Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat inte vårdslös i processen – klient måste betala byrån

Processrätt
Publicerad: 2021-11-10 11:17
Foto: Fotograferna Holmberg / TT

En klient som begärt över 800 000 kronor i skadestånd på grund av att hans ombud varit vårdslösa måste i stället betala byrån återstoden på drygt 120 000 kronor för byråns arbete.

Den 68-årige mannen yrkade att en advokatbyrå i Gävle skulle förpliktas att till honom utge 828 473 kronor avseende skadestånd. Bakgrunden är att mannen som tidigare bedrev en enskild firma inom flytt och städning vann en upphandling avseende fönsterputsning, vilket ledde till ett avtal om fönsterputsning.

Omständigheter inträffade därefter som medförde att Bolag inom Sandvikens kommun inte längre önskade hans tjänster. Han anlitade med anledning då en advokat vid en lokal byrå som ombud för att hjälpa honom med tvisten. Han väckte den 23 november 2011 talan vid Gävle tingsrätt i mål mot de kommunala bolagen och yrkade skadestånd med anledning av påstått avtalsbrott genom förtida uppsägning av avtal utan grund. Motparterna bestred käromålet. Mannen förlorade.

Mannen menade att på grund av hur hans ombud drev processen tappade han målet. Advokatbyrån orsakade därigenom mannen skada. Advokatbyrån är skyldig att ersätta honom för skadan eftersom man på olika sätt varit vårdslös i sin hantering av hans mål.

Hävda klientens intressen efter bästa förmåga

Gävle tingsrätt som avgjorde målet på handlingarna konstaterar inledningsvis att en advokat bär gentemot sin klient på kontraktsrättslig grund ett ansvar för skada som vållats uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Ansvaret präglas av de kunskaper en advokat förutsätts ha. Enligt reglerna i rättegångsbalken ska en advokat redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts denne och iaktta god advokatsed.

I uppdraget ligger ett åtagande att efter bästa förmåga hävda klientens intressen. Advokaten har

ett ansvar för att göra erforderliga undersökningar av sakens rättsliga sida och skaffa sig en bild av de faktiska förhållanden som ska analyseras rättsligt. Utifrån dessa undersökningar och analyser ska advokaten ge klienten råd om hur denne bör agera. Den som har sökt råd i en juridisk fråga ska kunna förlita sig på att de råd som advokaten lämnar är väl underbyggda.

Skadeståndsansvar vid uppenbara fel

Skadeståndsansvar föreligger för en advokats rådgivning vid uppenbara fel. Så kan exempelvis vara fallet när de rättsliga frågorna är enkla eller om svaren på dem är lätta att finna och advokaten på grund av okunnighet eller förbiseende ger ett råd som klart strider mot lag eller fast praxis. Andra typer av sådana situationer är då advokaten försummar att uppmärksamma nära till hands liggande bevismedel eller missar att iaktta olika typer av frister.

Tingsrätten anser inte att mannen lyckats visa någon vårdslöshet från byråns sida. När det gäller genkäromålet säger rätten att det av åberopade handlingar i målet framkommit att processen i det tidigare målet för såväl kärande- som svarandesidan krävt tid, innefattat åtskilliga åtgärder och behövliga kontakter samt att målet i sig inte varit av okomplicerad natur. Domstol har vidare tidigare funnit att motpartsombud ansetts berättigad till ersättning för mer arbetad tid enbart för perioden fram till tingsrättens dom än vad advokatbyrån krävt för även arbete i överinstanser.

68-åringen har anfört samma skäl som beträffande huvudkäromålet till stöd för att yrkad ersättning inte är skälig. Rätten hänvisar därför till det ovan anförda där kunnat konstateras att klienten inte förmått visa att vårdslös processföring ska läggas advokatbyrån till last. Rätten menar sammanfattningsvis att advokatbyrån genom den skriftligen förda bevisningen visat att yrkat anspråk är skäligt. Genkäromålet ska därför vinna bifall. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se