Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Riskkapitalföreningens ordförande visar en grundläggande okunskap om skattelagstiftningen”

Debatt
Publicerad: 2014-12-17 10:11

DEBATT – av Raoul Smitt, Advokatfirman Smitt – SWELAW och Peter Sundgren, WebJournal on International Taxation in Sweden – WITS

 

Svenska Riskkapitalföreningens ordförande Gabriel Urwitz har den 20 november 2014 skrivit en debattartikel om Skatteverket i Dagens Industri under rubriken ”Skatteverket hotar rättssäkerheten”. Urwitz artikel är föranledd av Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) dom angående riskkapitalbolaget Nordic Capital om hur en riskkapitalfonds vinstdelning skall beskattas.

Förvaltningsrätten hade tidigare gått på Skatteverkets ursprungliga och för bolaget ogynnsamma linje medförande en skyldighet för bolaget att betala skatter och avgifter på cirka 700 miljoner kronor. Kammarrätten i Stockholm ändrade dock utgången i en för bolaget positiv riktning. Skatteverket förde upp målet till HFD för att återställa Förvaltningsrättens dom men överklagandet lämnades utan prövningstillstånd.

Urwitz visar en grundläggande okunskap om domen, dess rättsföljder och skattelagstiftningen.

Urwitz underlåter att påpeka att HFD några veckor tidigare i ett förhandsbeskedsärende, mål nr 5169-13, avseende riskkapitalbolaget Segulah, ett bolag i vilket Urwitz för övrigt själv är VD och Managing Partner, instämt i Skatterättsnämndens beslut och Skatteverkets yrkande att så kallad carried interest utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Det däremot svarande belopp som delägarna tillgodogjort sig torde därför utgöra lön och även belastas med sociala avgifter.

Såsom Niclas Virin, som bland annat suttit i Skatterättsnämnden under tjugo års tid, skriver på sin blogg (niclasvirin.blogspot.com), betyder HFDs dom i Nordic Capital att neka prövningstillstånd inte att domstolen instämmer i Kammarrättens bedömning. Sakfrågan är avgjord av HFD i förhandsbeskedsärendet avseende Segulah, vilket innebär att det inte fanns skäl att ånyo pröva densamma för Nordic Capital.

Det är detta som är skälet till att prövningstillstånd ej medgetts. Niclas Virin tillbakavisar därför Patricia Hedelius’ i SvD gjorda påpekande att riskkapitalbranschen efter Nordic Capital kan skåla i champagne. Det är bara Nordic Capital som kan göra det. ”För Segulah och resten av riskkapitalbranschen utgör förhandsbeskedet en stor motgång.”

Det kan vidare påpekas att riskkapitalisternas aggressiva skatteplanering rymmer ytterligare problem om bland annat fast driftställe i Sverige för de utländska fondägarna samt beskattning enligt 3:12-reglerna, något som domstolarna ännu inte tagit ställning till men kommer att göra.

Mot denna bakgrund framstår de synpunkter som Urwitz ger uttryck för – som ju borde anses särskilt förtrogen med den verksamhet han själv bedriver – att Skatteverket inte respekterar förvaltningslagen och att Skatteverket verkar ha ”tagit på sig en politisk roll” som okunnigt och visar merendels en främmande samhällssyn.

Skatteverket har i själva verket fullgjort den uppgift som ålagts myndigheten av Sveriges riksdag. I det svar den 21 november 2014 som Skatteverket avgivit på Urwitz’ artikel framhålls att det är viktigt i en rättsstat att juridiska otydligheter prövas i domstol. ”Det är inget hot mot rättsstaten utan en grundläggande förutsättning för den. Tyvärr är lagstiftningen inte alltid alldeles klar. I de fallen måste Skatteverket ändå tolka lagen. Våra tolkningar kan sedan prövas i domstol.”

Vad avser beskattningen av riskkapitalbolagen noteras för övrigt att Urwitz måste dela Skatteverkets uttalande då ju Urwitz själv för Segulahs räkning vänt sig till Skatterättsnämnden och ansökt om förhandsbesked i dessa frågor.

Skatteverkets resurser är närmast obefintliga för att motverka den omfattande internationella skatteflykt som pågår. Nästan varje dag, senast ICIJs (International Consortium of Investigative Journalists) avslöjande av ”Lux Leak”, åskådliggörs de fullständigt gigantiska proportionerna av denna skatteflykt.

I de sedan några år av G 20-länderna påskyndade ansträngningarna inom det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting), som syftar till att motverka de multinationella bolagens skadliga aggressiva skattestrategier, mäts verkningarna därav – se www.taxjustice.net (Cost of Tax Abuse TJN 2011) – inte i miljarder kronor utan i trillioner…. dollar (!) – det är således mycket långt kvar till rätt skatt och i rätt stat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:

Annons

Annons
Annons