Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grovt rättegångsfel – icke åberopad omständighet avgjorde

Processrätt
Publicerad: 2019-10-21 14:10
Foto: Magnus Andersson / TT

Göta hovrätt lade en omständighet som inte åberopades i till grund för utgången i målet.
Det är ett grovt rättegångsfel som medför att hovrättens dom ska undanröjas och tas om i hovrätten.

Ett finansbolag i Örebro yrkade att tingsrätten skulle förplikta en byggfirma att betala 97 600 kronor jämte ränta. Grunden för käromålet var att en av finansbolagets kunder var ett bolag som byggde hus och fick problem med ekonomin. Vid den tiden byggde företaget ett radhus för en privatperson som också drev en byggfirma. Byggfirman åtog sig att betala fakturorna rörande radhusbygget.

Förlorat sin rätt

Den 21 december 2016 ställde företaget som byggde radhuset ut den aktuella fakturan med fakturabeloppet på 97 600 kr och fordran avsåg enligt fakturan takbjälklag och beklädnad. Fakturan innehåller en skrivning om att den är överlåten till finansbolaget. Byggfirman underrättades också om att betalning med befriande verkan endast kunde ske till finansbolaget och företrädaren för byggfirman skrev under och godkände fakturan.

Genom att åta sig betalningsförpliktelsen ansåg finansbolaget att byggfirman förlorat sin rätt att mot fordran framställa invändningar och göra gällande motfordringar grundade på entreprenadavtalet.

”Inte betalningsskyldig”

Byggfirman invände att firman inte var betalningsskyldig för den aktuella fordran utan det var i stället den tidigare företrädaren tillika den man som hade beställt radhuset.

Tingsrätten kom fram till att även om fakturor hade överlåtits till finansbolaget vid radhusbygget och att byggfirman betalade dem så var det den nämnda företrädaren som i slutändan belastades.

Det ansågs inte visat att byggfirman åtagit sig en betalningsförpliktelse för fordran och ingått ett avtal om dröjsmålsränta.

Hovrätten ändrade domen

Göta hovrätt ändrade tingsrättens dom och förpliktigade byggfirman att betala den aktuella fakturan jämte ränta.

Nu menar Högsta domstolen att Göta hovrätt gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel. Hovrätten har bedömt att finansbolaget inte har ändrat sin talan i förhållande till talan i tingsrätten. Hovrätten har funnit att handlingen inte har inneburit att parterna ingått ett avtal om ovillkorligt betalningsansvar för fakturan, men har trots det ändrat tingsrättens dom och bifallit käromålet.

”Avvikit från åberopade omständigheter”

Till grund för domen har hovrätten lagt en omständighet som inte åberopats av finansbolaget, nämligen att byggfirman har ett betalningsansvar för den ursprungliga fakturan och inte har bevisat sin invändning att det föreligger fel i entreprenaden genom att arbetet inte har utförts. Härigenom har hovrätten avvikit från de av finansbolaget åberopade omständigheterna och felaktigt omvandlat kärandens blanka invändning mot ett av byggfirman åberopat motfaktum till en åberopad omständighet till stöd för käromålet.

Undanröjs

Hovrätten har därmed, i strid med 17 kap. 3 § andra meningen rättegångsbalken, grundat domen på annan omständighet än som åberopats till stöd för kärandens talan. Det är fråga om ett grovt rättegångsfel som medför att hovrättens dom ska undanröjas och målet visas åter till hovrätten för ny handläggning.

Justitierådet Petter Asp är skiljaktig angående motiveringen.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se