Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen föreslår en mer lättförståelig momslag

Nyheter
Publicerad: 2023-01-18 07:51
Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Montgomery / TT

Regeringen överlämnade under tisdagen förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. I propositionen behandlas även frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet.

Enligt regeringen är den nuvarande mervärdesskattelagen svåröverskådlig och många av bestämmelserna i lagen har förändrats och blivit mycket omfattande på grund av tillägg. I ett pressmeddelande förklarar regeringen att lagen därmed har blivit svår att förstå och överblicka. Denna ökade komplexitet har lett till att lagstiftningen kan vara svår att tillämpa.

”Mervärdesskattelagen är därför i behov av en förenkling då tydliga och enkla regler underlättar för företag och andra som ska tillämpa regelverket”, skriver regeringen.

I den proposition som överlämnades till riksdagen under tisdagen föreslår regeringen att en ny mervärdesskattelag införs. Den ersätter den nuvarande lagen och är en omarbetning av den nuvarande lagen i syfte att göra regelverket mer lättförståeligt och lättillämpat.

Mer modernt språk

”Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv när det gäller begrepp, struktur och systematik”, framgår det av pressmeddelandet.

– Den nya momslagen är en efterlängtad lagteknisk genomgång som syftar till att göra momsregelverket enklare för företag och andra att tillämpa, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Den nya lagen berör även momsbehandlingen av interna tjänster i grupper av exempelvis föreningar. Regeringen föreslår att den nya mervärdesskattelagen – specifikt det så kallade konkurrensrekvisitet – anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv. Därmed undviks att de svenska reglerna tillämpas snävare än direktivets regler.

Fördelar för föreningar

För grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse kommer bestämmelsen därigenom inte att kunna bli mer begränsad än vad som krävs enligt EU-rätten. Denna fråga har varit föremål för ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen. I propositionen behandlas också tillkännagivandet.

– Det finns många fördelar för föreningar och andra organisationer inom civilsamhället att samordna vissa delar av organisationernas arbete. Vi föreslår att lagen anpassas så att bestämmelserna om kostnadsdelning mellan föreningar inte är snävare än vad EU-rätten kräver, något som länge varit efterfrågat från föreningslivet, säger Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för idrott och civilsamhälle.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.


Dela sidan:
Skriv ut: