Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen föreslår nytt regelverk om bolags rörlighet inom EU

Nyheter
Publicerad: 2022-06-14 08:59
EU-FLAGGA OCH SVENSK FLAGGA

Möjligheterna för bolag att genomföra bland annat sammanslagningar och delningar över nationsgränserna ska utökas samtidigt som myndighetskontrollen skärps.

Regeringen har beslutat en lagråds­remiss med förslag till nytt regel­verk för aktie­bolag. Syftet är att utöka möjlig­heterna för bolagen att genom­föra bland annat samman­slag­ningar och del­ningar över nations­gränserna, samtidigt som myndig­hets­kon­trollen skärps. Förslagen bygger på ett EU-direktiv. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett antal förändringar

I syfte att genom­föra EU-reglerna i Sverige föreslår regeringen ett antal föränd­ringar i den nationella lag­stift­ningen.

I lagråds­remissen föreslår regeringen att reglerna om aktie­bolags möjlig­het att genom­föra gräns­över­skridande samman­slagningar, så kallade fusioner, ska utvecklas. Det införs också möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och ombild­ning av aktie­bolag.

För att mot­verka att de gräns­över­skridande förfaran­dena används för till exempel brotts­liga eller otill­börliga ända­mål vill regeringen att myndig­hets­kontrollen skärps, där Bolags­verket före­slås få en central roll.

Rätt att läsa in aktier

Vidare föreslår regeringen bland annat att aktie­ägare som röstar mot en gräns­över­skridande samman­slutning ska få rätt att lösa in sina aktier, mot en ersätt­ning som bolaget erbjuder. Även arbets­tagarnas rätt till information och med­verkan i samband med ett gräns­över­skridande förfarande stärks.

Flera av förslagen i lagråds­remissen gäller även för ekono­miska föreningar och för finansi­ella företag. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.


Dela sidan:
Skriv ut: