Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får fängelse för olovlig körning – hovrätt beaktar finska domar

Processrätt
Publicerad: 2022-08-04 09:35
LAGBOK – SVERIGES RIKES LAG

Domar i Finland mot en kvinna för olovlig körning ska beaktas vid påföljdsvalet i svensk domstol.
Hovrätten hänvisar till ett rambeslut i EU och genom att de olovliga körningarna upprepats räcker inte böter. Hon döms till 14 dagars fängelse.

Den 42-åriga kvinnan åtalades olovlig körning, grovt brott, sedan hon i Haparanda körde personbil utan att ha rätt till det i januari i år. Hon fälldes i båda instanserna.

När det gäller påföljden skulle normalt sett böter dömas ut. Men i detta fall konstaterade Haparanda tingsrätt att kvinnan förekommer under 48 avsnitt i belastningsregistret. Ett stort antal av dessa avser brott som inom svensk rätt skulle rubriceras som grov olovlig körning, bland annat en dom meddelad i Finland den 18 juni 2020, en tidigare dom meddelad vid Haparanda tingsrätt den 27 september 2019 och ytterligare en dom meddelad i Finland den 8 januari 2019.

Under det senaste avsnittet förekommer även en åtalsunderlåtelse av den 8 april 2022 beträffande grov olovlig körning begången den 6 april 2022. Av resterande avsnitt framgår även att 42-åringen lagförts för olovlig körning minst en gång per år mellan åren 2005–2018.

Fick 14 dagars fängelse

Som utgångspunkt för påföljdsvalet gäller att det är tillräckligt med en kedja av lagföringar för grov olovlig körning, som inte bryts av något uppehåll på två år eller mer för att påföljden vid den fjärde lagföringen ska bestämmas till fängelse. Enligt tingsrätten låg därmed aktuellt brott på fängelsenivå eftersom också de finska domarna räknades med. För grov olovlig körning som är på fängelsenivå finns en presumtion för att också bestämma påföljden till fängelse. 

Mot bakgrund av detta dömdes kvinnan till fängelse 14 dagar.

Hänvisar till rambeslut i EU

Hovrätten för Övre Norrland uppehåller sig kring frågan om domar i andra medlemsstater inom EU ska beaktas vid påföljdvalet. Av den Europeiska unionens råds rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 framgår, konstaterar hovrätten, av artikel 3.1 bland annat att varje medlemsstat ska säkerställa att man vid ett brottmål mot en person beaktar tidigare fällande domar som avkunnats mot samma person på andra grunder i andra medlemsstater i den utsträckning som tidigare inhemska fällande domar beaktas och att likvärdig rättslig verkan tillerkänns dem som för tidigare inhemska fällande domar, i enlighet med nationell lagstiftning.

Syftet med rambeslutet är att ge medlemsstaternas domstolar möjlighet att beakta tidigare domar i andra medlemsstater för att inte den enskilda ska behandlas mindre gynnsamt än om domen meddelats av inhemsk domstol. Hovrätten bedömer dock att rambeslutet till sin ordalydelse även ger uttryck för ett mer allmänt erkännande av att avgöranden från andra medlemsstaters domstolar ska beaktas vid inhemska brottmålsförfaranden. 

Mot denna bakgrund anser hovrätten att det därmed finns skäl att beakta de upprepade olovliga körningarna som lagtrots mot den finska rättsordningen i samma utsträckning som lagtrots mot svensk. Det saknas även i övrigt anledning att tillämpa annan praxis vid påföljdsbestämningen än vad som skulle varit fallet om samtliga lagföringar skett i Sverige. Därmed står tingsrättens dom fast. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
fängelseolovligkörning
Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: