Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nasdaq-domar undanröjs på grund av litispendens

Rättsfall
Publicerad: 2019-08-02 13:00
Foto: Linus Sundahl-Djerf / SvD / TT

Två Nasdaq-bolag ålades att betala 25 respektive 30 miljoner kronor i sanktionsavgift för brister i hanteringen av cyberrisker. Förvaltningsrätten fann att besluten stred mot proportionalitetsprincipen och upphävde dem.
Kammarrätten undanröjer nu domarna med hänvisning till litispendens.

Finansinspektionen, FI, beslutade i december 2016 att ge Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Clearing AB var sin anmärkning och ålade dem att betala sanktionsavgift på 25 respektive 30 miljoner kronor för brister hanteringen av så kallade cyberrisker.

Förvaltningsrätten upphävde senare besluten, med hänvisning till att de strider mot proportionalitetsprincipen.

Återförvisades

Kammarrätten konstaterade därefter att en proportionalitetsbedömning kan göras först efter att det slagits fast att skyldigheter har åsidosatts enligt 25 kap 1 § lagen om värdepappershandel, LV. I detta fall hade förvaltningsrätten inte tagit ställning till om någon överträdelse skett, och kammarrätten upphävde därför domarna – och återförvisade målen till förvaltningsrätten för ny prövning.

Kammarrättens återförvisningsbeslut överklagades av bolagen till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som ännu inte avgjort målen. Parallellt med handläggningen i HFD har de av kammarrätten återförvisade målen prövats av förvaltningsrätten – som fann att FI inte förmått visa att det förelegat grund för ingripande enligt 25 kap. 1 § LV, och därför upphävde de överklagade besluten.

Hävdar litisdispens

FI överklagade domarna, och yrkade i första hand att kammarrätten ska undanröja dem – med hänvisning till att förvaltningsrätten varit förhindrad att pröva målen på grund av litispendens.

Kammarrätten ger nu FI rätt.

Förhindrad att pröva

Kammarrätten konstaterar att en förvaltningsdomstol är förhindrad att pröva en fråga som är föremål för rättegång mellan samma parter i en annan domstol. I detta fall hade HFD, vid tiden för förvaltningsrättens dom, ännu inte avgjort de mål som anhängiggjorts genom bolagens överklagande av kammarrättens återförvisningsbeslut. Eftersom förvaltningsrätten därmed varit förhindrad att ta upp bolagens talan till prövning undanröjer kammarrätten domarna. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
johanna.haddang@blendow.se