Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rätten till avdrag kan inte ändras retroaktivt i momsregistrerat bolag

Nyheter
Publicerad: 2021-09-28 08:53
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

När Skatteverket har registrerat ett bolag till mervärdeskatt kan skattskyldigheten inte kan frånkännas bolaget retroaktivt utom i fall av bedrägeri eller missbruk.
Avdrag kan därför inte vägras på den grunden att bolaget inte har bedrivit ekonomisk verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har för rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt.

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt får göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen.

Planerad hästverksamhet

Ett bolag ansökte i oktober 2014 om att bli registrerat till mervärdesskatt för en verksamhet avseende förädling och försäljning av hästar. Skatteverket ställde frågor till bolaget angående den planerade hästverksamheten för att kunna bedöma om den var mervärdesskattepliktig eller inte. Skatteverket registrerade därefter bolaget till mervärdesskatt i december samma år. 

I oktober 2017 beslutade dock Skatteverket att minska bolagets ingående mervärdesskatt med 168 254 kronor för redovisningsperioden januari–december 2015 och 16 142 kronor för redovisningsperioden januari–juni 2016. Beslutet motiverades med att bolaget inte hade styrkt att hästverksamheten bedrevs i syfte att fortlöpande vinna intäkter och att bolaget därmed inte kunde anses bedriva ekonomisk verksamhet. Enligt Skatteverket var bolaget därför inte skattskyldigt för den aktuella verksamheten och hade således inte heller rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. 

Skatteverket ansåg vidare att de nedlagda kostnaderna i verksamheten var privata levnadskostnader för en av bolagets delägare och att avdrag för ingående skatt därmed kunde vägras även på den grunden.

Överklagade Skatteverkets beslut

Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domstolen uppgav bland annat att Bolagets förädlings- och försäljningsverksamhet får inkomstskatterättsligt anses vara en privat hobbyverksamhet. Det innebär att de hästar som bolaget har ägt under de aktuella redovisningsperioderna har använts för privat bruk. Bolagets kostnader hänförliga till dessa hästar är därmed privata levnadskostnader för bolagets delägare och inte kostnader inom ramen för bolagets mervärdesskattepliktiga verksamhet. 

Kammarrätten i Stockholm instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog bolagets överklagande.

Huvudfrågan

Bolaget överklagade till Högsta förvaltningsrätten där huvudfrågan i målen är vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående skatt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att registreringen till mervärdesskatt innebar att Skatteverket vid tidpunkten för registreringsbeslutet hade ansett att bolaget var skattskyldigt och bedrev ekonomisk verksamhet. 

Skatteverket hade vidare inte under den tid som den ingående skatten avsåg meddelat bolaget att myndigheten inte längre stod fast vid den uppfattningen. 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen framgår det av EU-domstolens praxis att skattskyldigheten inte kan frånkännas någon retroaktivt utom i fall av bedrägeri eller missbruk. Då det inte var fråga om en sådan situation kunde avdrag inte vägras på den grunden att bolaget inte hade bedrivit ekonomisk verksamhet.

Mot bakgrund av att Skatteverket hade godtagit hästverksamheten som ekonomisk verksamhet och registrerat bolaget till mervärdesskatt för verksamheten, fann Högsta förvaltningsdomstolen vidare att avdrag inte heller kunde vägras med hänvisning till en allmänt hållen invändning från Skatteverket om att all ingående skatt i verksamheten avsett förvärv för privat bruk.


Dela sidan:
Skriv ut: