Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD avgör om gängledare ska förbjudas att vistas i vissa områden

Rättsfall
Publicerad: 2022-09-19 11:04
Högsta domstolen. Foto: DJ

Kriminalvården vill att en 27-årig gängledare ska förbjudas att vistas i vissa delar av Uppsala och Gävle.
Tingsrätten sade nej – men hovrätten var av en annan uppfattning och gav Kriminalvården rätt.
Nu ska Högsta domstolen avgöra frågan.

Den 27-årige mannen är villkorligt frigiven från ett fängelsestraff han avtjänat för medhjälp till grov misshandel. Han är tidigare dömd för bland annat grovt vapenbrott och narkotikabrott och har, enligt Polisen, koppling till organiserad brottslighet och bedöms vara en ledande person i ett kriminellt nätverk som verkar i Uppsala och Gävle.

Kriminalvården yrkade därför att mannen skulle åläggas särskild föreskrift att inte vistas i vissa angivna områden i Uppsala och Gävle kommun under ett års tid. Detta skulle kontrolleras med elektronisk fotboja.

Övervakningsnämnden och Uppsala tingsrätt avslog dock Kriminalvårdens yrkande.

Får inte vistas i Uppsala stad

Kriminalvården överklagade senare tingsrättens beslut till Svea hovrätt och anförde att det var särskilt viktigt att 27-åringen inte vistades i områdena som man markerat ut på kartor – men att risken för återfall finns i hela kommunerna. Efter tingsrättens beslut har Kriminalvården också meddelat nya föreskrifter som innebär att 27-åringen inte får vistas i Uppsala stad och två andra områden i kommunen.

27-åringen motsatta sig dock yrkandena och tillbakavisade påståendena om kopplingar till organiserad brottslighet och att han skulle ha en ledande roll i något kriminellt nätverk. En föreskrift om vistelseförbud skulle enligt 27-åringen vara oproportionerligt inskränkande för hans privatliv, han har avtjänat sitt straff och ska nu återanpassas i samhället. Enligt honom skulle föreskriften öka hans utanförskap.

Villkorligt frigiven står under övervakning

Svea hovrätt konstaterade i beslutet att ett fängelsestraff inte är avtjänat när någon friges villkorligt samt att den villkorligt frigivne personen står under övervakning under tiden som villkorligt frigiven. Personen ifråga får dock endast åläggas en föreskrift om vistelseförbud för vissa områden om det behövs för att minska risken att personen begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta personens anpassning i samhället. Åtgärden får bara vidtas om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden och inte ska användas om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig.

I detta fall fann hovrätten ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna från Polismyndigheten eller Kriminalvården och ansåg att det förelåg ett särskilt angeläget behov att ålägga 27-åringen föreskrift om vistelseförbud. Hovrätten såg inte heller något problem med att pröva frågan med hänsyn till Kriminalvårdens senare beslut.

HD prövar frågan

Skälen för vistelseförbudet och den elektroniska övervakningen uppvägde, enligt hovrätten, de olägenheter detta skulle innebära för 27-åringen och mindre ingripande åtgärder ansågs inte tillräckliga. Efter att 27-åringen överklagat hovrättens beslut står det nu klart att Högsta domstolen lämnat prövningstillstånd i målet.


Dela sidan:
Skriv ut: