Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SBB straffas med sanktionsavgift om 3,75 miljoner kronor

Nyheter
Publicerad: 2023-05-17 08:23
Ilija Batljan vd för SBB. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Av två separata sanktionsbeslut framgår det att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ska betala totalt 3,75 miljoner kronor för att ha brutit mot flaggningsreglerna när innehavet i JM har förändrats.

Finansinspektionen beslutar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor respektive 3 miljoner kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dess innehav i JM AB överstigit flaggningsgränser.

Den 1 augusti 2022 har SBB anmält att dess innehav i JM, till följd av en bolagshändelse, överstigit 30 procent av samtliga aktier och röster den 29 juli 2022. I anmälan angav bolaget felaktigt att dess innehav bestod av enbart aktier i stället för att ange att det bestod av dels aktier, dels andra sådana finansiella instrument.

Finansinspektionen tog den 18 november 2022 upp frågan om SBB åsidosatt sin anmälningsskyldighet och om bolaget därför ska betala en sanktionsavgift. Senare samma dag kom bolaget in med en ny anmälan till Finansinspektionen i vilken bolaget specificerade hur stor del av innehavet i JM som utgjordes av aktier, och därtill hörande rösträtter, respektive finansiella instrument och därtill hörande rösträtter.

Innehavet översteg 30 procent

Bolaget har yttrat sig i ärendet och anfört  att SBB:s innehav i JM översteg 30 procent i samband med att JM verkställde en minskning av antalet aktier. 

SBB har även anfört att den första anmälan som lämnades in är i allt väsentligt korrekt eftersom antalet aktier och procentuell rösträttsandel var oförändrat i jämförelse med den senare anmälan. Enligt bolaget har felet således inte vilselett marknaden avseende kontrollen av JM. 

SBB anser inte att innehavsfördelningen påverkar marknaden eller det finansiella systemet. Enligt bolaget torde allvarlighetsgraden i förändrad innehavsfördelning men med bibehållet antal aktier och procentuell rösträtt på totalen anses som ringa sett till flaggningsreglernas ändamål. Av motsvarande skäl vore det enligt bolaget oproportionerligt att inte efterge en eventuell sanktionsavgift.

Finansinspektionen noterar att det framgår av den första anmälan att bolagets innehav består av 20 901 767 aktier motsvarande 30,61 procent av rösträtterna i JM. Av bolagets anmälan den 18 november 2022 framgår i stället att bolagets innehav är fördelat på 19 272 612 aktier motsvarande 28,22633 procent av rösträtterna i JM respektive 1 629 155 finansiella instrument  motsvarande 2,38603 procent av rösträtterna i JM. 

Bristerna i anmälan stora

”Vid en jämförelse mellan uppgifterna i den anmälan som bolaget kom in med den 1 augusti 2022 och de krav som uppställs på en anmälans innehåll framstår bristerna i den anmälan som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Då bolaget kom in med korrekta uppgifter om sitt innehav i JM först den 18 november 2022 har bolaget fullgjort sin anmälningsskyldighet först denna dag. Eftersom bolaget var skyldigt att anmäla innehavsförändringen till Finansinspektionen senast den 3 augusti 2022 föreligger grund för att påföra bolaget en sanktionsavgift”, skriver FI.

Efter en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet fastställer Finansinspektionen sanktionsavgiften i detta ärende till 750 000 kronor.

SBB avyttrar aktier

Den 11 mars 2022 har SBB avyttrat 3 400 000 aktier i JM och i stället förvärvat motsvarande antal totalavkastningsswappar (TRS) i samma företag. Därefter har bolaget den 30 maj 2022 avyttrat 3 400 000 TRS i JM och i stället förvärvat motsvarande antal aktier i företaget. 

Genom transaktionerna den 11 mars 2022 understeg den del av aktier och därtill hörande rösträtter som bolaget hade i JM 25 procent av det totala antalet utestående aktier och röster medan bolagets innehav av sådana finansiella instrument kom att överstiga fem procent av det totala antalet utestående aktier och röster. 

Enligt FI medförde transaktionerna den 30 maj 2022 att den del av aktier och därtill hörande rösträtter som bolaget hade i JM översteg 25 procent av det totala antalet utestående aktier och röster och att bolagets innehav av finansiella instrument i JM understeg fem procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

Då bolaget inte anmält ovan nämnda innehavsförändringar tog Finansinspektionen den 16 december 2022 upp frågan om att bolaget underlåtit att fullgöra sin flaggningsskyldighet. 

Finansinspektionen skriver även att myndigheten väntar på att bolaget ska inkomma med anmälningar om bolagets förändrade innehav till Finansinspektionen. Motsvarande uppmaning har även framförts av Finansinspektionen i efterföljande mejlkorrespondens med bolaget. Några anmälningar har ännu inte getts in.

Flaggningsskyldighet även vid förändringar i innehav av andra finansiella instrument

Enligt FI framgår det av utredningen att bolagets innehav av aktier och därtill hörande rösträtter i JM minskade den 11 mars 2022 så att de kom att understiga 25 procent av samtliga aktier och röster och ökade den 30 maj 2022 så att de kom att överstiga samma gränsvärde. Vidare framgår att bolagets innehav av andra finansiella instrument och därtill hörande rösträtter i JM ökade den 11 mars 2022 så att det kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster samt minskade den 30 maj 2022 så att det kom att understiga samma gränsvärde.

Enligt FI framgår det av lagen om handel med finansiella instrument, LHF, att det som anges om aktier i LHF också ska tillämpas på vissa andra finansiella instrument. Innehavsförändringar i olika instrumentkategorier utlöser separata flaggningsskyldigheter när innehavet i respektive kategori passerar en flaggningsgräns. Att innehavsförändringar i olika instrumentkategorier kan utlösa flaggningsskyldighet även när det totala innehavet inte förändras har även tydliggjorts av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt av Finansinspektionen i inspektionens frågor och svar om flaggning.

Finansinspektionen konstaterar att SBB varit skyldigt att anmäla de innehavsförändringar som skedde den 11 mars 2022 respektive den 30 maj 2022 i enlighet med bestämmelserna i LHF. Anmälningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 16 mars 2022 respektive den 2 juni 2022. Då några anmälningar ännu inte getts in föreligger grund för att påföra bolaget en sanktionsavgift, menar FI.

”Sammantaget anser Finansinspektionen att ovanstående omständigheter talar för att överträdelserna är att betrakta som allvarliga. Dock finner Finansinspektionen att överträdelserna kan bedömas som något mindre allvarliga mot bakgrund av att bolagets sammanlagda innehav i JM inte passerat någon flaggningsgräns vid de för ärendet relevanta tidpunkterna”.

Finansinspektionen fastställer sanktionsavgiften till 1,5 miljoner kronor per överträdelse och således 3 miljoner kronor totalt. 


Dela sidan:
Skriv ut: