Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

PwC slipper miljonskadestånd för felaktig skatterådgivning

Nyheter
Publicerad: 2021-04-27 09:15
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revisionsföretaget PwC slipper betala 1,5 miljoner kronor i skadestånd på grund av vårdslös rådgivning kring en fastighetsöverlåtelse.
Klienten drabbades visserligen av en skatteutgift men tillfördes också en tillgång som inte minskat i värde. Någon skada är därmed inte visad.

Hemåt Fastigheter är moderbolag i en koncern som äger ett antal kommersiella fastigheter i Kalix och Boden. År 2014 ägdes en fastighet av koncernens dotterbolag Bostadsrättsföreningen Hemåt i Boden. Moderbolaget anlitade Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PwC, för att utreda vissa skattemässiga konsekvenser av en eventuell överlåtelse av fastigheten till ett av bolagen i koncernen.

Efter att en promemoria hade upprättats av en av skatterådgivarna överläts fastigheten från bostadsrättsföreningen till det av Hemåt helägda dotterbolaget Hemåt Boden Två AB. Den 12 februari 2016 meddelade inskrivningsmyndigheten lagfart samt förklarade att uppskov med betalning av stämpelskatten inte kunde medges. Stämpelskatten uppgick till dryga 1,5 miljoner kronor. Beslutet överklagades utan framgång.

Skadeståndskyldig

Tvisten rör huruvida PwC är skadeståndsskyldigt gentemot Hemåt på grund av utförd rådgivning då skatterrådgivaren inte informerade om att uppskov riskerade att vägras på grund av att överlåtaren av fastigheten var en bostadsrättsförening.

Hemåt menade att PwC:s rådgivning var felaktig och vårdslös eftersom en bostadsrättsförening inte kan ingå i en koncern på ett sådant sätt att uppskov med stämpelskatten kan medges. Detta följer av relevant lagtext samt uttalanden i förarbeten och i rättspraxis. Om rådgivningen hade varit korrekt hade Hemåt inte genomfört fastighetsöverlåtelsen och då undvikit den onödiga skatteutgiften på drygt 1,5 miljoner kronor.

PWC: rådgivningen var inte felaktig

PwC ansåg att deras rådgivning inte hade varit felaktig eller vårdslös. Hemåt Boden Två har inte heller drabbats av någon skada till följd av förvärvet av fastigheten från bostadsrättsföreningen. PwC försvarade sig med att den av rådgivaren redovisade uppfattningen får stöd i rättspraxis och doktrin vari framgår att dotterföretag kan vara vilket slag av juridisk person som helst.

Eftersom bostadsrättsföreningen kontrolleras av ett kommanditbolag och Hemåt Boden Två är förutsättningarna för att det ska föreligga ett koncernförhållande uppfyllda. PwC:s rådgivning har således inte varit felaktig eller vårdslös eftersom bostadsrättsföreningar, såsom dotterföretag, kan ingå i en koncern och Luleå tingsrätt borde ha medgett ansökan om uppskov.

Tingsrätten: Rådgivarens uppgifter bristfällig

Stockholms tingsrätt konstaterade att rådgivaren inte vid något tillfälle framhöll att det förelåg en risk att uppskov med betalning av stämpelskatten inte skulle medges, trots att Hemåts företrädare gjort tydligt att en eventuell underprisöverlåtelse av Fastigheten inte fick resultera i några skatteutgifter. Detta måste ha ”ingett en känsla av säkerhet hos Hemåt”.

Tingsrätten noterade att det av rådgivarens egna uppgifter framgick att hans undersökning i viss mån varit bristfällig då han underlåtit att undersöka förarbeten och praxis. Om han hade vidtagit erforderliga undersökningar av gällande rätt hade hans råd emellertid troligen blivit detsamma.

Sammantaget ansåg tingsrätten att det råd som PwC lämnat inte kunde anses vårdslöst med hänsyn till hur rådet förhöll sig till det rådande rättsläget. Hemåt kunde då inte vinna bifall med sin talan och käromålet skulle därför ogillas redan på denna grund.

Drabbades av skatteutgift men även en tillgång

Svea hovrätt gör samma bedömning och konstaterar att en ren förmögenhetsskada är en sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.

Skadan kan komma till uttryck i en värdeminskning, i en inkomstförlust eller i en utgift eller skuld utan motsvarande nytta för den skadelidande.

Det är Hemåt som har bevisbördan för att Hemåt Boden Två har drabbats av en skada på det sätt som påstås.

Av Hemåt åberopad bevisning framgår att Hemåt Boden Två till följd av köpet drabbades av en skatteutgift. Det framgår dock också att Hemåt Boden Två tillfördes en tillgång. Hemåt har inte åberopat någon bevisning som visar att köpet av Fastigheten sammantaget innebar att Hemåt Boden Tvås tillgångar minskade i värde.

Även om Hemåt Boden Två på grund av köpet åsamkades en skatteutgift om 1 507 433 kr är det, avrundar hovrätten, mot denna bakgrund inte visat att bolaget har lidit någon skada på grund av överlåtelsen. Det innebär att Hemåts talan ska ogillas och att tingsrättens dom ska fastställas. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
pwc-hovrätten

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se