Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Telia måste lämna uppgifter om fildelare till porrfilmsbolag

Processrätt
Publicerad: 2021-09-23 14:21

Ett amerikanskt produktionsbolag inkom med ett informationsföreläggande mot Telia i syfte att få reda på vilka olovligen fildelat vissa av bolagets filmer.
Telia motsatte sig inte föreläggandet, utan överlämnade åt domstolen att pröva yrkandet.
Patent- och marknadsdomstolen bedömer att den efterfrågade informationen måste lämnas ut.

Ett amerikanskt produktionsbolag, verksamt inom porrfilmsindustrin, inkom i juni 2021 med en ansökan om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen mot mobil- och internetleverantören Telia. Produktionsbolaget begärde namn och adresser till ett antal av Telias användare som påstods ha laddat ned upphovsrättsligt skyddade filmer.

Intrången påstods ha skett genom fildelning i ett så kallat P2P-nätverk, där en användares klient utför både upp- och nedladdning av en fil samtidigt. Till stöd för att de aktuella filmerna har upphovsrättsligt skydd och bolagets ensamrätt åberopade bolaget dvd-omslag och utdrag från United States Copyright Office.

Telia överlämnade åt domstolen att pröva yrkandet.

Måste visa på sannolika skäl

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att sökanden måste visa sannolika skäl för ensamrättens existens och att intrång i denna ensamrätt har förekommit. Åtgärden måste dessutom bland annat vara proportionerlig.

Domstolen finner att det föreligger sannolika skäl dels för att produktionsbolaget har ensamrätt till filmerna, dels för att de olagligen har laddats ned genom fildelning.

Gällande proportionalitetsbedömningen framhåller rätten att det enligt författningskommentaren till 53 d § upphovsrättslagen bör krävas att det rör sig om intrång av en viss omfattning för att nu aktuellt föreläggande ska kunna meddelas. Detta anses i regel vara fallet vid fildelning.

Väger tyngre än enskildas integritet

Vid en sammanvägd bedömning anser domstolen att produktionsbolagets intresse av att få reda på vilka som döljer sig bakom ip-adresserna väger tyngre än de enskildas integritet. Informationsföreläggandet ska därför bifallas.

Det noteras dock att produktionsbolagets ansökan endast är riktad mot Telia och inte ”Telia Mobile”, varför föreläggandet inte kan bifallas i förhållande till de ip-adresser där Telia Mobile är internetleverantör. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Porrfilmsbolag

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand