Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Påtvingade digitala förundersökningsprotokoll strider mot lagen”

Debatt
Publicerad: 2012-06-08 09:37

DEBATT – av advokaterna Magnus Johansson på Försvarsadvokaterna Väst och Christian Olsen på Foyen Advokatfirma.

Den 1 juli 2012 införs en lagändring av RB 45:4 och 7, innebärande att åklagare ges möjlighet att ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolar endast på elektronisk väg. Kravet på att åklagare, till tingsrätt, inger protokoll eller anteckningar från förundersökningen i utskrift tas sålunda bort.

Denna lagändring har dessvärre fått – i vart fall en del – åklagare och domstolar att tro att det nu skulle finnas en möjlighet att vältra över ansvar för delgivning samt kostnader för utskrift och kopiering av stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll på oss försvarare.

Den 4 juni 2012 mottog vi en skrivelse, ”Information från tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg samt Åklagarkammaren i Uddevalla”, där tingsrätterna och åklagarkammaren gemensamt förklarade att ”förordnade advokater”, från och med den 1 juli 2012, endast kommer att få förundersökning i elektronisk form.

Det är med stor förvåning som man tar del av dylika påbud eftersom det kan noteras att lagändringen inte omfattar RB 23:21. I den bestämmelsens fjärde stycke anges: 

”Så snart åtal beslutas, har den misstänkte eller hans försvarare rätt att på begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Har offentlig försvarare förordnats för den misstänkte, skall en avskrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till försvararen.”

I lagrådsremissen till ovannämnda lagändring har dessutom departementschefen, till bemötande av Advokatsamfundets remissvar, anfört att någon förändring inte är aktuell när det gäller försvararens rätt att få en avskrift av förundersökningsprotokollet eller vem som har ansvaret för att så sker.   

Vad är då problemen med att få förundersökningen endast elektroniskt?  

Som försvarsadvokater har vi inget emot att – som ett komplement till förundersökning i pappersform – även få del av förundersökning i elektronisk form och det kan många gånger vara smidigt att använda till exempel iPad vid huvudförhandling för att ha allt material samlat på ett ställe. De försvarare som inte önskar förundersökning i pappersform kan givetvis välja att meddela detta och avstå sin rätt.

Det första problemet är att det som domstolar och åklagarkammare flaggar för inte har stöd i lag. Vi och våra klienter har en oundgänglig rätt att få förundersökningen i pappersform.

För det andra kan noteras att häkten, i vart fall de häkten som vi ofta besöker, inte tillåter att försvarare tar med sig elektroniska media in på häktet, vilket givetvis omöjliggör genomgång av förundersökningen tillsammans med våra klienter. Frihetsberövade klienters egna möjligheter att själva, i lugn och ro, gå igenom förundersökningsprotokoll, göra anteckningar och så vidare, omöjliggörs eftersom inte heller de har tillåtelse att ha någon form av elektroniskt media på häktet.

För det tredje saknar även många andra misstänkta möjligheter att ta del av förundersökningen elektroniskt eller att bekosta utskrift av förundersökningen. Bor man exempelvis på gatan har man normalt sett inte tillgång till vare sig Internet, e-post eller annan möjlighet att läsa förundersökningen. Många brottsmisstänkta är just personer som befinner sig i socialt utsatta positioner.

Möjligen har de tingsrätter och åklagare som anges ovan tänkt sig att vi som försvarare skall lösa saken genom att tillhandahålla utskrifter av förundersökningen till våra klienter och även på så sätt delge klienten. Denna tanke strider i så fall mot lagen.

Som anges ovan är detta ett försök att vältra över kostnader på oss försvarare, utan att vi kompenseras för det. I stora EKO-mål kan det röra sig om många tusentals sidor förundersökningsprotokoll. En annan allvarligare konsekvens är att dessa domstolar och åklagare verkar för en urholkning av rättssäkerheten och den misstänktes självklara rätt att ta del av de anklagelser och den bevisning som åberopas mot honom – vilket kommer att försvåra den misstänktes rätt att kunna förbereda sitt försvar.  

Vi utgår ifrån att ovannämnda påbud från tingsrätter och åklagare är misstag i arbetet och att man tänker om. Det är viktigt att vi försvarsadvokater inte accepterar den här typen av agerande, utan kräver att få ut förundersökningar i pappersform och att vi hjälper våra klienter till samma service.


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: