Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD slår fast: Övergrepp via nätet var våldtäkt

Processrätt
Publicerad: 2021-11-17 13:51
Foto: Gorm Kallestad / TT

Högsta domstolen har i två avgöranden bedömt sexuella övergrepp som skett över internet som våldtäkt mot barn i stället för grovt sexuellt övergrepp mot barn. I målen hade två elvaåriga flickor, var för sig, uppmanats att penetrera sig själva över videochattar. Domstolen anser att handlingarna – sett till kränkningens allvar – är att jämställa med samlag, varför gärningarna ska rubriceras som våldtäkt mot barn.

Högsta domstolen har avgjort två mål som rör gränsdragningen mellan grovt sexuellt övergrepp mot barn och våldtäkt mot barn i en digital miljö. Bakgrunden till respektive mål är följande.

I det ena fallet dömdes en 28-årig man för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, våldtäkt mot barn och försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn av Södertörns tingsrätt. Svea hovrätt ändrade tingsrättens dom genom att ändra den gärning som tingsrätten rubricerade som våldtäkt mot barn till grovt sexuellt övergrepp mot barn.

I det andra fallet dömdes en 31-årig man för bland annat våldtäkt mot barn av Umeå tingsrätt. Hovrätten för Övre Norrland fastställde tingsrättens dom.

Tagit kontakt med minderåriga över nätet

Båda domarna rör likartade omständigheter och situationer. Gärningsmännen hade, var för sig, tagit kontakt med två minderåriga flickor över internet och förmått dem att penetrera sig själva i videochattar. Respektive flicka var elva år vid gärningstillfället och gärningsmännen dokumenterade vad som förekom. I det första fallet med 28-åringen uppmanades flickan att penetrera sig själv med sina fingrar och i fallet med 31-åringen instruerades flickan att använda en whiteboardpenna och en ficklampa.

Risk för dokumentation avgörande

Högsta domstolen hänvisar till 6 kap. 4 § brottsbalken där det framgår att det ska dömas för våldtäkt mot barn även när övergreppet genomförs med en annan sexuell handling än samlag, förutsatt att denna handling med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med ett samlag.

Domstolen framhåller att den jämförelse med samlag som ska göras inte tar sikte på handlingen i sig utan på kränkningen – ingreppet i barnets integritet – som den innebär. Vid jämförelsen ska beaktas att samlagsbegreppet i brottsbalkens mening inte förutsätter mer än att könsdelar har kommit i beröring med varandra på ett inte alltför flyktigt sätt. Vid bedömningen ska även vägas in att barn generellt sett är mer utsatta än vuxna i motsvarande situation.

I förarbetena anges att den sexuella handlingens varaktighet, huruvida handlingen medför smärta eller kroppsskada och om den i övrigt innehåller förödmjukande eller förnedrande inslag ska beaktas. Även andra omständigheter som utgör ett mera omedelbart led i utövandet av den sexuella handlingen ska vägas in.

Dessutom ska det beaktas att samlag eller annat inträngande i kroppen typiskt sett utgör de mest kränkande sexuella övergreppen. Enligt HD saknar det allmänt sett betydelse om barnet förmåtts använda sina egna fingrar eller ett föremål. Om övergreppet har skett på distans ska det fästas särskild vikt vid om det funnits en risk för, eller om det faktiskt har, dokumenterats eller filmats.

Handlingarna jämförliga med samlag

Beträffande 28-åringen framhåller domstolen att offret vid övergreppen var elva år. Vid ett av övergreppen förmåddes flickan att penetrera sig själv i lite mindre än en minut under förödmjukande och förnedrande instruktioner från mannen. Vidare övertalade han flickan att dokumentera övergreppet. Vid ett annat övergrepp pågick penetrationen i cirka 40 sekunder utan kränkande inslag, förutom övergreppet som sådant, och 28-åringen dokumenterade vad som förekom.

Sammantaget slår HD att handlingarna är jämförliga med samlag och 28-åringen döms därför för två fall av våldtäkt mot barn och ett fall av försök till våldtäkt mot barn.

Gällande 31-åringens övergrepp konstaterar rätten att även denna flicka var elva år gammal. Hon förmåddes att penetrera sig själv med två föremål under kortare tid samtidigt som 31-åringen dokumenterade övergreppet. Han använde dessutom förödmjukande instruktioner under förfarandet. Handlingen är enligt HD jämförlig med samlag och 31-åringen ska därför dömas för bland annat våldtäkt mot barn. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand