Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar mål om överlämning av dömd man till Polen

Processrätt
Publicerad: 2021-11-18 13:31
HÖGSTA DOMSTOLEN

Högsta domstolen ska pröva huruvida det finns förutsättningar att överlämna en man, som dömts för brott där, till Polen i enlighet med en europeisk arresteringsorder.
Enligt mannens försvarare är den polska arresteringsordern så bristfällig och otydlig att den inte kan ligga till grund för ett överlämnande.

Polen begärde under 2015 att en polsk medborgare boende i Sverige skulle överlämnas till Polen för att avtjäna ett fängelsestraff enligt en europeisk arresteringsorder. Begäran kom dock att avslås av Södertörns tingsrätt som pekade på att Polen inte kompletterat sin arresteringsorder med information om delgivningen av domen mot mannen. Således, konstaterade domstolen, hade Polen ”inte visat att artikel 4a.1 i rambeslutet var uppfyllt” och hinder för överlämnande förelåg.

Polen inkom senare med komplettering av sin arresteringsorder och åklagaren begärde återigen att mannen skulle överlämnas – vilket mannen motsatte sig.

Han anförde bland annat att han aldrig kallats till huvudförhandlingen i det polska målet och därför inte närvarat under förhandlingen. Hans försvarare pekade dessutom på att begäran om överlämning var både bristfällig och otydlig och därför inte kunde ligga till grund för ett överlämnande.

Nu ska HD pröva frågan

Stockholms tingsrätt valde dock att gå på åklagarens linje och ansåg att förutsättningar för ett överlämnande förelåg. Beslutet överklagades sedan av mannen, till Svea hovrätt, som i likhet med tingsrätten ansåg att förutsättningar för överlämnade förelåg.

Enligt hovrätten var den polska begäran ”inte så bristfällig att det finns skäl att vägra överlämnande” och då det inte framkommit något annat hinder mot överlämnande skulle överlämningen verkställas.

Mannen kom dock att överklaga beslutet ytterligare en gång, till Högsta domstolen, som nu lämnat prövningstillstånd i frågan om överlämningen av mannen till Polen. Enligt ett pressmeddelande från domstolen ska man pröva huruvida villkoret i artikel 4a.1 c i rambeslutet, som det hänvisas till i 2 kap. 3 § 6 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, är uppfyllt.


Dela sidan:
Skriv ut: