Andersson (S) att slutligen kasta in handduken efter en storm av kritik från berörda aktieägares alla lobbyorgan – en kritik som stundtals bedrevs med en vulgär retorik innehållande både alternativa och ignorerade sanningar.

Kommentar
Gemensamt för den skatteflykt eller skattebrott som orsakas av de ovan redovisade förfarandena är att de kan utnyttjas av endast mycket få personer med avsevärda penning-  och andra resurser, ofta betecknade the one-percenters.

De ofta mycket komplicerade juridiska strukturer som etableras och den fortlöpande administrationen därav kräver tillgång till erfaren (och dyr) expertis.

Kanske mest uppseendeväckande är dock att skatteundandragandena ger upphov till sådana helt astronomiska belopp. I cum ex-fallen talas om statskassor som har dränerats på hundratusentals miljoner kronor.

Allt detta bidrar på ett oroväckande sätt till ytterligare klyftor i samhället och ett bristande förtroende för våra samhällsinstitutioner.

Trots att Sverige rankas som det kanske jämlikaste landet i världen, ökar inkomstklyftorna här i riket snabbare än i något annat OECD-land (OECD Economic Surveys, Sweden, February 2017, Overview.)

Enligt Veckans Affärer (VA 2016-12-07) var Sveriges 178 miljardärer – 22 fler än året dessförinnan – rikare än någonsin vid 2016 års utgång. Tillsammans ägde de då 2 076 miljarder kronor (exklusive – får det antas – eventuellt okända tillgångar i utländska bolag, truster m.m.). Alltså mer än dubbelt så mycket som den svenska statsbudgeten för år 2017, 972 miljarder kronor.

För att minska inkomstklyftorna har flera organisationer, bland annat OECD, IMF och SNS, rekommenderat att man i Sverige bör höja skatterna på kapital vilket dock tillbakavisats från flera håll, bland annat Svenskt Näringsliv.

Därvid värt att notera är att förslaget om den ovan nämnda exitskatt på aktievinster som årligen tillåts flytta utomlands inte utgör något nytt beskattningsanspråk på kapital eller höjning av vår kapitalbrskattning utan endast en ny metod för uttagande av skatt på aktievinster vid utflyttning, en lagstiftning som enhälligt beslutades av alla riksdagspartier redan 1983.

 

 

Peter Sundgren är skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden WITS.

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: