Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Preskription vid marknadsmissbruk ska prövas i HD

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 09:02
Aktiehandel. Foto: David Magnusson / SvD TT

Det råder viss osäkerhet när det gäller preskriptionsreglerna i marknadsmissbruksbrott. Nu väljer Högsta domstolen att pröva preskriptionsfrågan.

En man som har dömts för marknadsmissbruksbrott i både tingsrätt och hovrätt vänder sig själv, utan ombud, till Högsta Domstolen. Han vill nu att Högsta domstolen ska pröva frågan om preskriptionstid i denna typ av mål.

Det råder nämligen osäkerhet kring tillämpning av preskriptionsregeln. Domstolarna dömer olika men tingsrätten har i ett mål daterat i september 2020 kommit fram till att BrB 35kap. 1§ skulle kunna vara tillämplig, och i så fall skulle överträdelsen ha varit preskriberad. 

Sanktionsföreläggande

I det aktuella målet har mannen delgetts åtalet den 4 september 2020 för överträdelser som ska ha skett den 6 april 2018, alltså två och ett halvt år tidigare. Mannen menar att det på flera håll i förarbetsuttalanden framgår att preskriptionstiden är två år från att den misstänkte fått del av åtalet från det att överträdelsen ägt rum. 

Finansinspektionen som hänvisar till 5 kap. 14§ KompL menar dock att myndighetens delgivning av sanktionsföreläggande har en preskriptionsbrytande verkan.

”Här finns alltså en otydlighet där Finansinspektionen tillämpar en bestämmelse som inte finns. Svensk rätt skall vara förutsebar och all offentlig makt ska utövas med stöd av lagar, förordningar och interna regler. Dvs saknas lagstiftning så saknas även lagstöd. Låt vara att man genom tolkning av förarbeten kan ta reda på vad lagstiftaren avser med lagarna, men detta torde begränsas till hur en speciell bestämmelse ska tolkas, inte att man skapar regler utan lagstöd”, skriver mannen i överklagandeskriften. 

andra typer av sanktioner

Han jämför även med andra typer av sanktioner inom andra områden såsom inom fiskerinäringen och områdena livsmedel, foder och djurskydd där det tillämpas BrB 35 kap. i fråga om preskription. 

”Man kan tycka att samma regler borde gälla alla typer av sanktioner. Undertecknad har i ärendet visat på att det finns ett flertal stöd för att tillämpa preskriptionsreglerna i BrB 35 kap. 1§. Eftersom tveksamheter råder (vilket också togs upp av tingsrätten) vore det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen”, skriver han.

Högsta domstolen håller alltså med och meddelar prövningstillstånd i frågan om preskription har inträtt. 


Dela sidan:
Skriv ut: