Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatbyrå förlorar arvodestvist med klient

Processrätt
Publicerad: 2021-03-31 13:59
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En advokatbyrå i Stockholm går miste om drygt 200 000 kronor i arvode i tingsrätten då byrån inte lyckats visa att den avtalat om att företräda en privat säljare av en mångmiljonfastighet. Advokaten hävdade att några detaljer inte diskuterades på grund av ärendets skyndsamma natur men att det var helt självklart att det var fråga om att han fick ett generellt uppdrag som ombud.

Den 60-årige mannen ägde en tredjedel av en fastighet i Tensta och ett fastighetsbolag ägde de resterande två tredjedelarna av fastigheten.
60-åringen och fastighetsbolaget kom sedan att sälja sina andelar av fastigheten till ett annat bolag.

För köpet upprättades två avtal, ett aktieöverlåtelseavtal och ett avtal om fastighetsförsäljning. I mars 2019 träffades parterna för ett möte och kort senare hölls ytterligare ett möte. En dag efter det andra mötet hölls ett avslutande möte, en så kallad ”signing”. Därefter har ytterligare arbetsåtgärder företagits fram till och med möte för likvidavräkning, så kallad ”closing” som hölls den 1 april 2019. Tillträdesdagen till fastigheten var den 1 april 2019.

Byrån: Ingick ett avtal med klienten

Enligt en advokatbyrå ingick 60-åringen ett avtal med byrån att företräda mannen i försäljning av dennes del i tomträtten. Arbete har utförts enligt uppdraget i art och omfattning som motsvarar det yrkade beloppet på 214 294 kronor. Fordran är förfallen till betalning den 11 maj 2019.

60-åringen har uppger å andra sidan att det påstådda avtalet inte träffats. Det yrkade beloppet är, enligt 60-åringen, inte skäligt. Han bestrider att han lämnat advokatbyrån i uppdrag att företräda honom i den omfattning som byrån gör gällande. Det vitsordas att 60-åringen har lämnat ett visst mindre uppdrag till den aktuelle advokaten, dock inte vid mötet den 4 mars 2019. För detta har 60-åringen ersatt byrån.

Byrån har utfört arbete till godo för 60-åringen

Stockholms tingsrätt konstaterar att det i målet är ostridigt att det var i början av februari 2019 som advokaten började representera nämnda fastighetsbolag i affären om fastigheten och att advokatbyrån trots att byrån inte representerade 60-åringen i viss mån arbetade med fastighetsöverlåtelseavtalet mellan 60-åringen och köparen, både såvitt avser upprättandet av avtalet och avtalsvillkor som förhandlades fram med köparen.

En juristkollega till advokaten har uppgett en stor del av avtalsvillkoren kom på plats under ett möte mellan honom och en företrädare för köparbolaget någon gång i början av februari 2019 och att dessa villkor återfinns i fastighetsavtalet. Advokaten har även berättat att  tanken var, när han fick ett utkast på fastighetsöverlåtelseavtalet från en mäklare, att aktieöverlåtelseavtalet, det vill säga avtalet mellan majoritetsägaren och köparbolaget och fastighetsöverlåtelseavtalet, skulle vara innehållsmässigt likvärdiga.

Även efter den 4 mars 2019 är det klarlagt och ostridigt att advokatbyrån utfört arbete som kommit 60-åringen till godo. Frågan i målet är dock om 60-åringen den 4 mars 2019 lämnat advokaten ett sådant uppdrag som bolaget gör gällande.

Talar emot att avtal har träffats

60-åringen uppgav i förhören att det inte var fråga om något generellt uppdrag om att den nu aktuella advokaten skulle företräda honom i försäljningen, då han redan hade en annan advokat på en välkänd byrå i Stockholm. Dessutom varavtalen i stort sett redan förhandlade och klara – varför detta inte ens behövdes.

Att 60-åringens advokat sedermera hela tiden har kvarstått som 60-åringens ombud, närvarat på möten och granskat avtalet löpande – även efter den 4 mars 2019 – vilket också är ostridigt, talar enligt tingsrätten emot att 60-åringen skulle ha gett den i målet aktuella byrån ett generellt uppdrag att företräda honom. Tingsrätten finner emellertid att det inte utgör någon absolut motsättning ha ett ombud som företrädare utåt och en rådgivare att vända sig till privat.

Tingsrätten konstaterar vidare att det faktum att advokatbyrån redan före den 4 mars 2019 utfört arbete av samma slag som utfördes efter detta datum och som redan då kom 60-åringen till godo, talar emot att avtal med det innehåll som byrån påstått träffats.

60-åringen får rätt

Såvitt avser innebörden av det påstådda avtalet konstaterar tingsrätten att såväl advokaten i målet som dennes kollega har uppgett att det inte diskuterades några detaljer kring vad uppdraget innefattade men att det var självklart vad som avsågs. Kollegan har berättat att givandet av uppdraget inte var en särskilt stor fråga utan snarare någonting som kom naturligt och utan formalitet, vilket är vanligt i hans bransch, och advokaten har berättat att några detaljer inte diskuterades på grund av ärendets skyndsamma natur men att det var helt självklart att det var fråga om att han fick ett generellt uppdrag som ombud att företräda 60-åringen i försäljningen av fastigheten/tomträtten.

Tingsrätten konstaterar att ord står mot ord såvitt avser avtalets innehåll.

Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet konstaterar tingsrätten följaktligen att det inte mot 60-åringens bestridande kan anses vara styrkt att parterna den 4 mars 2019 ingick ett uppdragsavtal med det innehåll som advokatbyrån har påstått. Byrån har inte anfört någon annan grund för sin talan och käromålet ska därför ogillas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se