Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Barnäktenskap med en betydligt äldre make innehåller inte sällan någon form av tvång”

Debatt
Publicerad: 2016-02-02 08:46

REPLIK/DEBATT – av Ulf Bergquist, advokat Bergquist & Partners Advokatbyrå och Anna Fayad, jurist Familjens Jurist i Malmö

Med anledning av förra veckans debattartiklar om hur utländska barnäktenskap ska hanteras enligt svensk rätt så har Carolina Saf, å ena sidan, och Ulf Berquist och Anna Fayad, å andra sidan, skrivit var sin uppföljande kommentar. Båda publiceras idag samtidigt i Dagens Juridik. Här följer Anders Bergquists och Anna Fayads kommentar:

 

Carolina Saf har efter vår artikel (Dagens Juridik 28 januari) kommit med en replik angående utländska barnäktenskap, där makarna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Oenigheten mellan Saf och oss gäller tillämpningen av ordre public-regeln i 7 kap 4 § IÄL.

I svenska domstolar åberopas ordre public-regeln sällan men på grund av den rådande internationaliseringen är det nästan givet att den regeln i framtiden kommer att åberopas i fler fall.

I lagförarbetena understryks att tillämpningen av ordre public skall ske restriktivt och att det skall ske en bedömning i det enskilda fallet. Detta innebär att det inte kan fastställas en enkel allmängiltig regel för när sådana utländska barnäktenskap som nämns ovan kan underkännas med stöd av ordre public.

Caroline Saf skrev i sin artikel (Dagens Juridik 26 januari) att endast giftermål med underårig som inte uppnått 15 års ålder underkänns i Sverige på grund av ordre public. Denna slutsats drar hon genom att hänvisa till en dom från Migrationsöverdomstolen. Det är bra att Saf i sin kommentar till vår artikel inte längre vidhåller att domen i Migrationsöverdomstolen ger stöd för hennes kategoriska påstående.

Enligt lagförarbetena till ordre public-regeln skall det utländska äktenskapet underkännas om det leder till stötande resultat enligt grundläggande svenska värderingar. Frågan blir då om en stor åldersskillnad mellan makarna är stötande mot svenska värderingar.

Saf ironiserar i sin kommentar över att vi skulle göra oss skyldiga till  ”allmänt moraliserande” vad gäller äktenskap med stor åldersskillnad mellan makarna. Det är självklart att det finns åtskilliga  exempel  på makar som ingått äktenskap trots en betydande åldersskillnad. Men om båda makarna var myndiga när äktenskapet ingicks, utgör det inte ett barnäktenskap och ligger helt utanför vad den här debatten gäller.

UNICEF framhåller att barnäktenskap med en betydligt äldre make inte sällan innehåller någon form av tvång.

Det är just av den anledningen som vi menar att det är av betydelse att åldersskillnaden beaktas vid ordre public-prövningen i sådana fall då det varit svårt att få fram konkreta bevis på tvång (om sådana bevis finns, kan äktenskapet underkännas redan med stöd av 1 kap 8a § IÄL, även i de fall makarna saknade anknytning till Sverige när de gifte sig).

Saf har missförstått regeln i 1 kap 8a § andra stycket IÄL. Detta är inte en ordre public-regel. Regeln om ”synnerliga skäl” kan tillämpas för att i ytterst sällsynta fall godkänna ett äktenskap som skall underkännas enligt paragrafens första stycke. Ordre public-regeln i 7 kap 4 § IÄL kan tvärtemot tillämpas för att i vissa fall underkänna ett äktenskap som skall godkännas enligt 1 kap 8a § första stycket.

 

 

De ursprungliga artiklarna finns att läsa här:

Carolina Saf, Dagens Juridik 2016-01-26: 

”Utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige – och ska respekteras”

Ulf Bergquist och Anna Fayad, Dagens Juridik 2016-01-28:

”Inte bara ålder, även åldersskillnad, ska vägas in när Sverige bedömer utländska barnäktenskap”

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: