Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får betala vite – för fastighet som ägs av sonen

Processrätt
Publicerad: 2022-06-14 12:54
Högsta domstolen. Foto: DJ

En tidigare fastighetsägare är skyldig att betala vite för felaktig hantering av gödsel på den fastighet som nu ägs av hans son.
Det slår Högsta domstolen fast och konstaterar att ändamålet med vitesföreläggandet inte förlorat sin betydelse samt att det saknats särskilda skäl för jämkning.

Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholm konstaterade vid ett antal inspektioner av en fastighet, under 2014-2017, att det rann ut gödselvatten från en fastighet i närliggande mark. Detta eftersom gödselplattan på fastigheten inte kunde hantera mängden gödsel som förvarades där.

Nämnden fattade därför i december 2017 beslut att förelägga mannen som fram till oktober 2017 ägt fastigheten att vidta vissa åtgärder. När nämnden vände sig till mark- och miljödomstolen och yrkade att mannen skulle förpliktas att betala 10 000 kronor i vite motsatte han sig detta och hävdade att han upphört med sin näringsverksamhet.

Domstolen biföll dock ansökan om utdömande av vite – men mark- och miljööverdomstolen kom att upphäva domen och avslog ansökan. Detta då mannen ansåg ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att efterkomma föreläggandet.

Vitet ska dömas ut

Nu har Högsta domstolen prövat om föreläggandet varit lagligt grundat samt om mannen inte haft möjlighet att följa föreläggandet eller haft giltig ursäkt till detta. I domen konstateras att föreläggandet haft författningsstöd samt att det tydligt framgått vilka åtgärder som skulle vidtas och inom vilken tid så skulle ske. Det står också klart att mannen inte följt föreläggandet inom den tidsram som satts upp.

När bristerna uppdagades var mannen fastighetsägare och fastigheten överläts till sonen kort före det att föreläggandet utfärdades – varför det inte var uppenbart felaktigt att rikta detta mot honom. De handlingar som mannen åberopat, bland annat en överenskommelse med sonen om gödselhantering, för enligt HD fram något som talar med styrka för att han saknat möjlighet att följa föreläggandet eller haft giltig ursäkt för att inte göra så.

Ändamålet med vitet har, enligt HD, inte heller förlorat sin betydelse i och med överlåtelsen och det saknas särskilda skäl för jämkning. Därför ska det förelagda vitet dömas ut.


Dela sidan:
Skriv ut: