Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oskickligt ombud avvisas – behärskar inte svenska språket

Nyheter
Publicerad: 2023-03-14 14:23
Foto: Tommy Hvitfeldt

Örebro tingsrätt avvisade ett ombud som ansågs oskicklig och inte behärskade det svenska språket i den mån som krävdes i det aktuella målet.
Nu ger hovrätten underinstansen rätt och konstaterar att målet ställer höga krav på ombudets kompetens inom både ekonomi och bolagsrätt.

Det rör sig om ett mål om fordran där ett aktiebolag yrkat att en 41-årig man ska förpliktas att betala ett kapitalbelopp om drygt 400 000 kronor till bolaget.

Då mannen inte följt ett föreläggande att inkomma med svaromål kallade Örebro tingsrätt till muntlig förberedelse i början av december ifjol. Knappt två veckor innan den muntliga förberedelsen var planerad att äga rum lämnades en fullmakt in till tingsrätten för ett ombud att företräda 41-åringen i målet. Kort därefter begärde ombudet anstånd för att förbereda målet och hinna bli redo för den muntliga förberedelsen.

Ombudet ombads i samband med detta att styrka sin lämplighet och precisera begäran om anstånd. Han uppgav då att han behövde mer tid för att läsa in handlingarna, att han har en juristexamen och erfarenhet av arbete på en advokatbyrå samt vid tillfället arbetade med ett liknande mål vid samma tingsrätt.

Behärskar inte svenska språket

Örebro tingsrätt konstaterade att ombudet visserligen visat att han avlagt en utbildning utomlands som haft juridisk inriktning men i övrigt oklart innehåll. Han kunde också uppvisa tidigare anställning vid en advokatbyrå, men av intyget framgick inte vilka tjänster eller arbetsuppgifter han haft. Han ansågs därför inte ha kunnat styrka att han hade de insikter och erfarenheter som krävs för att vara ombud i målet.

Även om mannen hade varit ombud i ett liknande mål vid domstolen ansåg tingsrätten att handlingarna i det målet, som tingsrätten tagit del av, snarare talade emot att han var lämplig. Detta mot bakgrund av hur han fört sin klients talan samt att han inte inställt sig vid huvudförhandlingen.

Dessutom bedömdes han ha visat oskicklighet i det nu aktuella målet när han lämnat in en fullmakt som han själv signerat, att det krävts ”såväl skriftligt föreläggande som muntlig kontakt ” för att utreda hans ofullständiga anståndsbegäran samt att det kunde ”ifrågasättas huruvida (ombudet) behärskar det svenska språket i den mån som krävs i det aktuella målet”. Slutligen hade han också behövt hela nio dagar för att förbereda sig trots att det rörde sig om ett mål av begränsad omfattning.

Avvisas som ombud

Vid en sammantagen bedömning ansågs han inte uppfylla rättegångsbalkens krav på ett ombud – och han avvisades därför.

Mannen överklagade beslutet om avvisning till hovrätten, som nu gör samma bedömning.


Dela sidan:
Skriv ut: