Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skarp JO-kritik mot häktet i Göteborg

Nyheter
Publicerad: 2023-01-09 11:21
Foto: Claudio Bresciani / TT

Beläggningstrycket på häktet i Göteborg och personalbrist har lett till en rad missförhållanden.
Efter en platsinspektion riktar nu JO skarp kritik mot häktet på flera punkter.

Det var den 20–22 september 2022 som JO genomförde en föranmäld inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg. Syftet med inspektionen var främst att granska de intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom elektronisk kommunikation, besök och försändelser.

Efter inspektionen riktar JO nu kritik mot häktet i Göteborg.

Av ett protokoll framgår det att de flesta intagna beskrev vid inspektionen att de får genomföra telefonsamtal och ta emot besök endast i samband med polisförhör. Personal gav uttryck för att det är försvarare eller polis och åklagare som ska se till att detta blir av. 

De häktades kontakter med utomstående

JO konstaterar att häktades kontakter med utomstående kan påverkas av att de intagna har restriktioner och att åklagaren i sådana fall kan ställa krav på att kontakterna övervakas av en person med särskild insikt i brottsutredningen. JO:s intryck vid inspektionen var dock att häktet i praktiken ofta överlämnar till den intagne själv att genom bland annat sin försvarare se till att förbindelser med omvärlden upprätthålls. 

”Enligt JO är detta inte acceptabelt och hon understryker därför att häktet har ett eget ansvar på området samt måste fullgöra sina skyldigheter i nu aktuella avseenden utifrån den reglering som gäller för verksamheten”, framgår det av protokollet.

Vidare framgår det att JO är mycket kritisk till att häktet, när det gäller intagna med restriktioner, ibland skickar så kallad myndighetspost till åklagaren trots att häktet efter granskning konstaterat att uppgiften om avsändare är korrekt. 

Vidare har JO mot bakgrund av iakttagelser vid häktets granskning av vykort till intagna beslutat att inom ramen för ett särskilt initiativärende närmare utreda den hanteringen.

Missnöjda med telefontider

När det gäller telefontiderna är många av de intagna missnöjda. Enligt JO bör häktet överväga möjligheten att utöka telefontiderna.

”Jag ser allvarligt på att kontrollerade telefonsamtal prioriteras ned på grund av personalbrist. För intagna i häkte med begränsade möjligheter att kommunicera med omvärlden är det särskilt viktigt att häktet kan medverka till att sådana samtal kan genomföras eftersom dessa är ägnade att motverka de negativa följderna av frihetsberövandet”, skriver JO.

Det framgick även vid inspektionen att häktet under senare år ställts inför stora utmaningar, bland annat till följd av den nationella bristen på häktes- och anstaltsplatser samt covid-19- pandemin. Dessutom har personalomsättningen varit hög och nyanställda har därmed inte kunnat genomgå grundutbildningen. 

”Det är uppenbart att dessa omständigheter inverkar negativt på den dagliga verksamheten i häktet och har betydelse för de intagnas situation. Som en person i ledningen gav uttryck för finns det under rådande förhållanden en risk att intagna enbart ses som ärenden och inte individer”.

Beläggningstrycket ökar

Vidare konstaterar JO att häktet hade haft betydligt bättre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och att bedriva en ändamålsenlig verksamhet om antalet säkerhetplacerade och verkställighetsfall med utdragen vistelse i häktet kunde begränsas. JO noterade nämligen att det fanns flera förvarstagna som hade säkerhetsplacerats inom kriminalvården med stöd av utlänningslagen. Och ett stort antal intagna med verkställbart fängelsestraff väntade på anstaltsplacering.

”Detta påverkar givetvis beläggningstrycket i häktet. JO har vid flera tillfällen ifrågasatt om förvarstagna som inte har dömts för brott bör placeras inom kriminalvården och även i övrigt haft synpunkter på den regleringen…” 

Protokollet innehåller även uttalanden i andra delar, till exempel om intagnas rätt till utomhusvistelse och om bemötande.

Slutat med promenader

JO noterar i protokollet att flera intagna hade slutat gå ut på promenadgårdarna i D-huset eftersom miljön där upplevs som obehaglig och motbjudande. 

”Utifrån mina iakttagelser under inspektionen kan jag förstå det. Flera av dessa promenadgårdar utgör i sitt nuvarande skick inte ett sådant miljöombyte som bidrar till att motverka de negativa konsekvenserna av frihetsberövandet. Häktet bör skyndsamt vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna”.

Vidare fick JO uppgift om att personal i häktet Göteborg har stängt av stentofonen när de ansett att en intagen påkallat uppmärksamhet för ofta. JO menar att detta är oroande och att ett sådant agerande ”är naturligtvis helt oacceptabelt”.

JO har tidigare utrett frågan om lyhörda häktesceller i bland annat häktet Göteborg och konstaterat att det är Kriminalvårdens ansvar att se till att såväl tryggheten som säkerheten för de intagna upprätthålls och det är oacceptabelt att intagna kan utsätta varandra för hot och andra verbala angrepp.


Dela sidan:
Skriv ut: