Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömdes för sju preskriberade skattebrott – frias i hovrätten

Rättsfall
Publicerad: 2022-05-10 08:40
Foto Christine Olsson / TT

Två män i dryga 50-årsåldern dömdes i tingsrätten för bokföringsbrott och åtta fall av skattebrott.
När domen överklagades till hovrätten konstaterades att samtliga skattebrott förutom ett var preskriberade – och det sista ansågs inte vara sådant att det inte nådde upp till det belopp som utgör gränsvärdet för att åtal ska vara påkallat av särskilda skäl.
En av männen frikändes också för bokföringsbrottet då han inte ansågs ha innehaft en sådan position i bolaget att han skulle kunna anses som faktisk företrädare.

En 57-årig man, vars tidigare företag försatts i konkurs, startade ett nytt företag och registrerade sin mor som ägare och styrelseledamot i bolaget. En 53-årig man, som tidigare varit anställd hos 57-åringen, utsågs till styrelsesuppleant och 57-åringen utsågs till extern firmatecknare. Bolaget startades genom förvärv av ett lagerbolag, vilket framfår av ett protokoll från en extra bolagsstämma i augusti 2013.

Dessa tre personer kom senare att åtalas för skattebrott och bokföringsbrott sedan Skatteverket gjort en revision av 53-åringens enskilda firma och hittat insättningar som kunde härledas till lagerbolaget. Genom Skatteverkets utredning framkom att drygt 1,1 miljoner kronor som utgjorde betalning av fakturor där lagerbolaget angavs som fakturautställare hade satts in på 53-åringens konto från den 8 augusti 2013.

Av dessa hade ca 980 000 kronor överförts till 57-åringens mammas konto och hon hade sedan överfört ca 220 000 kronor till sin son och cirka 500 000 kr till lagerbolaget. Skatteverket ansåg att insättningarna till 53-åringen om drygt 1,1 miljoner kronor var intäkter i lagerbolaget verksamhet och de tre tilltalade påfördes skattetillägg för inkomstskatt avseende dessa.

Skattebrotten preskriberade

De två männen dömdes i tingsrätten för bokföringsbrott och åtta fall av skattebrott medan 57-åringes mor dömdes för bokföringsbrott – men friades för de åtalade skattebrotten.

När domen överklagades till hovrätten konstaterades att alla skattebrott utom ett var preskriberade när de tilltalade delgavs stämning i målet i januari 2019. Åklagaren bedömde också att värdet för det kvarvarande skattebrottet inte nådde upp till det belopp som utgör gränsvärdet för att åtal ska vara påkallat av särskilda skäl och anförde att åtal under sådana förutsättningar inte skulle ha väckts.

Hovrätten konstaterar i domen att åklagaren är förhindrad att lägga ned ett åtal när tingsrätten har meddelat dom, men att möjligheten finns att i hovrätten yrka att åtalet ska avvisas alternativt ogillas. Eftersom åklagaren i detta fall har ansett att åtal inte är påkallat av särskilda skäl ska skattebrottsåtalet mot de två männen därför ogillas.

53-åringen frias helt i hovrätten

När det gällde åtalet om bokföringsbrott konstaterade hovrätten, i likhet med tingsrätten, att hanteringen av de aktuella fakturorna utgjort ett sådant brott. Hovrätten ansåg också att 57-åringens mamma, som var formell företrädare för bolaget haft ett ansvar för bokföringen och därför, genom att inte se till att händelserna bokfördes, skulle dömas för bokföringsbrott. Även hennes son, som drivit bolaget, har enligt hovrätten ansvarat för bokföringen och ska därför dömas för bokföringsbrott, i likhet med tingsrättens dom. De döms nu till villkorlig dom respektive villkorlig dom och 50 dagsböter.

53-åringen, som endast var suppleant i styrelsen, anses dock av hovrätten inte ha haft tillräckligt inflytande i bolaget för att kunna anses som faktisk företrädare – och han ska därför frikännas även från åtalet om bokföringsbrott.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
dombokföringskattebrott

Dela sidan:
Skriv ut: