Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oscar Properties kräver 169 miljoner från Stockholms stad

Nyheter
Publicerad: 2020-07-13 14:08
Foto: Oscar properties

Stockholms Stad ska betala skadestånd för utebliven vinst till följd av Stadens vägran att fullfölja avtalad rening av berget där projektet Gasklockan skulle uppföras. Det menar Oscar Properties i en stämningsansökan.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har planerat att bygga drygt 300 bostäder i prestigeprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Men affären med Stockholms stad drog ut på tiden. Parterna var oense om saneringen av marken och vem som ska stå för den. Stockholms stad hävde slutligen exploateringsavtalet i november 2019. Nu vidtar Oscar Properties rättsliga åtgärder.

Oscar Properties stämmer Stockholms Stad, via bolaget Oscar Properties Gasklockor, och yrkar drygt 169 miljoner kronor jämte ränta.

Oscar Properties, som har anlitat advokaten Per-Gunnar Jönsson samt biträdande juristerna Naalamiley Gångare Grede och Jonathan Löwy från AG Advokat, yrkar vidare att tingsrätten ska fastställa att Staden är skadeståndsskyldig mot bolaget.

Utebliven vinst

Skadestånden rör den skada i form av utebliven vinst som uppkommit för Oscar Properties ”till följd av Stadens varan att fullfölja avtalad rening av berget samt den obefogade hävningen av Exploateringsavtalet”.

Bolaget ökar även ersättning för rättegångskostnader.

Oscar Proprties beskriver att staden och bolaget träffade en överenskommelse om överlåtelse av ett markområde i Norra Djurgårdsstaden i juni 2014. Genom avtalet överlät Staden ett större markområde till bolaget som bland annat skulle uppföra bostäder och kommersiella lokaler på fastigheten.

Saneringsarbeten

Enligt Exploateringsavtalet skulle Staden utföra entreprenadarbeten i form av schakt och rening av berget ned till 60 cm under huvudsaklig källarnivå. Bolaget skulle först tillträda fastigheten när dessa entreprenadarbeten var färdigställda, menar Oscar Properties.

Bostadsutvecklaren uppger även, via sina ombud, att Staden inte sanerat berget ned till Grundläggningsnivån. 

”Omfattningen av Stadens schaktåtagande påverkar inte omfattningen av Stadens markreningsåtagande. Till följd av Stadens underlåtenhet att fullfölja sin del av avtalet och besked att det inte heller kommer att fullföljas efter ett tillträde har Bolaget inte tillträtt fastigheten”, skriver Oscar Properties.

Stockholm Stad har nu hävt avtalet.

Kontraktsbrott

Vidare skriver Oscar Properties att bolaget inte haft någon skyldighet att tillträda fastigheten eftersom Staden meddelat att den inte kommer färdigställa entreprenadarbeten som parterna har avtalat.

”Stadens vägran att fullfölja avtalad förpliktelse och hävning av avtalet har därför varit obefogad och har utgjort ett kontraktsbrott som berättigar Bolaget till skadestånd”, skriver Oscar Properties.

Bostadsutvecklaren menar att bolagets möjlighet att påbörja nya projekt och överhuvudtaget samarbeta med tidigare affärspartners har  försvårats väsentligt till följd av Stadens agerande: Bolaget har även orsakats kostnader som blivit onyttiga.

”Staden är skyldig att ersätta Bolaget för skadan som det drabbats av till följd av kontraktsbrottet. Skadan uppgår till yrkat belopp”.

Utebliven vinst för projektet

Bostadsutvecklaren skriver även att bolaget dessutom lidit skada i form av utebliven vinst för projektet. Den tillkommana delsumman kan i dagsläget inte anges.

Oscar Properties pekar på att det området som stämningen berör har historiskt nyttjats till framställning av stadsgas och att området då har förorenats kraftigt. Främst består föroreningarna av så kallade polycykliska aromiska kolväten som förekommer bland annat i tjära. Det har även påträffats tungmetaller såsom arsenik, barium, bly, koppar, krom och zink, petroleumkolväten och klorerande lösningsmedel i marken. Dessa ämnen är cancerogena. Dessa ämnen medför risk för människors hälsa och för miljön. Enligt Bostadsutvecklaren behövs alltså ytterligare saneringsarbeten då föroreningar kvarstår i marken.

Stockholm Stad överlämnade en slutrapport i december 2018 där det, enligt Oscar Properties, framgår att Staden inte uppfyllt sina åtaganden, att de åtgärder som företagits har varit otillräckliga för att rena området och bekräftade föroreningar har alltså återfunnits på flera platser.

Berget blöder tjärnolja

Bostadsutvecklaren pekar på att det bland annat blöder tjärolja från ihåligheter i berget. Tjärrester har även påträffats i en djupare belägen tunnel öster om den aktuella fastigheten som bedöms komma från det aktuella området som har spridits via sprickor i berget.

Oscar properties poängterar även att denna rapport inte lämnades till Oscar properties i samband med exploateringsavtalet.

”Först 2019, efter visst detektivarbete från Bolagets sida och under åberopande av offentlighetsprincipen, lämnades rapporten över till Bolaget”.

I november 2019 skickade Stockholm Stad en hävningsförklaring och meddelade att den avsåg att Oscar properties brustit i sina förpliktelser genom att at inte betala och tillträda fastigheten.

Saknas grund för hävning av avtal

Oscar Properties menar å sin sida att hävningen saknar grund och har föranletts av Stadens egna avtalsbrott. Bolaget menar att man vid upprepade tillfällen påtalar arr man vill fullfölja projektet, men att saneringsåtgärderna varit otillräckliga och att föroreningar fortfarande belastade fastigheten.

”Trots Stadens vetskap om detta förhållande vägrade Staden konsekvent att delta i konstruktiva samtal för att möjliggöra ett tillträde och än mindre verka för att läka de brister som följde av den otillräckliga marksaneringen”.

Bolagets fullgörelseyrkande ska täcka de kostnader som bolaget har haft bland annat för projektering, arkitekter, förberedande av bygglovsansökan, marknadsföringsåtgärder och projektledning, enligt Oscar Properties.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.