Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pensionsmyndighetens expertvittnen i Allra-målet kräver 9 miljoner

Nyheter
Publicerad: 2021-06-02 08:56
Bild från tingsrättsförhandlingarna. Foto: Pontus Lundahl / TT kod 10050

Nu börjar kostnadsräkningarna ramla in i det uppmärksammade Allra-målet. Pensionsmyndighetens expertvittnen vill ha totalt cirka 9 miljoner kronor i ersättning för sina sakkunnigutlåtanden och deltaganden under förhandlingarna.
Alexander Ernstbergers ena försvarare advokat Carl-Johan Malmberg vill ha drygt 930 000 kronor och Oak Capitals ena försvarare advokat Christina Bergenstein vill ha drygt 900 000 kronor, vilket är betydligt längre arvode än i tingsrätten för duon.

För ett år sedan slutade den totala notan för Allra-förhandlingarna på cirka 63 miljoner kronor. Nu börjar årets kostnadsräkningar skickas in till Svea hovrätt. Först ut är en preliminär kostnadsräkning för Pensionsmyndighetens expertvittnen.

Pensionsmyndigheten, som kräver skadestånd från Allra-topparna, har stärkt upp sin talan mot Allra-topparna med två sakkunnigvittnen, den tidigare Nordea-chefen Henrik Källoch ABN Ambro Banks Phoebus Theologotes.

Tidigare Nordea-chef vill ha 6,6 miljoner kronor

Dels har expertvittnena lämnat sakkunnigutlåtanden och dels har de deltagit vid förhandlingarna.

Av kostnadsräkningen framgår det att Henrik Käll vill ha drygt 6,6 miljoner kronor för sitt sakkunnigutlåtande samt inställelse till förhandling medan Phoebus Theologites vill ha drygt 1,2 miljoner kronor för sitt sakkunnigutlåtande och inställelse till förhandling.

I skrivande stund har även Alexander Ernstbergers advokat Carl-Johan Malmbergs kostnadsräkning kommit in till domstolen och Christina Bergenstein, en av Oak Capitals vds försvarare. Inga fler.

Han yrkar ersättning för 500 arbetstimmar och 25 timmars spilltid plus moms, totalt drygt 931 000 kronor. Efter tingsrättsförhandlingarna fick han ut cirka 2,9 miljoner kronor i ersättning. 

Christina Bergenstein begär en ersättning för 463 arbetstimmar och 26,5 timmars tidsspillan plus utlägg och moms. Totalt drygt 900 000 kronor. I tingsrätten fick hon ut en ersättning om drygt 2,3 miljoner kronor

Sakkunnigvittnen

Inga övriga kostnadsräkningarna för expertvittnen har ännu inkommit. I tingsrätten begärde Allra Pensions expertvittne finansanalytikern Vikram Kapoor ett arvode om 13,3 miljoner kronor. Det höga arvodet var något som Pensionsmyndighetens ombud då var skarpt kritiska till.

I åklagarens slutanförande i hovrätten går han till hårt angrepp mot Allra Pensions expertvittnen och påstår att Vikram Kapoor, Ibrahim Mardam-Bey och Colin Knight har alla gemensamt att de försörjer sig som expertvittnen till fördel för den som anlitat dem. 

”Det har inte av något av sakkunnigutlåtandena eller av deras förhör kunnat dras slutsatsen att de ens har den sakkunskap som avses i reglerna om sakkunnigbevisning. Vikram Kapoor har varit tydligast i det avseendet, eftersom han i sitt förhör berättade att han läst sig till det han tyckte sig behöva kunna i olika böcker han hittade på internet. Detta var anledningen till hans arvode om cirka 14 miljoner kronor”. 

Åklagaren har yrkat på fängelsestraff

Åklagaren har yrkat om fängelsestraff på sju år för Allras grundare och vd samt för Allras medgrundare, sex år för Oak Kapitals vd och fem år för Allras fondförvaltare.

Åklagaren har även yrkat att hela beloppet som Allra-grundarna mottagit i muta ska förklaras solidariskt förverkat hos dem med sitt respektive fåmansbolag. 

”Detta är inte uppenbart oskäligt med hänsyn till ett skadestånd. Mutbrottet är skilt från trolöshetsbrottet som grundar talan om skadestånd”, skriver åklagaren i slutanförandeskriften. 

Åklagaren hävdar att Ernstberger och den andre Allra-grundaren gemensamt tog emot en muta om 100 miljoner kronor. Motprestationerna för mutan var dels att verka för att genomföra warrantköpet och dels att utge 8 procent av aktierna i Supero. 

Vill att Allra-topparna häktas

Som tidigare framkommit vill Thomas Hertz att Allra-topparna ska häktas i väntan på dom. Åklagaren pekar på att det finns en flyktfara i och med att de tilltalade har ”berett sig vinning med stora belopp som Kronofogden inte kunnat återfinna när de tidigare kvarstadsbesluten skulle verkställas”.  Vidare hänvisar åklagaren till att ”de tilltalade själv anfört att det utöver vinningen som behandlats i detta mål till dem influtit hundratalet miljoner från bolag utomlands”. 

”Med hänsyn till straffvärde, de omfattande skadeståndsanspråken och att de tilltalade kan antas ha stora tillgångar som inte kunnat återfinnas finns en sådan flyktfara att häktning bör ske. Häktningsbeslut kan anstå till dess det finns skäl för det efter överläggning i ansvarsfrågorna i målet”, skriver åklagaren men konstaterar att det räcker med ett reseförbud för fondförvaltaren och då med villkor att lämna in sitt pass till Polismyndigheten. 

Vidare uppger åklagaren att de tilltalade bör stå för sina egna försvararkostnader. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
hertz-manus
Preliminär kostnadsräkning

Dela sidan:
Skriv ut: