Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sexårig flicka får tvångsvård enligt LVU på grund av övervikt

Nyheter
Publicerad: 2022-11-15 10:03
Genrebild Foto: Fredrik Sandberg / TT

En sexårig flicka som lider av extrem fetma ska beredas vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, anser en splittrad kammarrätten.
Majoriteten bedömer att föräldrarnas bristande förmåga och insikt gör att det är uteslutet med fortsatta frivilliga insatser.
Enligt minoriteten är det däremot tillräckligt att de frivilliga insatserna utökas.

Socialnämnden i en kommun i Mellansverige ansökte att en flicka född år 2016 skulle beredas vård med stöd av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Som skäl för ansökan anförde nämnden att flickan lider av kraftig övervikt och att sjukvården har uttryckt oro för hennes hälsa. Familjen har tidigare varit beviljad insats i form av föräldrastöd. Insatsen fungerade väl men när den upphörde ökade flickan åter kraftigt i vikt. Därtill har flickan en utvecklingsförsening avseende språklig förmåga som föräldrarna bedömdes ha bristande insikt i.

Föräldrarna vidgick att dotterns vikt var ett problem men motsatte sig ansökan.

Förvaltningsrätten avslog ansökan.

Ingen medicinsk orsak

Av utredningen framgick att flickan till följd av sin övervikt hade leverförfettning och riskerade följdsjukdomar. Någon medicinsk orsak till övervikten hade inte kunnat fastställas, utan övervikten berodde på för mycket mat i relation till aktivitetsnivån.

På grund av flickans unga ålder var det enligt förvaltningsrätten uteslutet att hon på egen hand skaffar sig tillgång till mat. Med hänsyn till detta ansågs föräldrarna brista i omsorgen om flickan genom att inte sköta hennes kosthållning. Vidare utgjorde dessa omsorgsbrister en risk för flickans hälsa.

Mot bakgrund av att den tidigare beviljade insatsen fungerat väl och att föräldrarna var öppna för ytterligare insatser bedömde dock förvaltningsrätten att vårdbehovet kunde tillgodoses genom frivilliga insatser. Nämndens ansökan avslogs alltså.

Rådman skiljaktig

Rådmannen var skiljaktig och ville bifalla nämndens ansökan. Han konstaterade att den tidigare insatsen visserligen fungerade väl när den pågick. Efter att insatsen slut lyckades föräldrarna dock inte att upprätthålla flickans kostrutiner. Hon behövde därför ges vård utanför hemmet.

Nämnden överklagade till Kammarrätten anförde att flickan har gått upp flera kilo i vikt sedan förvaltningsrättens dom. Föräldrarna inser inte allvaret i situationen utan förnekar och bortförklarar viktuppgången.

Kammarrätten börjar med att konstatera familjen beviljades ytterligare en insats efter förvaltningsrättens dom. Under denna tid fortsatte flickan att öka i vikt. Viktuppgången kan inte förklaras med att flickan växer på längden utan måste enligt domstolen ha sin grund i att kosthållningen är bristfällig.

Brister i omsorg

Av utredningen framgår vidare att föräldrarna har svårt att ta till sig anvisningar om hur maten ska beräknas och att de behövt mycket tydlig vägledning. Föräldrarna har även ifrågasatt hur länge de ska behöva ge dottern anpassad kost. Mot den bakgrunden anser kammarrätten att föräldrarna brister i omsorgen om flickan samt att hon har ett vårdbehov.

Enligt domstolen visar föräldrarna en bristande insikt i hur allvarlig situationen är och att det krävs ett långsiktigt förändringsarbete från deras sida. De bedöms därför inte vara mottagliga för stöd i den utsträckning som krävs. Ansökan ska därför bifallas.

Oenig rätt

Kammarrättslagmannen och en nämndeman är skiljaktiga. Minoriteten anser att det finns ett ”betydande utrymme” att öka de frivilliga insatsernas omfattning och intensitet. Dessutom får antas att flickan i förskoleklassen, och därefter i grundskolan, samt på fritids har rätt till näringsrika måltider och får stöd med hälsofrämjande aktiviteter. Ansökan ska därför avslås.

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: