Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Överförmyndarnämnd ”anmärkningsvärt långsam” i ärenden om godmanskap – får kritik från JO

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-05-20 13:02
Tingsrätten i Eskilstuna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt fann Justitieombudsmannen (JO) ett stort antal ärenden om godmanskap som det tagit ”anmärkningsvärt lång tid” för Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs att hantera. JO riktar därför kritik mot nämnden för handläggningen av ärendena.

 


Bakgrunden till ärendet var att JO vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt under år 2017 uppmärksammade ett flertal ärenden om anordnande av godmanskap enligt föräldrabalken där det dröjt länge innan frågan om godmanskap blivit utredd.

I samtliga ärenden hade tingsrätten gett i uppdrag åt Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommun hämta in yttranden och utredning och lämna förslag till god man, samt gett Överförmyndarnämnden förläggande om att yttra sig över ansökningarna.

Vid ett stort antal tillfällen fann JO att Överförmyndarnämnden begärt och beviljats anstånd med att följa föreläggandena, och att tingsrätten även skickat ut ett antal påminnelser till nämnden om att besvara föreläggandena.

Angeläget att få hjälp med god man utan dröjsmål
I protokollet från inspektionen av tingsrätten uttalar JO att det är angeläget att den som behöver hjälp av en god man för att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska kunna erhålla den hjälpen utan dröjsmål.

Enligt JO ankommer det på tingsrätten att på nytt kontakta ansvarig överförmyndare eller överförmyndarnämnd om tingsrätten inte får in begärd utredning i godmansärendena, eftersom det är tingsrätten som ytterst ansvarig för att hämta in den utredning och vidta de åtgärder som krävs för att ta ställning i ärendet.

Nämnden: ingen var intresserad av uppdragen
I Överförmyndarnämndens remissvar framkommer att arbetet med att uppsöka en god man i flertalet av ärendena inletts ”relativt snart” efter det att anmodan inkommit från tingsrätten. 

Det har dock varit svårt att hitta personer som varit intresserade av uppdragen enligt Överförmyndarnämnden. Även inhämtandet av läkarintyg och att personal slutat har påverkat handläggningstiden enligt nämnden.

”Anmärkningsvärt långsam handläggning”
JO inleder sin bedömning med att uttala att det är viktigt att tingsrätten och Överförmyndarnämnden samarbetar för att se till att ärenden om godmanskap blir tillräckligt utrett och snabbt avgjort.

JO uppmärksammar att det kan vara förenat med svårigheter att hitta gode män och ställföreträdare, men noterar att det i flera fall tagit ”anmärkningsvärt lång tid” från det att förelägganden togs emot av nämnden tills att nämnden vidtagit någon åtgärd i ärendena.

Nämndens handläggning framstår enligt JO också i allmänhet och i andra hänseenden som ”anmärkningsvärt långsam”.

JO: inte ett skäl att personal slutar
Att medarbetare avslutat sin anställning anser inte JO utgöra ett tillräckligt skäl för långsamma handläggningstider, då det enligt JO utgör ett ”normalt och förutsebart inslag i yrkeslivet”.

Enligt JO är det därför nämndens ansvar att organisera sin verksamhet så att den fungerar oavsett sådana personalfrågor.

Dessutom betonar JO att nämnden är skyldig att fullgöra sina arbetsuppgifter med tillämpning av förvaltningslagens skyndsamhetskrav, och om inte tillräckliga personalresurser finns för att fullgöra uppgifterna på ett godtagbart sätt ligger det på nämndens ansvar att ta initiativ för att öka resurserna.

JO:s utredning visade även att tingsrätten behövt påminna nämnden om att avge yttranden vid ”orimligt många tillfällen”, vilket enligt JO framstår som att nämnden inte eftersträvat ett fungerande samarbete med tingsrätten då nämnden underlåtit att kontakta tingsrätten när föreläggandenas tidsfrister löpt ut.

Ingen kritik mot tingsrätten
På grund av nämndens långsamma hantering av de ärenden som JO granskat riktar JO därför kritik mot nämnden. JO kritiserar också att nämnden ”i orimligt många fall” inte hört av sig till tingsrätten när tidsfristerna för föreläggandena löpt ut.

Gällande tingsrätten utredning visar JO:s granskning att tingsrättens hantering av ärendena inte innehållit några anmärkningsvärde uppehåll i handläggningen.

Dock anser JO att tingsrättens hantering varit ineffektiv eftersom att ärendena inte aktivt fördes framåt mot avgöranden på annat sätt än att tingsrätten påminde nämnden om ärendena och beviljade nämnden anstånd.

I denna del efterfrågar JO en mer aktiv processledning, exempelvis i form av sammanträden, från tingsrättens sida, som JO menar skulle haft en positiv inverkan på nämndens hantering av ärendena och handläggningstiden.

JO riktar därför ingen kritik mot tingsrätten, men påpekar att en mer aktiv processledning skulle kunna bidra till förkortade handläggningstider i vissa fall.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se