Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rättegångsfel när notarie dömde i bidragsbrottmål

Nyheter
Publicerad: 2023-05-25 09:26
Foto: Mikael Fritzon/TT

Tingsrätten var inte domför när en ensam tingsnotarie avgjorde ett mål om bidragsbrott.
Det slår hovrätten fast och konstaterar att underinstansen gjort sig skyldig till ett rättegångsfel som inte kan avhjälpas genom att målet prövas i hovrätten.
Målet ska därför återförvisas till tingsrätten och där prövas på nytt.

En kvinna i 35-årsåldern åtalades och dömdes till villkorlig dom för två fall av bidragsbrott och tre fall av ringa bidragsbrott vid Kalmar tingsrätt. Målet avgjordes utan huvudförhandling och rätten utgjordes av en ensam tingsnotarie.

Domen överklagades till hovrätten av åklagaren som begärde att underinstansens dom skulle återförvisas till tingsrätten eftersom en tingsnotarie inte är behörig att döma i mål av det aktuella slaget.

Domen undanröjs

Nu slår Göta hovrätt fast att tingsrätten gjort sig skyldig till ett rättegångsfel och att målet därför ska återförvisas till tingsrätten. Hovrätten konstaterar att en tingsnotarie endast får handlägga mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot.

Bidragsbrott kan ge upp till två års fängelse och i ringa fall är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär att en notarie inte har rätt att handlägga den typen av brott som inte är ringa – och inte heller för döma ut annan påföljd än böter. Rätten har därför inte varit domför.

Eftersom bristande domförhet inte kan avhjälpas genom att målet prövas i högre rätt ska tingsrättens dom undanröjas och målet prövas på nytt i tingsrätten.


Dela sidan:
Skriv ut: