Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Advokat får mer betalt för överklagande som skrevs under helg

Processrätt
Publicerad: 2021-11-15 14:05
HÖGSTA DOMSTOLEN

Högsta domstolen ger en offentlig försvarare rätt till högre timersättning för arbetet med ett överklagande av ett häktningsbeslut eftersom det utförts på en helgdag direkt efter häktningsförhandlingen.
Domstolen hänvisar till ett avgörande från år 1989 där samma fråga var uppe och konstaterar att regleringen på området inte ändrats sedan dess.

En 26-årig man anhölls misstänkt för narkotikabrott. Häktningsförhandlingen hölls en lördag i februari 2021 och Varbergs tingsrätt beslutade att mannen skulle häktas. Hovrätten för Västra Sverige avslog överklagandet av häktningsbeslutet.

I hovrätten begärde mannens advokat ersättning med 7 953 kronor för arbetet med att överklaga häktningsbeslutet. Det avsåg ersättning för två timmars arbete med 5 710 kronor och för tidsspillan med 652 kronor samt moms. I överklagandet, som är daterat till samma lördag som häktningsförhandlingen i tingsrätten hölls, angav advokaten att arbetet med överklagandet utförts under helgen. Han menade sig därför ha rätt till en högre timtaxa.

Gick miste om knappt tre tusen

Hovrätten tillerkände advokaten ersättning för arbete med 2 850 kronor i stället för de 5 710 kronor som han yrkat på. Domstolen motiverade beslutet med att det inte varit nödvändigt för honom att upprätta överklagandet under helgen och att ersättning därför skulle utgå enligt rättshjälpstaxan. Yrkandet om ersättning för tidsspillan avslogs.

HD konstaterar att det framgår av Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg att en offentlig försvarare har rätt till en högre timtaxa om en häktningsförhandling har ägt rum under bland annat en lördag.

Reglerna fortfarande desamma

Domstolen hänvisar vidare till avgörandet NJA 1989 s. 266, där HD ansåg att en sådan högre timersättning var tillämplig på arbete som en offentlig försvarare utfört under en helgdag. Detta under förutsättningen att arbetet har varit hänförligt till överklagandet av ett häktningsbeslut som har meddelats efter en förhandling under samma helg.

HD konstaterar att regleringen på området är densamma som gällde vid tiden för 1989 års avgörande även om föreskrifterna har en något annan utformning. Det finns därför inte skäl att frångå praxis.

Advokaten anses därför ha rätt till den högre timersättningen och hovrättens beslut ska ändras i enlighet med detta. Han har dock inte rätt till ersättning för tidsspillan. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand