Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Professor: HD kan mildra påföljden för varnade advokaten

Nyheter
Publicerad: 2021-06-10 09:38
Foto: Henrik Montgomery kod /SCANPIX SWEDEN

Det finns inget hinder mot att Högsta domstolen mildrar disciplinpåföljden för en advokat som prickats eller varnats av samfundets disciplinnämnd.
Det slår Uppsalaprofessorn Eric Bylander fast i ett rättsutlåtande, som beställts av den Göteborgsadvokat som just nu går upp mot JK i Högsta domstolen.

Det var under förra året som Advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelade en känd Göteborgsadvokat en varning förenad med den högsta straffavgiften för att han, enligt nämnden, hade brutit mot det så kallade enrumsprivilegiet.
Justitiekanslern, som tagit del av disciplinnämndens beslut, ansåg dock påföljden vara allt för mild och beslutade att överklaga detta till Högsta domstolen i syfte att få advokaten utesluten ur samfundet.

Sedan dess har processen fortgått och under tisdagen hölls muntlig förhandling mellan parterna i Högsta domstolen.
Advokaten har, i motsats till JK, hävdat att den påföljd han tilldelats för sin förseelse varit för hård. Han vill därför att Högsta domstolen ska mildra påföljden.

Åberopar rättsutlåtande från professor

Huruvida Högsta domstolen har möjlighet att mildra påföljden för en advokat som tilldelats en varning tycks dock vara oklart. Mot bakgrund av detta har advokaten åberopat ett så kallat rättsutlåtande för att styrka sina argument i frågan.

På uppdrag av advokatens ombud, Thomas Nilsson, har Uppsalaprofessorn Eric Bylander rett ut frågan angående Högsta domstolens möjligheter att mildra den påföljd som Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutat – trots att endast JK har rätt att överklaga beslutet.

Enligt Bylander finns inget hinder mot att Högsta domstolen undanröjer eller mildrar disciplinpåföljden för den aktuella advokaten. Detta då rättegångsbalkens bestämmelse om vem som får överklaga beslutet ”strider mot rätten till domstolsprövning och rätten till en rättvis rättegång, vilka är rättigheter överordnade regleringen i rättegångsbalken”.

Har rätt till domstolsprövning

Eric Bylander konstaterar visserligen att advokaten inte har inkommit med ett överklagande av disciplinnämndens beslut till HD, och att detta skulle kunna vara en ”tänkbar invändning” mot advokatens rätt att påkalla HD:s prövning av ett undanröjande eller en mildring av påföljden.

Ett sådant överklagande, som dessutom givits in i strid med det ”indirekt uttryckta överklagandeförbudet” hade dock enligt Bylander ”säkerligen lett till ett avvisningsbeslut”. Mot bakgrund av detta anser professorn att det inte kunnat begäras att advokaten skulle inkomma med ett sådant överklagande ”och sätta sitt hopp till domstolens åsidosättande av förbudet”. Advokatens rätt till domstolsprövning enligt EKMR får, enligt Bylander, ”tillgodoses genom att HD inte anser sig förhindrad att undanröja eller mildra den meddelade disciplinpåföljden inom ramen för det nu aktuella målet”. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut: