Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sju nazister inte tillräckligt för ohörsamhetsbrott

Nyheter
Publicerad: 2019-10-30 13:20
Foto: Pontus Lundahl / TT

Tingsrätten dömde sju män från en nazistisk organisation för ohörsamhet mot ordningsmakten.
Eftersom hovrätten anser att enbart dessa män vägrade lyda polisen var det inte fråga om en folksamling.
Därmed frias de.

De sju männen, som tillhör Nordiska Motståndsrörelsen, åtalades för ohörsamhet mot ordningsmakt. De hade stått utanför ett köpcentrum i Helsingborg och delat ut flygblad. Vid en entré började de tilltalade uppträda aggressivt och högljutt. Ordningsvakterna uppmanade dem att sluta att dela ut flygblad vilket de inte åtlydde. Stämningen blev hätsk varför polis tillkallades. När polis kom till plats befalldes de tilltalade att flytta på sig vilket de vägrade.

Fick fem minuter

Enligt den polisman som kom till platsen frågade han personerna i folksamlingen om någon var ansvarig men ingen svarade. Han bedömde att det var fråga om en allmän sammankomst och att det fanns risk för en fortsatt ordningsstörning. Han beslutade därför att nämnda personer inte fick vara kvar och anvisade dem till en annan plats där de kunde fortsätta med sin verksamhet. Han frågade om de förstått varvid en person i folksamlingen nickade och svarade ja. En annan kommenterade i samband med detta att de inte skulle prata med polisen. De fick fem minuter på sig att gå därifrån men de åtlydde inte befallningen.

Identifierades

Han befallde därefter på nytt var och en av de tilltalade att lämna platsen vilket de inte åtlydde varefter de identifierades och rapporterades. Han kunde inte svara på om någon annan person i gruppen lämnade platsen.

Enligt 16 kap. 3 § brottsbalken döms den som deltar i en folksamling som stör allmän ordning och som underlåter att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Tingsrätten: Utgjorde folksamling

Helsingborgs tingsrätt ansåg att det genom utredningen framkommit att de sju tilltalade deltog i en sammankomst där åtminstone tio personer ingick. Enligt tingsrättens bedömning har denna grupp människor utgjort en folksamling. Utrett är vidare att denna folksamling har stört den allmänna ordningen då det uppstått en verbal konversation mellan den nämnda gruppen människor och en person ur allmänheten som föranledde ordningsvakterna att göra ett ingripande för att undvika våldsamheter. Till följd av detta ingripande tillkallades polis och en ordningshållande befallning meddelades av polismannen, som kom till platsen, för att upprätthålla den allmänna ordningen vilken inte åtlyddes av de tilltalade. Klarlagt är också att de tilltalade förstått denna befallning. Åtalet för ohörsamhet mot ordningsmakten bifölls därför och männen dömdes till 30 dagsböter vardera.

Hovrätten: Krävs tio personer

Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar att begreppet folksamling inte närmare definierats vare sig i lagtexten eller i förarbetena till bestämmelsen. Det bör dock krävas att det är fråga om åtminstone tio personer för att en folksamling ska vara för handen. I praxis har sexton personer ansetts vara ett tillräckligt antal för att utgöra en folksamling (se RH 1996:4).

Den aktuelle ordningsvakten har uppgett att det enligt hans uppfattning var ett tiotal personer från de tilltalades sällskap som uppehöll sig vid entrén men att han inte räknade dem. Frågan i målet är dock om det då polismannen meddelade sin befallning fanns så många personer på platsen att det kan anses ha rört sig om en folksamling i den mening som avses i 16 kap. 3 § brottsbalken. I målet är utrett att de tilltalade vid tingsrätten var kvar på platsen efter att ha underlåtit att efterkomma befallningen och att dessa kom att identifieras och rapporteras. Polismannen har berättat att alla de som var kvar rapporterades men att han inte kan minnas om någon dessförinnan lämnade platsen.

Åtalet ogillas

Polismannens uppgifter ger således inte stöd för att det, vid polisens befallning, fanns ytterligare personer vid entrén som hann avvika före identifieringen. Enligt hovrätten är det utifrån dessa omständigheter inte klarlagt att antalet personer vid polisens befallning var fler än sju. Ett sådant lågt antal kan inte betraktas som en folksamling. Åtalet för ohörsamhet mot ordningsmakten ska därmed ogillas.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se